CENTRAS - Mirtiespuslapis 8

Blog-o archyvas

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-06-22 (M)
  2019-06-25 (A)

EMILIJA KIELIENĖ DILKAITĖ


A†A EMILIJA KIELIENĖ DILKAITĖ mirė 2019 m. birželio 22 d. Willow Springs, IL. Gimė 1925 m. birželio 24 d. Krekenavoje, Lietuvoje. Gyveno Willow Springs, IL, anksčiau Marquette Parko rajone Čikagoje.

 

Nuliūdę liko: sūnus Arvydas su žmona Vilija, jų vaikai Andreja ir Daina; duktė Aušra Kiela ir jos sūnus Adam Koob; sūnus Albertas su žmona Michelle, jų vaikai Alex ir Aaron. A. a. Emilija buvo žmona a. a. Mariaus žmona ir a. a. Audronės mama. Emilija net du dešimtmečius vadovavo Lietuvos Dukterų draugijai. Ji buvo „Neringos” restorano Marquette Parke ir „Baltijos” restorano Justice, IL savininkė.

 

Velionė bus pašarvota birželio 25 d., antradienį, nuo 4 val. p. p. iki 9 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (prie Derby Rd.), Lemont, IL. Religinės atsisveikinimo apeigos vyks 7 val. vakaro. Laidotuvės – birželio 26 d., trečiadienį. 9:30 val. ryto iš Petkus Lemont laidojimo namų velionės palaikai bus pervežti į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

 

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse. Vietoje gėlių praome aukoti Lietuvos Dukterų draugijai, Inc. Nuliūdę artimieji.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-06-21 (M)

JULIUS JARULAITIS


A†A JULIUS JARULAITIS Juozo Jarulaičio ir Ievos Luinytės-Jarulaitienės sūnus, kilęs iš Jonelaičių kaimo, paliko šį pasaulį 2019-ųjų birželio 21-ąją. Gyveno Royal Oak, Michigane.

 

Julius augo septynių vaikų šeimoje – kartu su broliais bei seserimis Boleslovu, Elena, Bronislava, Janina, Jadvyga ir Vytautu.
Iki Antrojo pasaulinio karo pradžios padėjo savo tėvui žvejyboje. Vėliau įstojo į Lietuvos šaulių sąjungą ir tapo partizanu, kol
1944-ųjų rudenį buvo priverstas bėgti nuo sovietinės valdžios. Keletą metų praleido dirbdamas policininku Vokietijos pabėgėlių stovykloje, kol galiausiai 1948-aisiais gavo leidimą vykti į JAV. Čia iš pradžių apsistojo pas tetą ir pusbrolį, po to kartu su kitais lietuviais persikėlė į Detroitą, kur visi vylėsi įsidarbinti. 1950-aisiais Julius gavo darbą Ford Motor Company – čia jis ir jo draugai pradėjo savo kelią amerikietiškosios svajonės įgyvendinimo link. Dirbdamas automobilių gamykloje Julius užtikrino pragyvenimą ne tik sau, bet ir savo šeimai – žmonai Gertai Gunther, su kuria susituokė 1952 m. bei vaikams Lillian (g. 1953) ir Thomas (g. 1957).

 

Julius džiaugėsi ne tik darbu, bet ir artima draugyste su kitais lietuviais, su kuriais kartu vykdavo žvejoti ar lošdavo kortomis, aptarinėdami naujienas iš Lietuvos ir pasvajodami apie grįžimą į tėvynę. Jis nuolat siųsdavo siuntinius savo šeimai, likusiai kitoje geležinės uždangos pusėje.

 

Julius be galo mylėjo savo vaikus. Nors darbas atimdavo didžiąją laiko dalį, jis taip pat užtikrino šeimos gerbūvį, o tėvas vaikams visada pabrėždavo mokslo svarbą. Abu vaikai sėkmingai kūrė savo ateitį: Thomas atidarė restoraną ir dirbo rinkodaros vadybininku Texas Roadhouse restoranų tinkle, o Lillian tapo organizacinės plėtros mokslų daktare.

 

1978 m. sulaukęs pirmojo savo anūko James, dar po po kelerių metų, 1980-aisiais, atidavęs tris savo gyvenimo dešimtmečius Ford Motor Company, Julius galiausiai išėjo į pensiją. Tuomet įstojo į golfo ir Detroito „Kovas” sporto klubus. Kelionės su draugais ir golfo varžybos Detroite, Clevelande, Čikagoje tapo jo mėgstamiausiu užsiėmimu. Dar iki išpopuliarėjant sveikam bei ekologiškam gyvenimo būdui, Julius nuolat sportavo, sveikai maitinosi bei ragino tai daryti kitus.

 

Julius susilaukė ir daugiau anūkų: Frank ( g.1984), Nick (g.1987), Anthony (g. 1988), David (g. 1992) bei Andrew (g. 1995). Visus juos be galo mylėjo, mėgo dalintis su jais gyvenimiškomis patirtimis ir kartu stebėti Detroito „Tigers” beisbolo rungtynes. Nekyla jokios abejonės, kad 39-erius metus, kuriuos jis nugyveno išėjęs į pensiją, jis buvo puikus senelio pavyzdys.

 

Subyrėjus Sovietų Sąjungai, 1991-aisiais, Julius pirmąkart aplankė Lietuvą ir šis įvykis tapo džiaugsmingu susitikimu tiek su daugeliu likusių jo šeimos narių, tiek su jaunesniąja karta, apie kurią tebuvo skaitęs laiškuose. Julius atgavo Lietuvos pilietybę ir kartu su žmona dar kelis kartus buvo nuvykęs į Lietuvą.

 

Pasiekęs garbingą amžių, Julius žiūrėdavo televizorių, skaitydavo lietuvišką spaudą ir padėdavo kitiems visur, kur tik galėjo. Nors jo gyvenimas susiklostė gal ir ne visai taip, kaip tikėjosi jaunystėje, bet jis jautėsi ramus ir dėkingas, kad ši kelionė žemėje atnešė ir daug gėrio. Jis tikėjo darbštumo ir pagarbos kitiems galia.

 

Paskutiniaisiais gyvenimo metais, garbaus 100-ojo jubiliejaus proga, Julius sulaukė Lietuvos Prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimo ir padėkos už gyvenimo nuopelnus. Jubiliejaus proga jį taip pat pasveikino Michigano valstijos atstovas Jim Ellison.

 

2019-ųjų vasarį Julius tapo proseneliu – sulaukė provaikaičio Christos. Jis džiaugėsi kasdien gaudamas naujų jauniausio šeimos nario nuotraukų ir, nepaisant to, kad taip ir nespėjo su juo susitikti, jautė ypatingą jųdviejų tarpusavio ryšį. Juos siejo vienodos šypsenos ir skardus juokas, o jais grįstas artimas prosenelio ir provaikaičio ryšys tęsis dar ištisą šimtmetį.

 

Juliaus Jarulaičio gedi plati jo giminė, išsibarsčiusi ne tik po Jungtines Amerikos Valstijas, bet ir kitose šalyse, bet skaudžiausiai netektis palietė jo mylimą žmoną Gertą, su kuria kartu pragyveno 68- erius metus. Jų tarpusavio meilė ir atsakomybė neišnyks su šia mirtimi, o tik sustiprės ir iškils kaip pasigėrėjimo ir pagarbos verto gyvenmo pavyzdys. Liūdintys artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-06-18 (M)
  2019-06-28 (A)

BIRUTĖ SOPHIA KUKAITIS PREIKŠTAS PETRULIS


A†A BIRUTĖ SOPHIA KUKAITIS PREIKŠTAS PETRULIS mirė š. m. birželio 18 d., sulaukusi 97 metų. Gimė 1922 m. vasario 25 d. Jurbarke, Lietuvoje. Buvo vyriausia iš trijų vaikų šeimoje. Gyveno Daytona Beach, FL, anksčiau Asbury Park, NJ. Iš viso Amerikoje išgyveno 70 metų. Nuliūdę liko: sūnus Darius, anūkas Vincent Preikštas, marti Barb Preikštas; sūnėnai – Arūnas Avižius su žmona Kathy ir Algis Avižius.

 

A. a. Birutė buvo a. a. Tauro mama, a. a. Vinco Preikšto žmona, a. a. Jono Petrulio žmona, a. a. Eugenijos Avižius ir a.
a. Sigito Kukaičio sesuo, a. a. Rasos Avižius Seager teta ir Kristen Avižius antros eilės teta.

 

Birutė buvo charizmatiška, drąsi, atkakli ir aistringa asmenybė. Jaunystėje susipažinusi su Vincu Preikštu ir įsimylėjusi iš pirmo žvilgsnio ji nutraukė savo sužieduotuves su kitu vyru ir ištekėjo už Vinco.

 

Sovietams ir naciams pradėjus siautėti Lietuvoje, jauna pora kartu su kitais šeimos nariais paliko gimtinę tik su vienu lagaminu rankose. Tubingene, Vokietijoje, įgyvendindama savo svajonę tapti daktare Birutė baigė medicinos mokslus. Į Ellis salą atvyko 1949 m., būdama tik 27 metų amžiaus ir laukdamasi pirmojo kūdikio. Po staigios vyro mirties 1958 metais Birutė, emigrantė ir dviejų mažų vaikų mama, sugebėjo gauti akušerijos ir ginekologijos daktarės licenciją. Netrukus ji su sūnumis apsigyveno Asbury Park, NJ, kur nieko nebijanti Birutė dviejų mašinų garažą pavertė privačiu kabinetu ir per 25 metus pasitiko į pasaulį ateinančius daugiau nei 1 000 kūdikių.

 

Vėliau gyvenime ištekėjo už savo antro vyro Jono Petrulio ir, išėjusi į pensiją, apsigyveno Daytona Beach, FL, kur įsiliejo į energingą lietuvių bendruomenę. Ji mirė savo namuose Daytona Beach, draugų ir artimųjų visuomet bus prisimenama dėl savo tvirtybės, ištvermės, šilumos ir dosnumo.

 

A. a. Birutės šeima reiškia nuoširdžią padėką Halifax Health Hospice Care darbuotojams ir globėjams už rūpestingą jos priežiūrą.

 

Atsisveikinimo šv. Mišios už velionę bus penktadienį, birželio 28 d., 10:30 val. ryto, Basilica of St. Paul bažnyčioje, 317 Mullaly St., Daytona Beach, FL. Šeštadienį, birželio 29 d., nuo 2 iki 5 val. p. p. šeima kviečia visus dalyvauti a. a. Birutės pagerbimo pietuose, jos namuose Daytona Beach. Vietoje gėlių šeima prašo aukoti „Saulutei” (Sunlight Orphan Aid for Lithuania (sunlightorphanaid.org)). Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir prisiminti a. a. Birutę savo maldose. Nuliūdusi šeima.

 

Laidotuvių direktorius – Baldwin Brothers, tel. 386-333-9017 www.baldwincremation.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-06-16 (M)
  2019-07-13 (A)

LIDIJA VAITONIS


A†A LIDIJA VAITONIS mirė š. m. birželio 16 d., sulaukusi 95-erių metų. Gimė 1923 m. liepos 17 d. Lietuvoje. Gyveno Marquette Parko apylinkėje, anksčiau Toronte, Kanadoje. Nuliūdę liko: dukterėčia Zelma Noreika su šeima; Zelmos duktė Rita su šeima; sūnėnas Emilis Hollenderis su šeima bei kiti artimieji ir draugai.

 

Velionė bus pašarvota liepos 13 d., šeštadienį, nuo 10 val. r. iki 11 val. r. Tėviškės parapijos bažnyčioje, 5129 Wolf Rd., Western Springs, kurioje 11 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Tautinėse lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdę artimieji.

 

Laidotuvių direktorius – Palos Gaidas, tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-05-30 (M)
  2019-06-22 (A)

VIDA RADVENIENĖ MIKUCKAITĖ


A†A VIDA RADVENIENĖ MIKUCKAITĖ mirė 2019 m. gegužės mėn. 30 d. Los Angeles, Californijoje. Gimė 1943 m. rugpjūčio mėn. 18 d. Telšiuose, Lietuvoje. Gyveno Los Angeles, CA. Nuliūdę liko: vyras Egidijus, dukra Gailė Hayden su šeima, sūnus Tauras su šeima, trys anūkai – Kovas, Darius ir Kristina, brolis Algimantas su šeima ir kiti giminės bei draugai JAV ir Lietuvoje.

 

Laidotuvių šv. Mišios ir atsisveikinimas – birželio 22 d., šeštadienį, 11 val. r. Šv. Kazimiero bažnyčioje ir parapijos salėje. Velionė bus palaidota Forest Lawn kapinėse Glendale, CA. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-05-29 (M)
  2019-06-05 (A)

VINCAS ZINKUS


Žydinčiu pavasario taku iškeliavai, brangusis – iškeliavai…
Man taip sunku Tave išleist į kelią,
Kuriuo negrįžta niekas atgalios…

A†A VINCAS ZINKUS mirė š. m. gegužės 29 d., sulaukęs 93 metų. Gyveno Indianoje. Gimė 1925 m. gruodžio 12 d. Lietuvoje.
Nuliūdę liko: žmona Meilutė ir šeima. Priklausė Šaulių sąjungai. Atsisveikinimas su velioniu įvyks birželio 5 d., trečiadienį, Lack & Sons Funeral Home, 9236 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL 60457. Lankymo valandos – nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v.

 

Laidotuvės vyks ketvirtadienį, birželio 6 d. Iš laidojimo namų 9 val. r. velionis bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, 6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir artimuosius dalyvauti palydint velionį į paskutinę kelionę. Nuliūdę artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-05-22 (M)
  2019-05-27 (A)

NIJOLĖ PENIKAITĖ PETROŠIENĖ


A†A NIJOLĖ PENIKAITĖ PETROŠIENĖ mirė š. m. gegužės 22 d., sulaukusi 63 metų. Gimė 1955 m. rugpjūčio 3 d. Lietuvoje.
Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Marquette Parke, Čikagoje. Nuliūdę liko: mama Janina Butavičiūtė; dukros Dainora Jasiukėnaitė ir Dovilė Jasiukėnaitė; anūkai Oskaras ir Sofia; sesuo Elvyra Penikaitė.

 

A. a. Nijolė buvo žinoma dainininkė ir solistė. Dažnai dainuodavo įvairiuose renginiuose su Čikagos lietuvių opera bei su ktomis lietuviškomis grupėmis. Prieš atvykdama į JAV, dainavo su „Armonikos” ansambliu. Atsisveikinimas su velione vyko pirmadienį, gegužės 27 d. Thompson & Kuenster laidojimo namuose.

 

Šv. Mišios už a. a. Nijolės sielą bus aukojamos šeštadienį, birželio 1 d., 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 E. 127 Street, Lemont. Jos palaikai bus pervežti į Vilnių. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau- ti šv. Mišiose ir prisiminti a. a. Nijolę savo maldose. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Thompson & Kuenster tel. 708-425-0500 arba www.thompsonkuensterfuneralhome.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-05-10 (M)
  2019-05-18 (A)

THERESE BERNADETTE ZEBRAUSKAS SSC


Mūsų mylima seselėė, mokytoja ir administratorė A†A Sesuo THERESE BERNADETTE ZEBRAUSKAS SSC mirė gegužės 10 d., sulaukusi 91 metų. Vienuolės įžadus davė prieš 69 metus. Seselė Therese 47 metus mokytojavo pradžios mokyklose Illinois, Minnesota ir Indiana valstijose, 7 metus buvo vedėjos pavaduotoja Dievo Apvaizdos mokykloje Čikagoje ir Šv. Antano mokykloje Cicero. Vėliau dirbo registratore Marijos aukštesniojoje mokykloje.

 

Nuliūdę liko: sesuo Virginia Ozys, brolienės Katherine Zebrauskas ir Audry Zebrauskas; dukterėčios Patricia Pacholski,
Marilyn Petraitis, Therese Schoder, Mary Louise Carlson, Susan Hopkins, Cynthia Janulis ir Julia Bar; sūnėnai Dennis Zebrauskas, David Ozys, Joseph Paskus, John Paskus, Robert Ozys, Joseph DeLorier, Richard DeLorier, Daniel Zebrauskas, Jerome Zebrauskas ir Gregory Zebrauskas; daug dukterėčių ir sūnėnų vaikų.

 

A. a. ses. Therese buvo a. a. Constantine ir a. a. Frances (Rimkus) Zebrauskų duktė; a. a. Josephine Paskus, a. a. Sr. M. Edwina OSF, a. a. Dorothy DeLorier, a. a. Ronald Zebrausko, a. a. Constantine Zebrausko ir a. a. Jerome Zebrausko sesuo; a. a. William Zebrausko ir a. a. Marilyn Seymour teta.

 

Velionė bus pašarvota šeštadienį, gegužės 18 d., nuo 10:15 val. r. iki 11:30 val. r. Franciscan Village Chapel, 1270 Village Drive, Lemont, IL. Maldos prie karsto – 10:45 val. r., o 11:30 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti SSC Retirement Fund, 2601 W. Marquette Road, Chicago, IL 60629, tel. 773-776-1324. Šv. Kazimiero seserys.

 

Laidotuvių direktorius Lack and Sons Funeral Home, tel. 708-430-5700.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-05-06 (M)

GEDAS BLIŪDŽIUS


A†A GEDAS BLIŪDŽIUS mirė 2019 m. gegužės 6 d. Lake Barrington, IL. Gimė 1933 m. Saldutiškyje, Lietuvoje. Gyveno Lake Barrington, IL. Nuliūdęliko: sūnus Antanas su žmona Terry, sūnus Juozas su žmona Annette, sūnus Petras su žmona Gaja; anūkai Vytas su žmona Lucia, Nick, Dadija, Paul, Alana ir Melanie.

 

A. a. Gedas buvo vyras a. a. Irenos Vadopalaitės. Velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoj gėlių, prašome aukoti Vaiko Vartai į Mokslą. Laidotuvės privačios. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-05-06 (M)

MICHALINA GINČAUSKIENĖ-ALEKSANDREVIČIŪTĖ


A†A MICHALINA GINČAUSKIENĖ-ALEKSANDREVIČIŪTĖ (1920–2019). Michalina mirė gegužės 6 d. Pensacola, Floridoje, sulaukusi 98 metų amžiaus.

 

Gyvendama East Chicago buvo aktyvi JAV Lietuvių Bendruomenės narė (vyras buvo apylinkės pirmininkas). Dvidešimt metų (1984–2004) aktyviai dalyvavo St. Petersburgo LB apylinkės veikloje: modeliavo rūbus renginiuose, dainavo chore. Ji labai mėgo klausytis muzikos ir skaityti poeziją bei praleisti laiką su vaikais ir anūkais. Į Pensacola persikėlė 2004 metais, kad būti arčiau sūnaus ir anūkų. Čia gyveno iki mirties.

 

Į JAV emigravo 1949-aisiais. Ji dažnai pasakodavo vaikams apie bėgimą iš Lietuvos per karą ir apie gyvenimą Vokietijoje, Kemptene pabėgėlių stovykloje. Ji sakydavo, kad „mes esame kaip rudens lapai, išbarstyti po visą pasaulį”. Apie tėvelių pasitraukimą iš Lietuvos karo pabaigoje dukra Aurelija išleido prisiminimų knygą „The Scattered Autumn Leaves” (amazon.com 2017). Nenuostabu, kad Michalinos mylima daina buvo „The autumn leaves drift by my window, the autumn leaves of red and gold…” .

 

Nuliūdę liko: dukra dr. Aurelija Ginčauskas, žentas prof. Vytautas Palčiauskas; sūnus dr. Rolandas Ginčauskas su žmona Sharon ir anūkai Gregory ir Laura. Miela Mamyte, tu būsi mūsų širdyse, kai rudens lapai pradės švelniai kristi ant žemės. Nuliūdusi šeima.