CENTRAS - Mirtiespuslapis 82

Blog-o archyvas

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-05-09 (M)

Gediminas Kazėnas.


A † A GEDIMINAS KAZĖNAS. Mirė 2013 m. gegužės 9 dieną. Gimė 1922 m. Lietuvoje. Į Ameriką atvyko 1950 m. Gyveno Čikagoje, Downers Grove, Darien ir Lemont, Illinois. Nuliūdę liko: žmona Gražina, duktė Ramunė su vyru Algiu; sūnus Kęstutis su žmona Irena, sesuo Irena Lietuvoje su dukra Aukse Zumariene ir šeima, pusseserė Danutė ir pusbrolis Algimantas su šeimomis. Gediminas buvo brolis mirusių Kęstučio, Algirdo ir Birutės, vyras pirmos žmonos Leonidos Kirkutės, kuri mirė 2003 m. Priklausė Lietuvių Bendruomenei, Lietuvių Fondui, Pasaulio lietuvių centrui. Dainavo Čikagos lietuvių operos chore ir Pal. Jurgio Matulaičio misijos chore. Velionis pašarvotas pirmadienį, gegužės 13 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave, Lemont, IL. Iš laidojimo namų gegužės 14 d. 9:30 val. r. a. a. Gediminas bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčią, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Laidotuvės privačios. Vietoje gėlių prašome aukoti Daughters of Lithuania, INC. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-05-09 (M)

Elena Perevičiūtė Briedienė.


A † A ELENA PEREVIČIŪTĖ BRIEDIENĖ. Šeimos meilės apsupta, namuose, mirė 2013 m. gegužės 29 d., 5 val. ryto. Gimė 1920 m. rugsėjo 10 d. Debeikiuose, Bebarzdžių kaime, Utenos apskrityje. Giliame skausmo liūdesyje liko: duktė Violeta su vyru dr. Viliumi Mikaičiu, dvi anūkės: Tania su vyru Richard Rossi ir Kristina su vyru Joshua Bautista, proanūkė Sofia Elena; brolis Jonas su žmona Gertrūda, Lietuvoje liūdi mirusio brolio Povilo sūnus Rimas su šeima, mirusios sesers Bronės trys dukros: Renė, Romutė (Vokietijoje) ir Nijolė su šeimomis; mirusios sesers Onutės sūnus dr.?Vytautas Tartila su šeima ir jo dukra Nora su šeima, gyvenanti Elk Grove Village; mirusio brolio Vinco du sūnūs: jos krikšto sūnus Vilius ir Egidijus su šeimomis. A. a. Elena bus pašarvota penktadienį, gegužės 31 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 1 d. iš laidojimo namų 9:30 val. ryto velionė bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Elena bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Meilė tau, ?visados liks mūsų širdyse.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-05-02 (M)

Aldona M. Gudaitytė Drukteinienė.


A † A ALDONA M. GUDAITYTĖ DRUKTEINIENĖ. Mirė 2013 m. gegužės 2 d. St. Petersburg, Floridoj, sulaukusi 90 metų. Gimė 1922 m. rugpjūčio 10 d. Klaipėdoje, Lietuvoje. Buvo dukra Mykolo ir Marijos Požėlaitės Gudaičių ir sesuo a. a. Algirdo Gudaičio. Aldona mokslą pradėjo Klaipėdoje. Kaune baigė „Aušros” gimnaziją. Odontologijos mokslus pradėjo Kaune, bet karui prasidėjus, pasitraukė į Vokietiją, kur baigė odontologiją Erlangeno universitete. 1944 m. ištekėjo už gydytojo a. a. Edmundo Drukteinio, su kuriuo išgyveno 53 m. 1949 m. emigravus į JAV, su šeima apsigyveno Dayton, Ohio. Dayton universitete studijavo ir baigė pedagoginius mokslus ir daug metų dėstė vokiečių ir rusų kalbas Centerville gimnazijoje, Centerville, Ohio. Išėjusi į pensiją, su vyru apsigyveno South Pasadena, Floridoj. Aldona buvo rūpestinga dukra, žmona, mama, močiutė ir promočiutė. Nuliūdę liko:?sūnūs dr. Albertas su žmona Jūra ir Edmundas su žmona Olga; anūkai dr. Dainius ir dr. Saulius su žmonomis; proanūkai Lilė, Daniela, Gavin, Annika ir Mila. Velionė bus pašarvota Gilman & Valade Funeral Home, Putnam, CT, ketvirtadienį, gegužės 9 d. 10 val. ryto. Šv. Mišios už jos sielą bus aukojamos 12 val. p. p. St. Mary’s bažnyčioje, Putnam, CT. Po Mišių a. a. Aldona bus palydėta į paskutinę kelionę Dangaus Vartų kapinaitėse, Putnam, CT.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-05-01 (M)

Konstancija Mažrimienė Vaičiakauskaitė.


A † A KONSTANCIJA MAŽRIMIENĖ VAIČIAKAUSKAITĖ. Mirė 2013 m. gegužės 1 d., sulaukusi 94 metų. Gyveno Chicago Ridge, IL, anksčiau Čikagoje, Brighton Park. Gimė Lietuvoje. Nuliūdę liko:?sūnus Edvardas Dabrila; Bėkštų šeima: Margarita, Bronius ir Stasys, kiti giminės Lietuvoje. A. a. Konstancija buvo žmona a. a. Prano. Velionė buvo pašarvota penktadienį, gegužės 3 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. vakaro Alliance Gaidas Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California Ave. Chicago. Laidotuvės šeštadienį, gegužės 4 d. 8:30 val. ryto iš Alliance Gaidas Daimid laidojimo namų a. a. Konstancija bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 9 val. ryto aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-04-29 (M)

Aleksas Kasperas.


A † A ALEKSAS KASPERAS. Mirė 2013 m. balandžio 29 d., sulaukęs 91 metų. Gyveno Oak Forest, IL, anksčiau Čikagoje, Marquette Park. Gimė Lietuvoje. Nuliūdę liko: žmona Aldona Strokaitė Kasperienė, sūnus Linas su žmona Georgia; sūnus Rimas su žmona Therese; anūkė Alexis Kasperaitė; daug sūnėnų ir dukterėčių. Velionis bus pašarvotas penktadienį, gegužės 3 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, gegužės 4 d. 9:30 val. ryto iš Petkus Lemont laidojimo namų a. a. Aleksas bus palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-04-28 (M)

Elena Meilutė Žukauskienė Jasinskaitė.


A † A ELENA MEILUTĖ ŽUKAUSKIENĖJASINSKAITĖ. Mirė 2013 m. balandžio 28 d., Blue Springs, MO, savo namuose po sunkios ligos. Gyveno Blue Springs, MO, anksčiau Čikagoje ir LaPorte, IN. Gimė Prienuose, 1923 m. rugpjūčio 3 d. Igno ir Teodoros (Pavlovna) Jasinskų šeimoje. Įsigijo mokytojos diplomą ir gyveno Marijampolėje prieš pabėgant į Vokietiją 1943 metais. 1946 m. vasario 15 d. ištekėjo už Jono Žukausko. Elena daug metų dirbo Cook County ligoninėje Čikagoje, laboratorijos technologe. Patiko jai daržininkauti, megzti ir skaityti. Prieš ją į Amžinybę iškeliavo jos tėvai, jos vyras ir anūkas Adomas Merkys. Nuliūdę liko: sūnus Edvardas Žukauskas su žmona Yun Im, gyvenantys El Paso, TX; duktė Laima Schamel su vyru Tony, gyvenantys Blue Springs, MO; duktė Dana Žukauskaitė, gyvenanti Olathe, KS; brolis Eugenijus Jasin su žmona Regina, gyvenantys Dundas, Ontario, Kanadoje; anūkai John Zukauskas su žmona Jenny, iš El Paso, TX, Michael Zukauskas su žmona Jennifer iš Austin, Texas, Ingrid Berg iš Blue Spring, MO, Lauren Coltman iš Blue Springs, MO, Ben Schamel iš Blue Springs, MO, Justinas Merkys su žmona Victoria Čikagoje, IL ir Stephen Merkys su žmona Melissa iš Kansas City, MO; proanūkiai Ryan Zukauskas, Emily Zukauskas, Lilli Berg, Katrina Berg, Ava Berg ir Jack Merkys bei kiti artimi draugai. Šv. Mišios aukojamos ketvirtadienį, gegužės 2 d. 10 val. r. Šv. John LaLande katalikų bažnyčioje, 801 NW R. D. Mize Rd., Blue Springs, MO. Lankymas įvyks bažnyčioje 30 min. prieš šv. Mišias. Vietoje gėlių, šeima siūlo aukoti Elenos vardu Susan G. Komen Breast Cancer Fondation. Prisiminimus ir užuojautas šeimai galima siųsti www. meyersfuneralchapel.com Laidot. direkt. Meyers Funeral Chapel, 1600 W. Main St., Blue Springs, MO.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-04-25 (M)

Petras P. Kazlauskas.


A † A PETRAS P. KAZLAUSKAS. Mirė 2013 m. balandžio 25 d. Nuliūdę liko: žmona Irena, vaikai Vida ir Algis, vaikaičiai Justinas ir Elytė bei visi giminės. Laidotuvės gegužės 10 d.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-04-19 (M)

Ramunė Butikaitė Glowacki.


A † A RAMUNĖ BUTIKAITĖ GLOWACKI. Staiga mirė 2013 m. balandžio 19 d., sulaukusi 60 metų. Nuliūdę liko: mama Liuda Butikienė, sūnūs Christopher ir Robert, duktė Tamara su vyru Ray Herce, anūkas Matthew, brolis Vytas su žmona Aušra, dukterėčios Karina ir Renata. A. a. Ramunė buvo duktė a. a. Jurgio. Velionė pašarvota pirmadienį, balandžio 22 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Overman Jones laidojimo namuose, 15219 S. Joliet Road, Plainfield, IL. Laidotuvės įvyks antradienį, balandžio 23 d. 10 val. ryto. Iš laidojimo namų a. a. Ramunė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Laidot. direkt. Tel. 8154369221

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-04-19 (M)

Leonilda Svilaitė Giedraitienė.


A † A Dr. LEONILDA SVILAITĖ GIEDRAITIENĖ. Mirė 2013 m. balandžio 19 d. E. Northport, New York, sulaukusi 98 metų. Dr. Giedraitienė gimė 1915 m. sausio 29 d. Juozo ir Marijos Nemickaitės Svilų šeimoje, Drageliškės kaime tarp Dusetų ir Utenos. Leonilda buvo vyriausia iš keturių vaikų (kiti – a. a. brolis Juozas ir dvynukai Vytautas ir Birutė Lukošienė, kurie gyvena Kanadoje). Leonilda lankė Utenos Saulės gimnaziją, po to įstojo į Vytauto Didžiojo universitetą Kaune, kurį baigė 1937 m. su medicinos diplomu. Priklausė Ateitininkų organizacijai ir aktyviai reiškėsi „Gajos” korporacijos draugijoje. Kaune dirbo medike. 1941 m. ištekėjo už advokato Juozo Giedraičio (1910–2008), su kuriuo susilaukė sūnaus Rimo (1942 m.) ir dukters Aldonos (1951 m.). 1944 m. spalį, gresiant Sovietų okupacijai, su šeima pasitraukė į Vakarus. Gyveno Vokietijos britų zonoje, dirbo medike Eckenford ir Klein Wittensee. 1949 m. šeima gavo teisę atvykti į JAV. Apsigyveno Hartford, CT. Leonės tėveliai pasiliko tėviškėje. Tėvelis buvo ištremtas į gulagą Rusijos Karagandos srityje. 1958 m. Leonilda įgijo New York valstijos medikės licenciją ir ilgus metus dirbo Northport Veteranų ligoninėje, kartu dėstė mediciną State University Stony Brook. 1981 m. JAV Veteranų administracija už puikias paslaugas JAV veteranų pacientams, dr. Giedraitienei paskyrė „Heart and Hand” premiją. Dirbdama savo profesijoje ir augindama šeimą, dr. Giedraitienė ilgus metus pirmininkavo Lietuvių Gydytojų draugijai New York. Dr. Giedraitienės pelenai bus palaidoti Delhi, Kanados Ontario valstijoje, šeimos kape. Velionė paliko sūnų Rimą, marčią Kristiną, dukrą Aldoną, keturis anūkus ir šešis proanūkius. Šeštadienį, balandžio 27 d. Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje, E. Northport, New York, bus atnašaujamos šv. Mišios. Po Mišių, kviečiami į šeimos pietus Smithtown, New York.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-04-19 (M)

Leonilda Svilaitė Giedraitienė.


A † A Dr. LEONILDA SVILAITĖ GIEDRAITIENĖ. Mirė 2013 m. balandžio 19 d. E. Northport, New York, sulaukusi 98 metų. Dr. Giedraitienė gimė 1915 m. sausio 29 d. Juozo ir Marijos Nemickaitės Svilų šeimoje, Drageliškės kaime tarp Dusetų ir Utenos. Leonilda buvo vyriausia iš keturių vaikų (kiti – a. a. brolis Juozas ir dvynukai Vytautas ir Birutė Lukošienė, kurie gyvena Kanadoje). Leonilda lankė Utenos Saulės gimnaziją, po to įstojo į Vytauto Didžiojo universitetą Kaune, kurį baigė 1937 m. su medicinos diplomu. Priklausė Ateitininkų organizacijai ir aktyviai reiškėsi „Gajos” korporacijos draugijoje. Kaune dirbo medike. 1941 m. ištekėjo už advokato Juozo Giedraičio (1910–2008), su kuriuo susilaukė sūnaus Rimo (1942 m.) ir dukters Aldonos (1951 m.). 1944 m. spalį, gresiant Sovietų okupacijai, su šeima pasitraukė į Vakarus. Gyveno Vokietijos britų zonoje, dirbo medike Eckenford ir Klein Wittensee. 1949 m. šeima gavo teisę atvykti į JAV. Apsigyveno Hartford, CT. Leonės tėveliai pasiliko tėviškėje. Tėvelis buvo ištremtas į gulagą Rusijos Karagandos srityje. 1958 m. Leonilda įgijo New York valstijos medikės licenciją ir ilgus metus dirbo Northport Veteranų ligoninėje, kartu dėstė mediciną State University Stony Brook. 1981 m. JAV Veteranų administracija už puikias paslaugas JAV veteranų pacientams, dr. Giedraitienei paskyrė „Heart and Hand” premiją. Dirbdama savo profesijoje ir augindama šeimą, dr. Giedraitienė ilgus metus pirmininkavo Lietuvių Gydytojų draugijai New York. Dr. Giedraitienės pelenai bus palaidoti Delhi, Kanados Ontario valstijoje, šeimos kape. Velionė paliko sūnų Rimą, marčią Kristiną, dukrą Aldoną, keturis anūkus ir šešis proanūkius. Šeštadienį, balandžio 27 d. Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje, E. Northport, New York, bus atnašaujamos šv. Mišios. Po Mišių, kviečiami į šeimos pietus Smithtown, New York.