CENTRAS - Mirtiespuslapis 84

Blog-o archyvas

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-04-17 (M)

Ona Zina Laskauskaitė Morkūnienė.


A † A ONA ZINA LASKAUSKAITĖ MORKŪNIENĖ. 1936.10.20–2013.04.17. Mirė 2013 m. balandžio 17 d. Three Oaks, MI, sulaukusi 76 metų. Velionė buvo a. a. Mykolo Morkūno žmona, a. a. Mykolo ?Audriaus Morkūno mama. A. a. Zina gimė Klaipėdoje. Yra gyvenusi Prancūzijoje, Brazilijoje, ?Cleveland, OH ir Chicago, IL. Paskutiniu laiku gyveno Three Oaks, MI. Velionė buvo sudeginta ir bus palaidota Posey Chapel Cemetery, Galena Twp., LaPorte County, IN, šalia savo sūnaus Audriaus.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-04-13 (M)

Janina Maria Domeikaitė Šalna.


A † A JANINA MARIA DOMEIKAITĖ ŠALNA. Mirė 2013 m. balandžio 13 d. Gimė 1925 m. birželio 17 d. Grybėnuose, Lietuvoje. Ji buvo jauniausia iš keturių Vinco ir Juzės Liudžiūtės Domeikų vaikų. Su tėvais augo Sintautuose ir mokyklą baigė Šakiuose. 1944 m. paliko Lietuvą ir atsidūrė Miunchene, Vokietijoje. Čia baigė Muzikos konservatoriją. 1949 m. emigravo į JAV. 1949 m. kovo 19 d. ištekėjo už dr. Jono Šalnos, gyveno Rochester, NY, vėliau su šeima persikėlė į Čikagos priemiestį. Čia tobulino savo muzikinius sugebėjimus, dainuodama soprano partijas koncertuose visoje Amerikoje ir Lietuvių operoje Čikagoje. Tai buvo jos malonus užsiėmimas ir įsipareigojimas šalia kitų įsipareigojimų. Janina buvo gera ir rūpestinga žmona, mama, močiutė ir promočiutė. A. a. Janina buvo žmona a. a. Jono, sesuo a. a. Pijaus, a. a. Jono ir a. a. Genovaitės. Nuliūdę liko: sūnūs Vytautas ir Jonas, jų žmonos Barbara ir Kathryn; anūkai Jennifer su vyru Wynn Collins, Elytė, Jonas ir Janina, proanūkai Kieran ir Orla. Velionė bus pašarvota pirmadienį, balandžio 22 d. nuo 4 val. p. p. iki 8 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. Laidotuvės įvyks antradienį, balandžio 23 d. Iš laidojimo namų 9:30 val. r. velionė bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Janina bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-04-13 (M)

Bruno Žemaitis.


A † A BRUNO ŽEMAITIS. Mirė 2013 m. balandžio 13 d., sulaukęs 88 metų. Nuliūdę liko: sūnūs Julius su žmona Adele, Bruno su žmona Elyte, Victor su žmona Litisha; šeši anūkai ir šeši proanūkai. A. a. Bruno buvo vyras a. a. Antosės. Velionis buvo pašarvotas trečiadienį, balandžio 17 d., nuo 9 val. r. iki 10:30 val. ryto Hills Ltd. laidojimo namuose, 10201 S. Roberts Rd. (8000 W.), Palos Hills, IL, kuriuose 10:30 v. r. vyko atsisveikinimas.A. a. Bruno palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse, 8201 S. Kean Ave., Justice, IL. Laidot. direkt. Hills FH. Tel. 7085985880 arba hillsfh.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

VelionisVitas J. Stravinskas.


2013 m. balandžio 6 d. mirė buvęs Vytauto ?Didžiojo šaulių rinktinės narys, sulaukęs 94 metų A † A VITAS J. STRAVINSKAS. Gimė JAV, užaugo Lietuvoje, gyveno JAV. Nuoširdžiai užjaučiame jo brolį šaulį Klemensą Stravinską ir a. a. Vito šeimą. Vytauto Didžiojo šaulių rinktinė,

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-04-05 (M)

Francesca Pranė Kungytė Žymantienė.


A † A FRANCESCA PRANĖ KUNGYTĖ ŽYMANTIENĖ. Mirė 2013 m. balandžio 5 d., sulaukusi 93 metų. Gimė Reistų kaime, pajūrio Žemaitijoje. Liūdesyje liko: vaikai Sigutė Rastonienė, Jūratė Žymantaitė, dr. Kastytis Žymantas, dr. Živilė Chirban Stukas, Gabija Žymantaitė, Sabina Žymantaitė, Jonas Žymantas, Daiva Kisielienė ir jų šeimos; a. a. brolio dr. Zigmo Kungio žmona Regina Kungienė, vaikai Zigmas, Vaidila, Jonas ir jų šeimos; brolis Stasys Kungys su žmona Evangelina, vaikai Galinda Porter, dr. Arnoldas, Renata Prongos ir jų šeimos. Taip pat liūdi giminės, artimieji, draugai Lietuvoje ir Amerikoje. Atsisveikinimas įvyks penktadienį, balandžio 12 d. 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont, IL. Šv. Mišios bus aukojamos 10 val. ryto. Po šv. Mišių a. a. Pranė bus palydėta į Lietuvių Tautines kapines amžinam poilsiui šalia vyro a. a. Stasio Žymanto. Vietoj gėlių, prašome aukoti The Sisters of the Immaculate Conception.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-03-25 (M)

Rimantas Orlauskas.


A † A RIMANTAS ORLAUSKAS. Mirė savo namuose 2013 m. kovo 25 d. ištiktas širdies smūgio. Gimė 1942 m. Lietuvoje, Šeduvos valsčiuje, Radvilonių girininkijoje. Buvo sūnus Genovaitės ir Vlado Orlauskų. 1944 m. paliko gimtinę ir išvyko tremties keliu į nežinią. 1948 m. pavasarį pasiekė Amerikos krantus, apsigyveno Čikagoje, kur ir praleido savo vaikystės dienas. Buvo aktyvus Jūrų skautas. Vėliau nutarė savanoriškai atlikti kariuomenės paskirtį. Po 2 metų užbaigus savo įsipareigojimus, grįžo į namus ir pradėjo studijuoti universitete. Pasirinko miškininkystės žinybos sritį. Po kelerių metų įtempto darbo, gavęs diplomą, buvo paskirtas darbuotis Colorado valstijoje. Prabėgus keleriems metams gavo tarnybinį darbo paaukštinimą ir buvo perkeltas į Kalifornijos valstiją, kur ir sulaukė pensijinio amžiaus. Turėdamas didelį prisirišimą prie gamtos ir jos grožio, vėl grįžo į Colorado ir planavo laimingai praleisti savo poilsio dienas. Tačiau neilgai teko džiaugtis laime, nes likimo paskirtis buvo kita. Giliame liūdesyje liko: žmona Jinny, sūnus Kristupas, duktė Julie ir vyras Michael, teta Aldona Eidukonienė, pusbrolis Kęstutis Eidukonis su šeima, daug pusbrolių ir pusseserių Lietuvoje. Laidotuvės privačios.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-03-23 (M)

Vytautas Simonas Januškis.


Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2013 m. kovo 23 d. 3 val. ryto, sulaukęs 95 metų, mirė A † A VYTAUTAS SIMONAS JANUŠKIS. Pušalotietis, Lietuvos karininkas, buvęs Ramovės pirmininkas ir Lietuvos patriotas. Nuliūdę liko: žmona Janina Dabulevičiūtė, vaikai Vytautas su žmona Dalia ir Danutė; 5 anūkai: Vilija, Nida, Vytukas, Laurutė ir Nikutis; 7 proanūkai:?Sigutė, Kajus, Karis, Julius, ?Simona, Gintas ir Reda Ona; daugybė giminių ir draugų Lietuvoje, Kanadoje ir Amerikoje. Atsisveikinimas su velioniu vyks kovo 27 d. Šv. Kazimiero parapijoje Clevelande ir pirmadienį, balandžio 15 d. 10 val. ryto, Pasaulio lietuvių centre, Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont, IL, kurioje 11 val. bus aukojamos šv. Mišios. Po Mišių a. a. Vytautas bus palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse. Vietoj gėlių prašome aukoti Vydūno Fondui arba Cleveland Lithuanian Heritage Library.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-03-15 (M)

Saulė Gedminaitė Šatienė.


A † A SAULĖ GEDMINAITĖ ŠATIENĖ. Mirė 2013 m. kovo 25 d., sulaukusi 83 metų. Gyveno Čikagoje ir Warwick RI. A. a. Saulė buvo aktyvi Liet. Skautų sąjungoje ir Tautodailės instituto veikloje, Bostone. Palaikai bus pervežti į Panevėžį, kur 1999 m. palaidotas jos vyras Donatas Šatas

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-03-14 (M)

Janina Jakševičienė Yoksha.


A † A Dr. JANINA JAKŠEVIČIENĖ YOKSHA. Mirė 2013 m. kovo 14 d., sulaukusi 99 metų. Gyveno Oak Lawn, IL. Ilgus metus dirbo vaikų gydytoja. Amerikoje išgyveno 57 metus. Nuliūdę liko: duktė Jūratė Mohen, anūkai Sylvia ir Anthony, sesuo Marija Markulienė su šeima bei kiti giminės Lietuvoje. Velionė bus pašarvota pirmadienį, kovo 18 d. nuo 9 val. r. iki 10 val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po Mišių a. a. Janina bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti ,,Lietuvos Našlaičių globos komitetui” (Almos fondui). Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-03-13 (M)

Stasė Šiaučiūnienė Ziminskaitė.


A † A STASĖ ŠIAUČIŪNIENĖ ZIMINSKAITĖ. Mirė 2013 m. kovo 31 d. Gimė 1918 m. spalio 18 d. Lietuvoje, Trakų apskrityje, Eišiškių parapijoje, ?Žuklonių kaime. Gyveno Cicero, IL. Nuliūdę liko: duktė Birutė su šeima, anūkas Petras su žmona Kristina; sūnus Šarūnas su žmona Rūta, anūkai Brigitta, Krista su šeimomis; Erika, Adomas ir Edita su šeima; marti Marija; anūkai Markas ir Nancy su šeima, proanūkai Violeta, Milo, Madalyn, Renata ir Pedra, kiti giminės Lietuvoje. A. a. Stasė buvo žmona a. a. Jono, motina a. a. Algio, močiutė a. a. Lisutės Blinstrubaitės. Velionė bus pašarvota trečiadienį, balandžio 3 d. 9 val. ryto Šv. Antano bažnyčioje (15th ir 50th Ave., Cicero, IL). Šv. Mišios bus aukojamos 10 val. ryto. Po šv. Mišių a. a. Stasė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Laidot direkt. Donald M. Petkus, tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com