Mirties

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-07-08 (M)

Maria Česnaitė Kleinaitis.


Mūsų mylima mamytė, „grandma”, promočiutė A † A MARIA ČESNAITĖ KLEINAITIS. Mirė 2013 m. liepos 8 d., sulaukusi 94 metų. Gimė 1918 m. rugsėjo 14 d. Juodpetriuose. Maria buvo a. a. Petro Kleinaičio žmona, a. a. Algimanto ir a. a. Birutės mama. Po karo apsigyveno Vokietijoje. 1957 m. atvyko į Ameriką. Liūdi vaikai: a. a. Algimanto žmona Rūta ir jų vaikai Nina ir Diana; sūnus Alfredas su žmona Irena ir jų vaikai Andrea, Kristina su vyru Brian Reinheimer, jų vaikai Maya ir Kallen; Natalia su vyru Douglas Eichstaedt; duktė Rūta su vyru Arnoldu Končiumi ir jų vaikai Robertas su žmona Karina ir jų vaikai Andriukas ir Matukas, Ričardas su žmona Anna ir jų sūnus Bradley, Aurelia su sužadėtiniu Blake Hillstrom. Kartu liūdi jos dukterėčia Ingrida Orentaitė, daugelis giminių ir draugų Amerikoje, Lietuvoje, Vokietijoje ir Urugvajuje. Budėtuvės įvyks ketvirtadienį, liepos 18 d. Lack & Sons 9236 ?South Roberts Rd., Hickory Hills, nuo 4 val. p. p. iki 8 val. vak. Laidotuvės įvyks penktadienį, liepos 19 d. 10 val. ryte Ziono evangelikų bažnyčioje 9000 Menard, Oak Lawn, IL vyks pamaldos. Po pamaldų a. a. Marija bus palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse. Vietoj gėlių prašome aukoti Ziono evangelikų bažnyčiai arba Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės bažnyčiai.

  2013-07-08 (M)

Emilija Ambrozaitienė Skladaitytė.


A † A EMILIJA AMBROZAITIENĖ SKLADAITYTĖ. Iškeliavo Amžinybėn 2013 m. liepos 8 d. Gyveno, Lemont, IL., anksčiau Marquette Park, Čikagoje. Gimė Lietuvoje, Kybartuose. Nuliūdę liko: duktė Neringa Ambrozaitytė; duktė Rita Ambrozaitis su vyru John Sorgatz; anūkai Aleksa ir Andrius; sesuo Angelė Skladaitytė; brolis Vincas Skladaitis ir kiti giminės. A. a. Emilija buvo žmona a. a. Stasio, sesuo a. a. Jono, brolienė a. a. Elenos, sesuo a. a. Elenos Skladaitytės ir a. a. Juozo Skladaičio. A. a. Emilija bus pašarvota penktadienį, liepos 12 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 13 d. 9:30 val. ryto iš Petkus Lemont laidojimo namų velionė bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Emilija bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti labdaros organizacijai ,,Vaiko vartai į mokslą”. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

  2014-03-01 (M)
  2014-03-07 (A)

TERESĖ GLAMBIENĖ (LEVUŠYTĖ).


A † A TERESĖ GLAMBIENĖ (LEVUŠYTĖ). Staigiai mirė 2014 m. kovo 1 d. rytą, sulaukusi 91 metų amžiaus. Gimė Lietuvoje, Kybartuose, Vilkaviškio apskrityje. Buvo duktė a. a. Juozo ir Anelės Levusių ir žmona a. a. Justino Glambos. 1944 m. pabėgo į Hanoverį, Vokietiją. 1950 m. emigravo į Čikagą, 47 metus išgyveno Brighton Parke, o paskutinius 14 metų gyveno Orland Park, Illinois. Priklausė Lietuvių Bendruomenei, Namų Savininkų draugijai, Šauliams ir Dukterų draugijai, rėmė Lietuvių Fondą. Teresė labai mylėjo savo šeimą, ypač anūkus. Ji buvo puiki siuvėja. Jai patiko auginti gėles ir dirbti darže, mėgo žaidimus ir lošti kortomis. Giliai nuliūdę liko: dukra dr. Irena ir jos vyras Steponas Juš ka, sūnus advokatas Algis ir žmona Loretta (Lopez), anūkai dr. Alicija Juškaitė ir vyras Mohammad Afzal ir Andrius Juška MBA; sesuo Stefania Miliauskienė ir vaikai – krikšto sūnus Jonas su žmona Elena ir šeima, Dalia Riley ir šeima ir Rasa Miliauskaitė. Lietuvoje liko brolis Jonas Levušis su žmona Algida ir jų dukromis – Nijolė su vyru Viktoru ir sūnum, Danutė su sūnum, Audronė su dukromis ir Laura; kiti giminės Lietuvoje ir Waukegan bei artimieji ir draugai. A. a. Teresė buvo svainė a. a. Igno Miliausko ir teta a. a. Rimvydo Miliausko. Velionė bus pašarvota penktadienį, kovo 7 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. vak. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 Southwest Highway, Palos Hills, Illinois. A. a. Teresė bus pervežta į Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, 4400 S. California Ave. Čikagoje šeštadienį, 9 val. ryto kur vyks atsisveikinimas ir 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapi nėse. Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdę vaikai Irena ir Algis

  2013-07-04 (M)

John A. Kuzinskas.


A † A Kun. Prelatas JOHN A. KUZINSKAS. Mirė 2013 m. liepos 4 d., ketvirtadienį, sulaukęs 87 metų, Loyola University Medical Center, Maywood po sunkios, bet drąsios kovos pasveikti po širdies operacijos. Jis buvo nepaprastas žmogus ir pavyzdingas kunigas, kurio gyvenimą apibrėžė sunkus darbas, tvirtas tikėjimas ir atsidavimas Dievui, meilė šeimai ir draugams, gilus domėjimasis tais, kuriems jis laikė pamaldas. Dėl savo užkrečiančios šypsenos, užjaučiančios širdies ir kilnios prigimties jis tapo mylimas ne tik šeimos, bet ir nesuskaičiuojamų kitų, kurie jį labai mylėjo ir jo labai pasiges. Prel. Kuzinskas gimė 1926 m. birželio 3 d. Waukegan, a. a. John ir a. a. Anelės (Masilionis) Kuzinskų šeimoje. Baigė St. Bartholomew Grade School, Quigley Seminary North in Chicago, St. Mary of the Lake Seminary, Mundelein. 1952 m. įšventintas į kunigus ir kaip vikaras buvo paskirtas į St. Thomas the Apostle, St. George ir Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčias Čikagoje. 1973 m. grįžo dirbti klebonu į Waukegan, į savo vaikystės bažnyčią St. Bartholomew. Nuo 1988 m. kunigavo Our Lady of Victory, Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo ir?Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčiose Čikagoje, iki 1997 m. kol išėjo į pensiją. Tais pačiais metais tapo Holy Family Villa, Palos Park, kapelionu iki pat savo mirties, tuo pačiu metu jis grįžo ir į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią administratoriumi, kur dirbo nuo 2001 m. iki 2004 m. 2005 m. prelatas Kuzinskas Francis Cardinal George buvo apdovanotas prestižine Cure d’Ars. 2010 m. Popiežiaus Benedict XVI buvo pakeltas į prelatus. Daug kartų keliavo į Lietuvą ir Lietuvos Prekybų Rūmai 1991 m. jam suteikė Metų Žmogaus titulą. Buvo BALF’o direktorius, Holy Family Villa tarybos pirmininkas, Čikagos diecezijos labdarių skyriaus direktorius, Metropolitan ?Tribunal patarėjas, pagalbinis vikaras, išėjusiems į pensiją kunigams, postulatorius Motinos Marijos Kaupaitės beatifikacijos byloje. 1966 m. buvo pakviestas į Washington, DC Baltuosius rūmus sutuokti prezidento Lyndon Johnson’s dukterį Luci su Patrick Nugent. Prel. Kuzinskas mėgo golfą, White Sox, sodą ir poilsį savo namuose, Arizonoje, mylėjo žmones. Nuliūdę liko: seserys Bernice (Al) Machak ir Aldona (Harvey) Wright, dukterėčios Peggy Machak ir Joan (Scott) Rexroat; Amanda Machak, sūnėnai John (Liz) Machak, Bob (Kathy) Machak, Richard Machak, Joseph Wright, Michael (Heather) Wright; John (Elizabeth Machak, Kevin Machak, Michael Machak, Ryan Rexroat ir Aidan Wright. Velionis bus pašarvotas ketvirtadienį, liepos 11 d. nuo 2 val. p. p. iki 8 val. v. Holy Family Villa koplyčioje, 12220 S. WillCook Rd., Palos Park, IL ir penktadienį, liepos 12 d. nuo 8:30 val. r. iki 10:30 val. r. Švč. Mergelės Marijos?Gimimo bažnyčioje, 6812 S. Washtenaw, Chicago, IL, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a. a. prel. Kuzinskas bus palaidotas Ascension?Cemetery 1920 Buckley Rd. Libertyville. Nuoširdžiai kviečiame gimines ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Vietoje gėlių aukoti Holy Family Villa, 12220 S. WillCook Rd., Palos Park, IL 60464; Nativity BVM, 6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629; Sisters of St. Casimir, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL 60629; Friends of Ann Kiley Center, 1401 S. Dugdale Rd., Waukegan, IL 60085. Petkus & Son Funeral Directors in charge of arrangements. 8009947600 or www.petkusfuneralhomes.com

  2013-07-02 (M)

Aleksandras Verikas.


A † A ALEKSANDRAS VERIKAS. Mirė 2013 m. liepos 2 d., sulaukęs 90 metų. Gimė Utenos apskr., Joniškio vals., Dudanosių kaime. Augo Vincentavo kaime, Kauno apskrityje. Dirbo „Parama” Kaune. Karo metu atsisakius tarnauti vokiečių kariuomenėje, buvo išvežtas į Vokietiją darbams. Karo pabaigoje tarnavo Seedorf D.P. stovykloje policininku. Susirgus džiova, buvo išsiųstas į D.P. sanatoriją Huntlosen, vėliau Montgomery Hospital, Bad Rehburg, tada į Vereinskrankenhaus, Hann. Munden, kur jis visiškai pasveiko. 1950 m. apsivedė su Elzbieta Jankute ir persikraustė į lietuvių D.P. stovyklą, Diepholz. 1954 m. pradėjo tarnauti amerikiečių lietuvių darbo kuopoje 4204 Uhlerborn ir Worms. 1956 m. persikėlė į Racine, Wisconsin, JAV, kur gyveno ir dirbo 32 metus prie Interlake Steel. A. a. Aleksandras priklausė Šv. Kazimiero bažnyčiai ir Amerikos Lietuvių Bendruomenei Racine/Kenosha, Wisconsin. Velionis buvo tikintis, teisingas, doras ir darbštus žmogus, kurio pavyzdžiu mes stengiamės sekti. Nuliūdę liko: žmona Elzbieta ir vaikai: PetrasVytautas (Mary) Verikas Pocatello, Idaho, RaimundasAlgirdas (Tamara) Verikas, ElenaDanutė (Robertas) Tarvydas Verikas, Racine, Wisconsin, JonasAlgimantas (Michelle) Verikas, Racine, Wisconsin, anūkai ir proanūkiai. Lietuvoje liko liūdintys brolis Juozas ir kiti giminės. Velionio vyriausia duktė OnaBirutė (Robertas) Sandbom Verikas mirė 2011 m. A. a. Aleksandras buvo palaidotas 2013 m. liepos 6 d. Holy Cross kapinėse Racine, Wisconsin.

  2013-06-23 (M)

Tomas Remeikis.


Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2013 m. birželio 23 d. Čikagoje, sulaukęs 78 metų, mirė visuomenininkas, politologas, mokslininkas A † A Prof. dr. TOMAS REMEIKIS. Gimė 1934 m. gruodžio 7 d. Lietuvoje. Kilo iš Varlaukio/Skliausčių kaimo. Antrajam pasauliniam karui besibaigiant, su šeima pasitraukė į Vokietiją, o 1949 m. atvykęs į JAV apsigyveno Cicero, IL, kur baigė Morton gimnaziją. 1963 m. University of Illinois at UrbanaChampaign apgynė daktaratą iš politinių mokslų. Profesoriavo St. Joseph’s – Calumet College, Gary IN. Buvo aktyvus Lietuvių Bendruomenės narys, lietuviškos spaudos bendradarbis, skautas (priklausė skautams akademikams ir ,,Šunų skilčiai”), dirbo kitose lietuviškose bei profesinėse organizacijose. Vilniaus universiteto garbės daktaras. Studijos ,,Opposition to Soviet Rule in Lithuania 1945–1980” bei kitų leidinių autorius. 2002 m. apdovanotas Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi. Nuliūdę liko: žmona dr. Nijolė, duktė dr. Ginta RemeikytėGedo su vyru dr. Paul Gedo ir dukraitės Vilija ir Gabrielė Gedo, sūnūs Audrius ir Petras su žmona Renata, seserys Viktorija Remeikytė ir Nijolė RemeikytėEverett, dėdė Marcelis Ignatavičius, pusbroliai Vytas Rymeikis, Stepas Ignatavičius, Petras Navickas su šeimomis bei kiti giminės JAV, Kanadoje ir Lietuvoje. A. a. Tomas Remeikis bus pašarvotas penktadienį, birželio 28 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave, Lemont, IL. Atsisveikinimas – 7 val. v. Atsisveikinti su velioniu laidojimo namuose bus galima ir šeštadienį, birželio 29 d. 9:30 val . r. Šv. Mišios bus aukojamos šeštadienį, birželio 29 d. 10 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont. A.a. Tomo Remeikio palaikai bus palaidoti Šv. Kazimiero kapinėse Čikagoje ir Varlaukio kapinėse Lietuvoje. Vietoj gėlių prašome aukoti Lituanistikos tyrimo ir studijų centrui arba Vydūno Fondui, kuriame fil. dr. Tomo Remeikio atminimui sukurtas specialus fondas.

  2013-06-17 (M)

Bronė Černiauskienė Černius Savickaitė.


A † A BRONĖ ČERNIAUSKIENĖ ČERNIUS SAVICKAITĖ. Mirė 2013 m. birželio 17 d., sulaukusi 89 metų. Gyveno Lockport, IL, anksčiau Rhode Island ir Čikagos Marquette Park. Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje, Pajevonio valsčiuje, Karalkrėslio kaime. Nuliūdę liko: vyras Bronius; keturios dukros Dana Ripskienė su vyru Stasiu, Laima Ink su vyru Steven, Danguolė Scalzo su vyru Steve ir Dalia Černiūtė; anūkai Vitas, Tomas, Andreas, Stefan, Steve ir Krista; proanūkiai Alexandra, Isabelle, Liam ir Jacob; penkios seserys ir brolis su šeimomis: Aksenija su vyru Bronium Amerikoje, sesuo Gražina su vyru Juozu, Dana, Juzefa, Vida ir brolis Ksaveras su žmona Antose Lietuvoje, daug pusseserių Lietuvoje ir Amerikoje, brangios tetos liūdi Jūratė, Rita ir Vanda. A. a. Bronė buvo mama a. a. Liudo. Velionė bus pašarvota trečiadienį, birželio 19 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, birželio 20 d. 9:30 val. ryto iš Petkus laidojimo namų a. a. Bronė bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

  2013-06-17 (M)

Adelė Vizgirdienė Kakšteinaitė.


A † A ADELĖ VIZGIRDIENĖ KAKŠTEINAITĖ. Mirė 2013 m. birželio 17 d., sulaukusi 74 m. Gimė Lietuvoje. Gyveno Aurora, IL. Nuliūdę liko: duktė Renata Boone su vyru Kirk; sūnus dr. Paulius Vizgirda su žmona dr. Margaret; anūkai Collin ir Landon Boone, Griffin, Spencer ir Tyler Vizgirda; sesuo Irena Moritz ir jos vaikai Katherine Moritz, Steve Moritz su žmona Alma ir šeima. Svainiai Vytautas ir Romualdas Vizgirdos su šeimomis bei kiti giminės. A. a. Adelė buvo žmona a. a. Petro ir duktė a. a. Salomėjos ir Jono Kakšteinų. Velionė bus pašarvota trečiadienį, birželio 19 d. nuo 4 val. p. p. iki 8 val. v. Daleiden laidojimo namuose, 220 N. Lake St. Aurora, IL. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, birželio 20 d. Iš Daleiden laidojimo namų a. a. Adelė bus palydėta į St. Joseph bažnyčią, kurioje 12 val. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. The Daleiden Mortuary, tel. 6306315500 arba www.daleidenmortuary.com

  2013-06-16 (M)

Juozas Kybartas.


A † A JUOZAS KYBARTAS. Mirė 2013 m. birželio 16 d. Gyveno Chicago, Marquette Park. Gimė Lietuvoje 1927 m. balandžio 21 d, Nuliūdę liko: brolis Aleksas su žmona Onute; sesuo Kanadoje Birutė Ignatavičienė; brolis Vladas su žmona Terese; daug dukterėčių ir sūnėnų. A. a. Juozas buvo brolis a. a. Vyto, Adolfinos ir Elenos. Velionis bus pašarvotas penktadienį, birželio 21 d. 9 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Juozas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

  2013-06-14 (M)

Aldona Alkevičiutė Biliūnas.


A † A ALDONA (ALKEVIČIŪTĖ) BILIŪNAS Mirė 2013 m. birželio 14 d., sulaukusi 86 metų. Gimė Vilkaviškio rajone, Kybartuose, Matlaukio kaime. Po karo apsigyveno Detroit, MI, kur padėjo įsteigti lietuvių stovyklą Dainavą su savo vyru a. a. Vytu Biliūnu. 1973 m. išsikėlė į Juno Beach, FL, kur praleido paskutinius 40 m. Atvykusi į Floridą daug metų dirbo Lietuvos Dukterų draugijoje, BALFe ir vietiniame Lietuvių klube, Juno Beach. Sulaukusi 65 metų Aldona pradėjo studijuoti meną universitete. Sukūrusi meno kolekciją, ji buvo pakviesta pristatyti meno parodą Lietuvoje. Daug jos kūrinių yra dviejuose Lietuvos muziejuose. 2013 m. gegužės 4 d. dukra Rosita Paulauskas suruošė šaunų balių Aldonai, jos draugams ir pažįstamiems, kad galėtų dar vieną kartą pasimatyti, pabendrauti ir apsikabinti. Liūdi dukra Rosita Paulauskas, anūkas Mikis Paulauskas, draugai ir giminės. A. a. Aldona Biliūnas buvo palaidota birželio 27 d. Royal Palms Cemetery.