CENTRAS - Mirtiespuslapis 9

Blog-o archyvas

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-05-04 (M)
  2019-05-24 (A)

KUNIGUNDA TUSĖ GARMUTĖ PETRUŠIENĖ


A†A KUNIGUNDA TUSĖ GARMUTĖ PETRUŠIENĖ mirė 2019 m. gegužės 4 d. Santa Monicoje, Californijoje. Mūsų mylima žmona, mama ir močiutė iškeliavo amžinybėn ramiai, apsupta artimųjų – vyro, sūnaus ir dukros. Visados prisiminsime ją kaip nuoširdžią, draugišką, nepasiduodančią gyvenimo sunkumams, mėgstančią juokauti ir mielą. Velionė palaidota gegužės 24 d. Laidotuvės buvo privačios.

 

Gimė 1935 m. sausio 1 d. Panemunėje, buvo jauniausias daktaro Antano ir Sofijos Garmų vaikas. Augo džiaugdamasi laimingu gyvenimu, apsupta mylimos šeimos. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją ir gyveno DP stovyklose, kur lankė lietuvišką mokyklą ir skautavo. 1949 m. atvyko į Ameriką ir buvo dėkinga tai nuostabiai šaliai.

 

Būdama 16 metų amžiaus Čikagoje baigė gimnaziją, o 20 metų – University of Illinois, įgydama bakalaurą iš chemijos. Pradėjo dirbti kaip chemikė, vėliau susituokė ir išvažiavo gyventi į Californiją. Čia Tusė dirbo Bio Science Laboratories, vėliau Hughes Reaserch Laboratories lazerių tyrimo srityje. Gimus vaikams tapo „pilnalaike mama”. Aktyviai savanoriavo vaikų mokyklose, organizacijose. Tusei buvo tikras džiaugsmas matyti, kaip jos vaikai augino savo vaikus. Visus anūkus ji labai mylėjo ir įvertino kiekvieno skirtingas savybes.

 

Nuliūdę liko: vyras Vitalis Tulė Petrušis; sūnus Mikas su žmona Jennifer; dukra Tina Udrienė su vyru Linu; anūkai Aleksas, Viktorija, Julytė, Markus, Jonas ir Lukas; sesuo Irena Rimavičienė su šeima, kiti giminės bei draugai JAV ir Lietuvoje. Nuliūdę artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-04-29 (M)
  2019-04-30 (A)

VILTĖ PUZINIENĖ RAMANAUSKAITĖ


A†A VILTĖ PUZINIENĖ RAMANAUSKAITĖ mirė 2019 m. balandžio 29 d., sulaukusi 87 metų. Gimė 1931 m. gruodžio 12 d. Lietuvoje. Gyveno Sellersville, PA. Nuliūdę liko: sūnus Darius, duktė Daina, brolis Vilius, sesuo Valdonė, brolienė Ramona Ramūnas, 6 anūkai ir 2 proanūkai. Viltė buvo a. a. Algimanto žmona ir a. a. Vytauto Ramūno sesuo. A. a. Viltė daug metų buvo Philadelphijos tautinių šokių grupės mokytoja ir šokėja. Ji niekad nepamiršo savo gimtinės Lietuvos.

 

Šv. Mišios už jos sielą buvo aukojamos balandžio 30 d. Šv. Andriejaus bažnyčioje Philadelphijoje. Po šv. Mišių velionė buvo palaidota Holy Sepulchre kapinėse. Prašome a. a. Viltę prisiminti savo maldose. Nuliūdę artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-04-27 (M)
  2019-05-06 (A)

JADVYGA MULOKIENĖ (SAKALAUSKAITĖ)


A†A JADVYGA MULOKIENĖ (SAKALAUSKAITĖ) mirė 2019 m. balandžio 27 d. Santa Monica, Californijoje. Gimė 1920 m. rugsėjo 14 d. Radviliškyje, Lietuvoje. Gyveno East St. Louis, Chicago, IL, vėliau – Santa Monica, Californijoje. Nuliūdę liko: sūnūs Rimas ir Dainius su šeimomis, keturios anūkės ir devyni proanūkiai.

 

Velionė buvo a. a. žymaus architekto Jono Muloko žmona. Velionė bus palaidota gegužės 6 d., pirmadienį, Forest Lawn kapinėse (Glendale, CA) šalia savo vyro a. a. Jono Muloko. Laidotuvių apeigos privačios. Prisiminkite a. a. Jadvygą Mulokienę savo maldose, aukodami skautų, ateitininkų organizacijoms bei Lietuvių Fondui. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-04-19 (M)
  2019-04-25 (A)

CECILIA B. MITKUS (BILIŪNAITĖ)


A†A CECILIA B. MITKUS (BILIŪNAITĖ) mirė š. m. balandžio 19 d., sulaukusi 92 metų. Gimė 1926 m. gruodžio 19 d. Lietuvoje.
Gyveno Tinley Park, IL. Nuliūdę liko: sūnūs Benedict (a. a. Vera) ir Linas su žmona Deborah; duktė Virginia McGuire su vyru Phil; anūkai Justin su žmona Taylor, Lindsey, Stephen, Brian, Sheri ir Danna; proanūkai Henry Thomas, Nora Lane ir Tabitha bei pro-pro anūkė Arianna; sesuo Zita, broliai Benas, Leonas ir pulk. Roman; daug dukterėčių ir sūnėnų.

 

A. a. Cecilia buvo a. a. Vacio Mitkaus žmona, a. a Irene Mitkus motina ir a. a. Albino sesuo. Velionė bus pašarvota balandžio 25 d., ketvirtadienį, nuo 4 val. p. p. iki 9 val. v. Robert J. Sheehy & Sons laidojimo namuose, 9000 W. 151st Street, Orland Park, IL.

 

Laidotuvės vyks balandžio 26 d., penktadienį. Iš laidojimo namų 10:15 val. ryto velionė bus atlydėta į St. Stephen bažnyčią, 17500 S. 84th Avenue, Tinley Park, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Robert J. Sheehy & Sons, tel. 708-857-7878 arba www.sheehyfh.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-04-03 (M)
  2019-04-14 (A)

PAUL (PAULIUS) V. RUDIS


A†A PAUL (PAULIUS) V. RUDIS mirė 2019 m. balandžio 3 d., sulaukęs 64 metų. Gimė 1954 m. birželio 2 d. Chicago, IL. Gyveno Orland Park, IL, anksčiau Oak Forest, IL.

 

Nuliūdę liko: žmona Joanne Mitchel Rudis (Vida Miecevičiūtė-Mitchel); sesuo Monica Baker su vyru Martin; dukterėčios – Veronica Stonis, Theresa Mathis su vyru Clay, Sarah Uhl Wagner, Betsy Monahan su vyru Sean, Jennifer Janik su vyru Wes ir Amy Sheheen su vyru Vincent; sūnėnas Anthony Uhl su žmona Michelle; produkterėčios ir sūnėno vaikai – Alison Janik, Kaitlyn Janik, Allison Uhl, Alex Dewyea, Ethan Stonis, Evan Stonis, Sidney Wagner, O’Neill Monahan, Joseph Sheheen, Austin Sheheen, Anthony Sheheen ir Russell Uhl; uošvienė Irena Miecevičienė (a. a. Kazimieras); svainė Irene Uhl su vyru John; svainė Donna Mitchel (a. a. Casey) bei kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje.

 

A. a. Paulius buvo a. a. Povilo ir Monikos Rudžių sūnus, a. a. Charlie Stonis antros kartos dėdė. Velionis buvo antikvarinių daiktų ir baldų įvertintojas. Su žmona Joanne prekiavo antikvariniais daiktais Union Pier, MI.

 

Velionis bus pašarvotas sekmadienį, balandžio 14 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave (prie Derby Rd.), Lemont, IL. Religinės apeigos – 7 val. vakaro. Laidotuvės privačios. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime. Vietoje gėlių prašome aukoti American Liver Association. Nuliūdę artimieji.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-03-29 (M)
  2019-05-11 (A)

IRENA HALINA DAUGIRDIENĖ


4A†A IRENA HALINA DAUGIRDIENĖ mirė 2019 m. kovo 29 d. savo namuose Wilmette IL, sulaukusi 95 metų amžiaus. Gimė 1923 m. rugpjūčio 20 d. Pajulių dvare, Dambavos parapijoje, Smilgių valsčiuje, Panevėžio apskrityje, gydytojo chirurgo Stanislovo Mačiulio ir Vandos-Onos Nurkaitės šeimoje.

 

Nuliūdę liko: sūnus Tomas su žmona Nijole, jų vaikai Kristofer, Andrea ir Kristina su vyru Nicholas Bagley bei vaikais Sebastian ir Celia; sūnus Jonas su žmona Ona, jų vaikai Kęstutis, Adomas, Šarūnas ir Mykolas; taip pat plačiame pasaulyje gyvenantys sūnėnai ir dukterėčios su šeimomis.

 

Augo Panevėžyje su dviem seserimis ‒ vyresniąja Stase ir jaunesniąja Aldona. Eidama aštuonioliktus metus, per du mėnesius išgyveno tėvo nukankinimą ir nužudymą NKVD rankose 1941 m. birželio 26 d. ir sesers Stasės netikėtą mirtį nuo šiltinės.

 

1940 m. išvyko studijuoti į Vieną, kur baigė chemijos mokslus Technische Hochschule. Ten sutiko savo būsimą vyrą inžinierių. Kristupą Daugirdą, už kurio ištekėjo 1945 m. Po karo persikėlė į Vokietiją, glaudėsi Schwäbisch Gmünd pabėgėlių stovykloje, iš kur 1948 m. emigravo į JAV. Pradžioje, trumpai apsigyveno Brocktone, vėliau įsikūrė Bostone, kur gyveno iki 1962 m., kai persikėlė į Čikagos priemiestį Wilmette. Iki pensijos dirbo chemike „Helene Curtis” ir „Gillette” laboratorijose.

 

Halina buvo puiki šeimininkė, 1951 m. išleido virimo knygą „Taupioji virėja”, siekdama padėti lietuvėms šeimininkėms naujame pasaulyje skaniai, sveikai ir ekonomiškai gaminti maistą. Anūkų gimtadieniams kepdavo skaniausius tortus. Ji visuomet pasižymėjo savo gražia, elegantiška išvaizda. Su chemikės talentu ir kūrybingos moters sumanumu sukūrė grožio kremą „Diva”, kurį sėkmingai platino privatiems klientams. Mėgo keliauti, domėjosi politika ir pasaulio įvykiais, apie kuriuos turėjo aiškią nuomonę, džiaugėsi savo šeima, o ypač anūkais ir proanūkiais.

 

Laidotuvių apeigos įvyks šeštadienį, gegužės 11 d., Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont, IL. Nuo 9 iki 10 val. r. bažnyčioje vyks atsisveikinimas, po kurio bus atnašaujamos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių a. a. Halinos palaikai bus palaidoti Šv. Kazimiero kapinėse.

 

Kviečiame gimines, draugus ir artimuosius kartu su mumis dalyvauti paskutiniame palydėjime. Vietoje gėlių prašome aukoti šv. Mišioms arba Draugo fondui (Draugas Foundation, 4545 W. 63rd St. Chicago IL 60629). Nuliūdę sūnūs su šeimomis.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-03-26 (M)
  2019-04-04 (A)

ALDONA GASNERIENĖ (VALYTĖ)


A†A ALDONA GASNERIENĖ (VALYTĖ) užbaigė savo žemišką kelionę mylimos šeimos globoje š. m. kovo 26 d. Gimė 1924 m. birželio 13 d., Palangoje, buvo jauniausia penkių brolių ir seserų šeimoje. Gyveno St. Petersburg, FL, anksčiau Marquette Parke, Čikagoje.

 

Nuliūdę liko: dukros Giedra Garbonkienė (Viktoras), jos vaikai Viktoras ir Renata; Vija Paulienė (Algis), vaikai Rima, Algis, Vilija, Vidas, Linas ir Laima; a. a. Gražinos Nelsen vaikai Audra, Rasa, Darius ir Rūta; Laima Parada (Jorge), vaikai Brian, Michael, Alina ir Lydia; Dalia Vitkus, vaikai Aras, Rytas ir Dovilė, o taip pat po platųjį pasaulį pasklidę anūkai, proanūkai, sūnėnai ir dukterėčios. A. a. Aldona buvo a. a. Stasio Gasnerio žmona.

 

Kaip ir daugelis šeimų, Aldona su vyru Stasiu gyveno Vokietijoje, kur ji dirbo mergaičių bendrabučio vedėja, buvo tautinių šokių mokytoja Vasario 16-tosios gimnazijoje. 1957 m. vasario 14 d. šeima atvyko į Ameriką, įsikūrė Marquette Parke, kur išaugino gausią šeimą.

 

A. a. Aldona baigė mikrobiologijos mokslus ir daug metų ėjo atsakingas pareigas Nalco Chemical Co. Ji buvo labai aktyvi jūrų skautininkė ir vadovė, daug metų atsakingai dirbo su jaunimu. Aldona mėgo lietuvišką dainą ir dainavo chore. Gyvendama Floridoje tęsė lietuvybės darbus St. Petersburgo lietuvių klube.

 

Atsisveikinimas vyks balandžio 4 d., ketvirtadienį, nuo 9 val. r. iki 10:30 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus palydėti velionę į paskutinę kelionę. Vietoje gėlių, prašome aukoti Nerijos jūrų skaučių tuntui – LSA Nerija. Nuliūdusi šeima ir artimieji.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-03-23 (M)

BRONIUS PETRAS MACIUKEVIČIUS


A†A BRONIUS PETRAS MACIUKEVIČIUS Po ilgos ligos mirė 2019 m. kovo 23 d. Michiana Shores, IN. Gimė 1925 m. Šukėtų kaime, Griškabūdžio valsčiuje, Šakių apskrityje. Liūdesyje liko: žmona Aldona (Putriūtė), dukterys Dalia Žygas ir Vida Kluko, sūnus Darius, anūkai Aras, Aida ir Kovas Žygas, anūkė Mary Kluko, brolienė Angelė Karnius, dukterėčios, sūnėnai ir kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. A. a. Bronius pasitraukęs iš Lietuvos po karo gyveno Memmingeno tremtinių stovykloje ir 1949 m. atvyko į JAV, Čikagą. Ilgus metus dainavo Lietuvių meno ansamblyje „Dainava” ir Lietuvių operoje Čikagoje. Atsisveikinimo datą šeima praneš vėliau. Nuliūdę artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-03-22 (M)
  2019-03-30 (A)

ANTOINETTE „TONI” BARTZ MEŠKINAITĖ


A†A ANTOINETTE „TONI” BARTZ MEŠKINAITĖ mirė 2019 m. kovo 22 d. Tulsa, OK. Gimė 1933 m. vasario 14 d. Chicago, IL.
Gyveno Tulsa, OK, anksčiau Čikagos Garfield Ridge ir Marquette Park apylinkėse. Nuliūdę liko: sūnus Bob Bartz su žmona Cindy; marti Kimbra Bartz; anūkai – Bridgette Edwards su vyru Ben, Brittany Dancer su vyru David, Brittany Selman su vyru Wes, Courtney Bartz su vyru Josiah Hulsey; proanūkai – Brayden, Brooklyn, Brynlee, Bailey Edwards, Dirk ir Dak Dancer.

 

A. a. Antoinette buvo a. a. Robert Bartz žmona, a. a. Steve Bartz motina, a. a. Jono sesuo ir a. a. Antonijos ir Morko Meškinų duktė. Antoinette anksčiau dirbo Šv. Kryžiaus ligoninėje, „Drauge” ir Central Steel & Wire Co.

 

Šv. Mišios bus aukojamos šeštadienį, kovo 30 d., 10:30 val. ryto Šv. Symphorosa bažnyčioje, 6135 S. Austin Ave., Chicago, IL 60638. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdę artimieji.

 

Laidotuvių direktorius – Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-03-21 (M)
  2019-04-06 (A)

IRENA MARIJA GALINIENĖ


A†A IRENA MARIJA GALINIENĖ mirė š. m. kovo 21 d. dukterų globoje savo namuose Lemonte, sulauku- si 95 metų. Gimė 1923 m. gruodžio 19 d. Mažeikiuose veterinarijos daktaro Kazimiero ir Helenos (Mikuckytės) Trumpių šeimoje. Gyveno Lemont, IL, anksčiau Bostone.

 

Nuliūdę liko: duktė Jūra Kredienė, jos sūnus Andrius Mikonis su žmona Carole; duktė Giedrė Penčylienė, jos sūnus Nemura Penčyla su žmona Michelle bei vaikais Lauren ir Nicholas; sesuo Marija Černienė, jos sūnus dr. Edmundas Fiksinski su žmona dr. Magda bei dukra Julia; kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje.

 

Po karo, 1949 m., Irena su vyru Broniumi Galiniu ir dviem dukrelėmis emigravo į Ameriką ir apsigyveno Massachusetts valstijoje. Po vyro a. a. Broniaus mirties persikėlė į Lemontą, arčiau savo šeimos. Daugelį metų Irena aktyviai dalyvavo Bostono lietuvių organizacijų veikloje, Lemonte tęsė ryšį su skautavimu – buvo paskautininkė.

 

Velionė bus pašarvota balandžio 6 d., šeštadienį, nuo 9 val. r. iki 10 val. r. St. Isaac Jogues bažnyčioje, 306 W. Fourth Street, Hinsdale, IL, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Bronswood kapinėse, 3805 Madison Street, Oak Brook, IL. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime, šv. Mišiose ir laidotuvėse. Nuliūdusios dukros su šeimomis.

 

Laidotuvių direkt. – Sullivan Funeral Home, Hinsdale, IL. Tel. 630-323-0275.