CENTRAS - Mirties - PETRAS KAZIMIERAS REMEIKIS

PETRAS KAZIMIERAS REMEIKIS

Lyg lakios žiežirbos laužų
Sugrįžtam į Tave nūnai,
O Dieve, Tu žinai
Slaptas mintis visų.

Vakarinė giesmė

 

A†A PETRAS KAZIMIERAS REMEIKIS netikėtai mirė 2020 m. kovo 4 d., sulaukęs 53 m. Gimė 1966 m. liepos 6 d. Čikagoje.
Gyveno Lemont, IL. Nuliūdę liko: mama Nijolė Remeikienė; sesuo Ginta Remeikytė-Gedo su vyru Paul, dukromis Vilija ir Gabriele; brolis Audrius Remeikis; pusbrolis Linas Orentas su žmona Sonja, vaikais Kyle ir Erin; pusbrolis Paulius Orentas su žmona Andrea, vaikais Megan ir Eric; teta – krikšto mama Viktorija Remeikytė, teta Nijolė Remeikytė-Everett, buvusi žmona Renata Remeikis, bei giminės JAV ir Lietuvoje, taip pat gausi lietuvių skautų šeima ir draugai.

 

Petras buvo a. a. Tomo Remeikio sūnus, a. a. Apolonijos ir a. a. Kazimiero Šalkauskų ir a. a. Onos ir a. a. Vytauto Remeikių anūkas.

 

Petras užaugo Čikagoje, Marquette Parke. Lankė Šv. Mergelės Marijos Gimimo parapijos pradžios mokyklą, Quigley Seminary South gimnaziją, Čikagos aukštesniąją lituanistinę mokyklą. Baigė Loyolos universitetą psichologijos bakalauru. Petras skautavo Lituanicos tunte nuo vilkiuko dienų, buvo skautas vytis ir skautas akademikas, o X Tautinėje stovykloje davė paskautininko įžodį. Mėgo stovyklauti Rake, kur džiaugėsi gamta, skautiška veikla ir kur ėjo įvairias pareigas. Mėgo žvejoti. Buvo uolus dviratininkas, keliskart dalyvavo Tour de Rakas dviračių kelionėje iš Lemonto į Rako stovyklą Michigano valstijoje. Rūpinosi ir džiaugėsi kalyte Ramona.

 

A. a. Petras bus pašarvotas penktadienį, kovo 13 d., nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Petkus Lemont Funeral Home, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL 60439. Religinės apeigos – 6:30 val. v. Atsisveikinimas 7 val. v. Laidotuvių šv. Mišios Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje bus šeštadienį, kovo 14 d., 10 val. r. Laidotuvės privačios. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti išlydint a. a. Petrą. Vietoje gėlių prašome aukoti Rako stovyklai. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.