CENTRAS - Mirties - ZINA ADLER ADOMAITIS

ZINA ADLER ADOMAITIS

A†A ZINA ADLER ADOMAITIS. Gailestingasis Dievas 2020 m. sausio 26 d. pasišaukė pas save savo dukrą, sulaukusią 86 metų amžiaus. Velionė gimė 1933 m. lapkričio 20 d. Tauragėje. Liūdesyje liko: dukterėčia Cynthia Marino, jos sūnus Markus, kiti giminės ir artimieji.

 

Šeima 1944 m. pasitraukė į Vokietiją ir 1949 m. atvyko į JAV. 1953 m. liepos 18 d. Zina ištekėjo už Marko Adomaičio. Vyras mirė 2006 m. rugsėjo 5 d. Zina buvo Ziono lietuvių liuteronų parapijos narė.

 

Atsisveikinimas su velione vyks vasario 1 d., šeštadienį, Ziono lietuvių liuteronų bažnyčioje (9000 S. Menard Ave., Oak Lawn, IL 60453): lankymas nuo 9 iki 10 val. ryto; laidotuvių pamaldos – 10 val. ryto. Po pamaldų a. a. Zina Adomaitis bus palaidota Betanijos kapinėse. Nuliūdę artimieji.

 

Laidot. direkt. – Kosary Funeral home, 9837 S. Kedzie Ave, Evergreen Park, IL 60805, tel. 708-499-3223, www.kosaryfuneralhome.com.