DANUTĖ EMILIJA NITECKI ŠURKUTĖ

A † A DANUTĖ EMILIJA NITECKI ŠURKUTĖ, PhD. Mirė 2016 m. spalio 6 d., Berkeley, CA. Gimė 1927 m. balandžio 22 d. Šiauliuose, Stasio Šurkaus ir Emilijos Miežytės šeimoje. 1944 m. baigė Šiaulių gimnaziją, o šeimai atsiradus Vokietijoje, mokėsi Amatų ir meno mokykloje Freiburge, kur studijavo tekstilę ir audimą. Chemiją studijavo University of Chicago ir baigė 1961 m. daktaro laipsniu. University of California tyrimų laboratorijose San Francisco (SF) imunologijos srityje išdirbo 20 metų. Persikėlusi į Berkeley miestą, dirbo ,,Cetus” ir ,,Berlex” įmonėse. Danutė pasižymėjo darbo srityse, dalyvavo tarptautinėse konferencijose, daugiau nei 30 jos išradimų buvo patentuoti. Mielai patardavo jaunesniems bendradarbiams. Visą gyvenimą ją domino menas, o 1987 metais pradėjo tapyti akvareles, jautriai vaizdavo augalus ir gamtą. Dalyvavo meno parodose, pelnė premijas, priklausė kelioms menininkų draugijoms, tarp jų Amer. Soc. of Botanical Artists. Savo paveikslų rinkinius dovanojo University of Chicago ir UCB Haas School of Business. Kai 2010 m. buvo ruošiama meno paroda ,,Išeivijos dovana Lietuvai”, Danutė padovanojo 30 akvarelių, kurios džiugino žiūrovus Radvilų rūmuose Vilniuje. Danutės dosnumą atsimins SF Lietuvių Bendruomenė, ir dėl renginiuose dovanotų paveikslų, ir dėl smagių Velykų švenčių, kurias šeimos su mažais vaikučiais ne vienerius metus ruošė jos erdviuose ir svetinguose namuose. Danutė visiems lankytojams dovanodavo savo atviručių, kurios yra pasklidusios po platų pasaulį. Lietingą spalio 30 d. rytą Danutė buvo palaidota Mountain View kapinėse Oakland, CA, šalia anksčiau mirusių motinos Emilijos ir sūnaus Mark. Tą popietę buvo suruoštas gražus pagerbimas Hillside Club, Berkeley. Atsisveikinti su velione ir pasidalinti prisiminimais susirinko didelis būrys draugų, kaimynų ir buvusių kolegų, kurie a. a. Danutę prisiminė su pagarba ir dėkingumu. Nuliūdę liko: pusseserės Lietuvoje S. Gedminienė, D. Orlovienė, A. Rimavičienė, D. Danilevičienė ir I. Andriukaitienė. Su jomis Danutė daug metų nuoširdžiai susirašinėjo. Šeimos mirusiųjų intencija 2016 m. gruodžio 2 d. buvo aukojamos šv. Mišios Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje Žvėryne. Danutė Janutienė.