STELLA J. ,,ESTELLE” ROGERS JUNDUL

A † A STELLA J. ,,ESTELLE” ROGERS JUNDUL. Mirė 2016 m. spalio 14 d. Oak Lawn, IL. Gimė Chicago, IL. Gyveno Oak Lawn, IL. Nuliūdę liko: sūnus Louis C. Rogers su žmona Bernadine; anūkai Michele Rogers Scully ir Janet Myran; proanūkai Drake Aiden ir Omar; sesuo Julie Zakarka; sesuo Eleanor Jundul; dukterėčios Rita Piorkowski su vyru Cass, Maria Deksnienė su vyru Edward, Rita Johnson su vyru Brian ir Denise Bonomo su vyru Curt; produkterėčios ir sūnėnai Andrea, Alex, Brian ir Justin. A. a. Stella buvo žmona a. a. Stanley J. Rogers ir sesuo a. a. Albert. Priklausė Lietuvių Vyčių 112 kuopai ir Lietuvių Vyčių chorui. Vietoje gėlių prašome aukoti šv. Mišios. A. a. Stella bus pašarvota antradienį, spalio 18 d. nuo  3 val. p. p. iki 9 val. vakaro Kosary laidojimo namuose, 9837 S. Kedzie Ave., Evergreen Park, IL. Atsisveikinimas trečiadienį, spalio 19 d. nuo 9  val. r. iki 10 val. r. Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park, kurioje 10 val. ryto buvo aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com