CENTRAS - Reklama

Reklama

Norint spausdinti skelbimą Drauge, Draugas News, ar Lithuanian Heritage, prašau susiskambinkite su Audronė.  Spaustuvė mielai Jums padės techniškai paruošti skelbimą, reikalui esant.

Kainoraštis:  (visiem trim laikraščiam)

Audronė (Audrey) Kizys

Advertising – Marketing – Subscriptions
DRAUGAS Lithuanian Catholic Press
4545 W. 63rd St.
Chicago, IL 60629
630-805-1404
DRAUGAS Lithuanian newspaper
DRAUGAS NEWS newspaper in English
LITHUANIAN HERITAGE magazine in English
Užmokėti už skelbimus