Vieno savaitgalio darbininkai rudenį: Vytenis Lietuvninkas, Audrius Viktora, Renata Borucki, Donatas Ramanauskas, Aras Linta­kas, Gilė Liubinskaitė, Petras Remeikis, Lidija Šoliūnienė ir Andrius Rasutis.
Vieno savaitgalio darbininkai rudenį: Vytenis Lietuvninkas, Audrius Viktora, Renata Borucki, Donatas Ramanauskas, Aras Linta­kas, Gilė Liubinskaitė, Petras Remeikis, Lidija Šoliūnienė ir Andrius Rasutis.

Šimtmečio vasarai įsibėgėjus

Alė Namikienė.

Prie X Tautinės stovyklos vartų: Maya, Ričardas, Taiyda ir Ariana Chiapetta.
Prie X Tautinės stovyklos vartų: Maya, Ričardas, Taiyda ir Ariana Chiapetta.

Rako stovyklavietėje žygiuojant dažnai skambėdavo daina „Norėčiau būti toj rikiuotėj, kai mūsų tuntas at­žygiuos…” O tie tuntai – tai „Lituani­ca”, „Aušros Vartai-Kernavė” ir „Ne­rija”, šią vasarą Rako stovyklavietėje X Tautinėje stovykloje priėmę beveik 800 svetelių. Gilias skautiškas šaknis turintys šių trijų tuntų tuntininkai – v.s.fil. Vytenis Lietuvninkas, v.s.fil. Renata Ramanauskaitė-Borucki ir j.v.s.fil. Taiyda Chiapetta nuo vaikystės užaugo Rako miškuose. Tai jų skautiškoji tėviškė – su Hawley Road, su ežeru, su prausyklomis, valgyklomis, su uodais ir paparčiais, su partizano slėptuve.

Su didele meile ir dar­bu jie paruošė, išpuošė Raką Tau­tinei – sesėms ir broliams. Skautiškoje kelionėje link šios Tautinės, šalia nuolatinės veiklos savo tuntuose, mato­me jų, kaip vadovų didžiosiose sto­vyklose pavardes nuo pat VII Tauti­nės stovyklos.

Vytenis Lietuvninkas su sūnumis ir dukra darbavosi X TS.0.
Vytenis Lietuvninkas su sūnumis ir dukra darbavosi X TS.0.

Brolis Vytenis VII TS 1988 m. buvo skautų vyčių pastovyklės viršininku, 2003 m. Jubiliejinėje stovykloje – skautų draugininku, IX TS 2008 m. – jaunesniųjų skautų pastovyklės viršininku. Sesė Renata – VII TS prit. skaučių rajone užsiėmi­mų vadove, 1993 m. Jubiliejinės sto­vyklos, irgi vykusios Rake, vadovybėje. Be to, tuo metu ji buvo „Aušros Vartų” tunto tuntininke, su nepapras­ta tėvų – v.s. Albinos ir v.s.fil. Liudo Ramanauskų pagalba paruošu­si tunto rajoną Skaučių Seserijos pastovyklei. 2003 m. Jubiliejinėje stovykloje Renata buvo skaučių pastovyklės viršininke. Sesė Taiyda VII TS 1988 m. buvo jūrų skaučių rajono komendante, 1993 Jubiliejinėje – prit. skau­čių/jūrų skaučių vadovės pavaduotoja, VIII TS 1998 m. – jūrų skaučių ra­jono viršininke, IX TS 2008 m. – sto­vyklos krautuvėlės vadovės pavaduotoja, 2013 m. Jubiliejinėje stovykloje Jūros dienos komendante.

Ruošiant Raką X Tautinei sto­vyk­lai, visų darbų koordinatorius, ruošos komiteto pirmininkas buvo v.s.fil. Donatas Ramanauskas. Prisi­mename, kad prieš 50 metų Donato tėvelis v.s.fil. Liudas Ramanauskas Rako stovyklavietę ruošė V Tautinei stovyklai. Donatas buvo vadovu daugu­moje Sąjungos didžiųjų bei tunto stovyklų, yra sumanytojas ir vadovas to ypatingo skautiško uždavinio „Ieš­konė”. Tai skautų/čių kelionė, vyks­tanti mieste, kur reikia atlikti įvairius uždavinius. Planavimas ir pir­mi­niai darbai vyko kelerius metus prieš stovyklą, o šiais, paskutiniais metais, dešimtį savaitgalių visi stropiai plu­šo Rake atnaujindami pastatus, tie­sdami kelią, ruošdami paplūdimį bei prieplauką prie ežero, lyginant vietas rajonams, palapinėms, o didžiojoje laužavietėje įrengti suolai net primena senosios Graikijos amfiteatrus. Donatas sako, kad ruošiant Raką šiai Tautinei stovyklai jis turėjo apie 200 bendradarbių/savanorių.

Frank Rakas (v.) praneša apie savo dovaną. Kairėje stovi V. Pavilčius, šalia F. Rako sėdi Milda Budrienė, kitoje pusėje Biežienė ir Stasys Budrys.
Frank Rakas (v.) praneša apie savo dovaną. Kairėje stovi V. Pavilčius, šalia F. Rako sėdi Milda Budrienė, kitoje pusėje Biežienė ir Stasys Budrys.

Rako stovyklavietei jau 62 metai. Beveik užmaršty yra tos pirmosios dienos, kai jungtinis Čikagos skautų tėvų komitetas – K. Palčiauskas, V. Pavilčius ir J. Sakalauskas – pradėjo ieškoti vietos nuosavai stovyklavie­tei. Prie jų prisijungė skautininkai dr. Stasys ir dr. Milda Budriai, kurių pažįstamas Amerikos lietuvis, vaistininkas Frank Rakas 1956 m. birželio 2 d. perleido Čikagos lietuviams skautams 80 akrų žemės plotą prie Custer miestelio, Michigan valstijoje.

Po mėnesio, liepos 8–27 d. Rako sto­vyklavietėje jau vyko pirmoji „Litua­nicos” tunto „Žaliakalnio” ir „Aušros Vartų” tunto „Dainavos” stovyklos. Vir­šininkai – ps. Vytautas Černius ir s. Angelė Karnienė. Per tą vieną mė­nesį prieš stovyklą skautų tėvai suspėjo iškasti šulinį, suręsti virtuvės bei sandėlio pastatus!

Mažieji skautai.
Mažieji skautai.

Metams bėgant sparčiai didėjo skautų gretos, sekmadieniais jaunimas vos tilpo Jaunimo centre, į stovyklą išva­žiuodavo kelių autobusų virtinė, o Ra­ke augo pastatai. Virtuves ir valgyklas savo rajonuose pastatė „Litua­nicos” tuntas (t-kas s. Kazys Cijū­nėlis, 1965 m.), „Kernavė” (t-kė v.s. Vanda Aleknienė, 1966 m.), „Aušros Vartai” (t-kė v.s. Regina Kučienė, 1967 m.), „Nerija” (t-kė j.s. Aldona Jova­rauskienė, 1970 m.), dr. J. Ramonio iniciatyva 1975 m. buvo pastatyta ambulatorija, o šiais metais „Aušros Vartų” rajone pastatyta nauja, didžiu­lė prausykla, „Nerijos” rajone – naujas sandėlis.

Lietuviškosios skautybės šimt­mečio trys Tautinės stovyklos jau praeity… Labai malonu buvo stebėti jas iš tolo interneto pagalba. Tiek daug skautiško lietuviško jaunimo, tiek šypsenų ir grožio. Ir tos ilgos rikiuotės, kaip ir senais laikais Rake, tik žengia, tik žengia, ir net daina skamba… Didžiojo savaitgalio metu parado gale „žygiuoja” ar tėvelių ant rankų nešami baltašlipsiai liepsnelės ir gi­liukai – antroji, trečioji karta… Tarp šimtų nuotraukų internete pasige­dau vienos – kas užkėlė Rako vartus paskutinę X TS dieną… Iki kitos!

X TS ūkio skiltis: Edis Leipus, Audra Lintakienė, Aras Lintakas, Taiyda Chiapetta, Ričardas Chiapetta, Robertas Vitas, Aldis Liubinskas, Vytenis Lietuvninkas, Donatas Ramanauskas, Andrius Račkauskas, Raimundas Paškauskas, Indrė Toliušytė-Thomas. Trūksta Audriaus Viktoros ir Teriuko TJ Petry.
X TS ūkio skiltis: Edis Leipus, Audra Lintakienė, Aras Lintakas, Taiyda Chiapetta, Ričardas Chiapetta, Robertas Vitas, Aldis Liubinskas, Vytenis Lietuvninkas, Donatas Ramanauskas, Andrius Račkauskas, Raimundas Paškauskas, Indrė Toliušytė-Thomas. Trūksta Audriaus Viktoros ir Teriuko TJ Petry.