2009-ieji ,,Draugo” puslapiuose

DALIA CIDZIKAITĖ

Spauda mirgėte mirga jau praėjusių 2009-ųjų metų santraukomis, apžvalgomis, svarbiausių įvykių suvestinėmis. Vieną tokių pasiūlė ir naujienų agentūra ,,Baltic News Service” (BNS), pavadindama ją ,,Svarbiausieji 2009 metų Lietuvos įvykiai” (ją sutrumpintą ir pakeistu, bet tikslesniu pavadinimu spausdiname šio numerio 7 puslapyje). Pasigedau joje bent vieno renginio, vykusio Lietuvoje, kuriame lygiomis teisėmis dalyvavo ir išeivijos, taigi, ir JAV lietuviai. O tokių tais Lietuvai ypatingais metais tikrai buvo. Tai ir VIII Pasaulio lietuvių sporto žaidynės, ir Pasaulio lietuvių ekonomikos forumas, XIII PLB seimas, galų gale, Dainų šventė. Tad čia noriu paminėti bent dalį Amerikos lietuvių svarbiausių įvykių, renginių ir sukakčių, apie kuriuos rašėme ,,Drauge”.

2009-ieji buvo išskirtiniai metai pačiam ,,Draugui”. Visais šiais praėjusiais metais raštu, žodžiu, garsu ir vaizdu buvo minima dienraščio 100-mečio sukaktis. Tokią pat sukaktį paminėjo ir Amerikos lietuvių katalikų organizacija ,,Kunigų vienybė”. Šauliai šventė Lietuvos šaulių sąjungos 90-ties metų jubiliejų, o išeivijos šauliai paminėjo kiek kuklesnę, bet ne mažiau svarbią sukaktį – praėjusiais metais sukako 55 metai nuo šaulių kuopų išeivijoje įkūrimo. Neatsiliko ir lietuviai skautai Amerikoje, jie paminėjo savo leidžiamo žurnalo ,,Skautų aidas” ir Akademikų skautų sąjūdžio 85-ečius. Praėjusiais metais net keletas Šiaurės Amerikos organizacijų paminėjo 60 metų sukaktį. Tai Kanados lietuvių savaitraštis ,,Tėviškės žiburiai”, lituanistinės šeštadieninės Los Angeles Šv. Kazimiero ir Detroit mokyklos. Beje, tiek pat metų gyvuoja ir lietuvių Šv. Kazimiero kolegija Romoje, remiama JAV lietuvių ir jų organizacijų.


Du autoriai ,,Drauge” straipsniais paminėjo ir kitą, antrajai lietuvių emigracijos bangai svarbią datą – 2009 metais suėjo 60 metų, kai į Ameriką pradėjo vykti Antrojo pasaulinio karo išvietinti lietuviai, dar vadinami dypukais, arba poetiškiau – ,,Dievo paukšteliais”. R. John Rapšys ,,Drauge” rašė: ,,Laivo ragas storai ir ilgai subaubė tris kartus ir mes pajudėjom nuo krantinės Bremerhaven uoste. Buvo saulėtas 1949 m. gegužės 3 d. vėlyvas rytas. Mes – buvę įvairių pabėgėlių (DP) stovyklų Vokietijoj gyventojai: estai, latviai, lietuviai, ukrainiečiai. Taip pat gausybė lenkų ir saujelė žydų. (...) Visi susikimšę prie borto akimis palydėjo nutolstantį krantą. Daug kas verkė. Bet ne dėl Vokietijos verkė. Verkė, nes teisingai nujautė, jog didžioji dauguma savo gimtųjų namų niekad nebepamatys.”

Praėjusiais metais gražią 50 metų sukaktį tradiciniu metiniu pokyliu atšventė Lietuvos Dukterys, 50-metį minėjo ir Maironio lituanistinė mokykla Lemonte. Neringos stovykla, įsikūrusi Vermont valstijoje, jau gali didžiuotis sulaukusi 40-ojo gimtadienio. Kuklesnes sukaktis praėjusiais metais paminėjo PLB Lituanistikos katedra University of Illinois at Chicago – jai suėjo 25-eri, į 10 metų gimtadienį savo gerbėjus, scenos meno mylėtojus, buvusius ir esamus narius pakvietė lietuvių teatro sambūris ,,Žaltvykslė”. O neseniai Čikagoje ir jos apylinkėse veikiantis moterų klubas ,,Alatėja” džiaugėsi sulaukęs ketverių metukų. Nepamirškime ir jau penktą vasarą Vermont valstijoje vykusios stovyklos ,,Meno8Dienos”, trečiosios JAV lietuvių katalikų sielovados konferencijos Boston mieste, jau minėto XIII PLB seimo Vilniuje bei rinkimų į XIX JAV LB tarybą ir naujos Tarybos suvažiavimo Denver, Colorado.

Žinoma, negalima pamiršti 2009 metais kone visuose lietuviškuose telkiniuose JAV paminėtos bene svarbiausios praėjusiųjų metų datos – Lietuvos Evangelizacijos, Lietuvos vardo tūkstantmečio. Šia proga kai kuriuose Amerikos lietuvių telkiniuose lankėsi laivo ,,Ambersail” įgulos nariai, kelionėje apie pasaulį aplankę 26 pasaulio lietuvių bendruomenes, taip pat sustodami Miami, New York ir Boston miestuose. Vienas iš įgulos narių aplankė ir Čikagos bei jos apylinkės lietuvius. Lietuvos vardo pirmą kartą paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose tūkstantmečio proga LR Užsienio reikalų ministerija įsteigė ,,Tūkstantmečio žvaigždės” apdovanojimą, kuriuo be pavienių JAV lietuvių buvo apdovanoti: dienraštis ,,Draugas”, Balzeko lietuvių kultūros muziejus ir Vydūno fondas.

Praėjusieji metai pasiūlė ir keletą naujovių. Tai naujai atsikūrusi Šiaurės Amerikos lietuvių studentų sąjunga (ŠALSS) ir JAV LB imta įgyvendinti Lietuvių išeivijos studentų stažuočių programa (LISS). Jos sumanytojos, JAV LB vicepirmininkės Birutės Bublienės dėka apie šią programą ir Lietuvoje besistažavusių studentų įspūdžius galima buvo paskaityti ir ,,Drauge”.

Iš liūdnesnių įvykių, be iškilių JAV lietuvių mirčių (Kazio Bradūno, Rasos Šoliūnaitės-Poskočimienės, Algio Regio ir kt.), reikia paminėti užsidariusį PLB fondą, nustojusią veikti lietuvišką radijo laidą ,,Studija R”, kuri buvo girdima ne tik Čikagoje, jos apylinkėje, bet ir penkiose gretimose valstijose gyvenančių lietuvių. Praėjusiais metais priimtas galutinis sprendimas dėl Pennsylvania esančios seniausios JAV lietuvių Šv. Jurgio bažnyčios Shenandoah uždarymo. Cleveland vyskupijos potvarkiu dvi lietuviškos parapijos buvo sujungtos į vieną, jai suteiktas Šv. Kazimiero vardas.

Tai, be abejo, ne visa 2009 metų įvykių suvestinė. Bet ir šios užtenka, kad pamatytume, kokia turtinga ir turininga buvo JAV lietuvių veikla praėjusiais metais. Ir jeigu manote, jog tokių metų jau niekad nebus, manau, jog klystate. Juk šiuo metu jau antra savaitė kaip Pietų Amerikoje vyksta XIII Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas. O šalia tradicinių JAV lietuvių rengsimų koncertų, parodų, minėjimų, sukakčių ir suvažiavimų šiais metais Ateitininkai mini 100 metų jubiliejų nuo organizacijos įkūrimo, o dainingus ir dainai prijaučiančius į IX Išeivijos lietuvių dainų šventę Toronto mieste šią vasarą kviečia svetingi Kanados lietuviai.

Tad ir šiais metais bus apie ką rašyti, o mūsų skaitytojams – apie ką skaityti.