sunny

Iš kairės: Margarita Redd, Marija Derenčienė, Onė Adomaitienė ir Lina Dumbliauskienė. Vidos Nakaitės nuotraukos

Gyvename ne vien tik sau

ANELĖ PEČKAITIENĖ

Ši mintis ne kartą sugrįžta pastebėjus, kaip žmonės sugeba atjausti ir padėti kitiems, kuriems sunku. Atrodo, galima būtų, sulaukus senyvo amžiaus, rūpintis tik savimi, savo sveikata ir t. t.

Noriu visiems nors trumpai papasakoti apie Sunny Hills, Florida veikiantį kuklų „Vaiko vartai į mokslą” (VVĮM) būrelį. Prieš daug metų jį įkūrė Julija Janonienė, B. Nakienė ir R. Strazdienė. Dėl sveikatos prieš ketverius metus jos būrelio veiklą perdavė Bronei Nakienei ir Ditai Mamaitytei, Julija pasiliko dosniausia ir visapusiška jo rėmėja.

Taigi Bronė ir Dita jau ketvirti metai iš širdies dirba šį kilnų darbą, kiekvienais metais „Vaiko vartams” išsiųsdamos gana didelę paramą.

Sunny Hills lietuvių nėra daug – nesusidarys nė šimto, bet tame nedideliame būryje yra širdžių, kurios su meile atsiveria ir tiesia pagalbos ranką ten, kur jos taip reikia.

Šių metų gruodžio 10 d. vakare Bronės ir Alfonso Nakų namuose buvo surengta kalėdinė vakarienė VVĮM organizacijai Lietuvoje paremti.

Namai švietė. Medžiai, papuošti įvairiaspalvėmis lemputėmis, apšvietė kiemą kaip pasakoje. Viduje – spindinti eglutė, angelai tarp krentančių snaigių, Betliejus... Viskas taip skoningai, su meile suderinta. Stalai papuošti eglišakių puokštėmis su žvakėmis tarp jų, tikrai priminė lietuviškų Kalėdų šventes. Kituose kambariuose išdėstyti valgiai, pyragai ir gėrimai. Kiek reikėjo darbo visa tai parengti, o svarbiauisia tai, kad tos vaišės ir buvo rengėjų dovana, jos už maistą ir gėrimus nieko neėmė. Tiesa, viena kita draugė iškepė pyragą ar dar ką, bet visa kita buvo jų pačių triūsas ir išlaidos (manau, gana nemažos).

Susirinko 33 žmonės, klebonas Francis Ščikutovič palaimino maistą ir visiems palinkėjo linksmų Kalėdų. Jis taip pat yra vienas iš būrelio rėmėjų.

Bronė Nakienė padėkojo visiems susirinkusiems. Pasidžiaugė, kad žmonės yra jautrūs ir neabejingi vargstantiems Lietuvos vaikams. Ji pasidžiaugė, kad Lietuvoje jau veikia vienuolika „Vaiko vartai į mokslą” centrų, nuostabu, kad atsiranda studentų, gimusių ir augusių Amerikoje, savo atostogas praleidžiančių su šiais vaikais. Koks nuostabus ryšys užsimezga tarp studento ir vaiko. Tai gali būti nepamirštama visą gyvenimą.

Sunkų ir vargingą kelią eina mūsų Tėvynė, bet tikėkime, kad ji atsities ir pasveiks, išugdžiusi savo jaunąją kartą.

Baigdama Bronė padėkojo visiems, prisidėjusiems ir padėjusiems aukomis prie šio renginio, ir pakvietė visus prie vaišių stalo. Skaniai pasivaišinę maloniai tarpusavyje bendravome.

Vėliau prasidėjo loterija, kurią linksmai vedė Dita Mamaitytė ir Vida Nakaitė.

Ko tik čia nebuvo! Gražiausių vazų, sidabrinių žvakidžių, indų, įrankių, servizų, meno albumų, maišytuvų ir visokių kitokių grožybių, suaukotų šiam tikslui, buvo net alaus, vyno ir lietuviškos duonos. Bilietus pirko visi ir džiaugėsi laimėjimais. Niekam neprailgo vakaras, nes iš rengėjų sklido nuoširdi šiluma.

Kai pamąstai, gera ant širdies pasidaro, kad tokia mažytė mūsų apylinkė (tik 46 žmonės) sugebėjo tiek padėti vargstantiems vaikams.

O jeigu taip susitelktų visi? Deja! Prisiminiau kažkada girdėtą posmą:

Skubėdami prarandam ir išmėtom,
Ir nepamatom skursdami dvasia...
Nei uogos lašo, sirpstančio iš lėto,
Nei skausmo, nelaimingo akyse...

Ačiū Dievui, mūsų apylinkė kaip viena šeima. Čia ir verkiame, ir juokiamės kartu, tik gaila, kad per greitai retėja gretos ir daug mūsų tautiečių jau pasiglemžė mirtis.

O tiems, kurie kilniais tikslais organizuoja minėtus renginius, visų vardu norisi tarti nuoširdų lietuvišką ačiū! ir palinkėti daug sveikatos ir dvasinių jėgų ateities darbuose!

Apskaičiavus visas aukas ir pajamas už bilietus gruodžio 10 d. renginyje, buvo sukaupta 2,018 dol., o rugsėjo mėnesį – 510 dolerių. Taigi 2010 m. centrui „Vaiko vartai į mokslą” iš Sunny Hills būrelio pasiųsta 2,528 dolerių. Te auga dora ir gera jaunoji karta!


sunny
VVĮM Sunny Hills būrelio vadovės Judita Mamaitytė ir Bronė Nakienė.