lozoMinėjimo dalyviai.


PAMINĖTAS AMBASADORIUS S. LOZORAITIS JAUNESNYSIS

DALĖ LUKIENĖ
JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė

Ambasadoriaus Stasio Lozoraičio, jaunesniojo minėjimas įvyko 2009 m. lapkričio 21 d. Lietuvos Respublikos ambasadoje Washington, DC. Renginio sumanytoja buvo Danutė Vaičiulaitytė-Nourse, JAV LB Kultūros tarybos narė, kuri 1990–1993 metais buvo viena iš Lietuvos atstovybės/ambasdos darbuotojų. Drauge su kitais darbuotojais ji norėjo pagerbti buvusio ambasadoriaus atminimą, kol dar yra gyva jo darbo ir asmenybės prisiminimų gija. Buvo sutarta su LR ambasadoriumi JAV ir Meksikai Audriumi Brūzga, kad šis renginys bus ambasados renginių programos „Iš Lietuvos Diplomatinės tarnybos istorijos renginių ciklo” dalis.

Į programos organizacinį komitetą įsijungė ir Washington LB apylinkės pirmininkė Danelė Bieliauskaitė-Vidutienė, kuri ne tik dirbo ambasadoje prie S. Lozoraičio, bet buvo nuvykusi į Lietuvą padėti per prezidento rinkiminę kampaniją, S. Lozoraičiui kandidatuojant į prezidento postą.

JAV LB Kultūros taryba sudarė minėjimo organizacinį komitetą, kuris jau nuo pavasario ėmė sudaryti tokią programą, kuri išryškintų ambasadoriaus S. Lozoraičio diplomatinę veiklą, siekiant Lietuvos valstybės savarankiškumo bei teisinio, politinio jos padėties įvertinimo.

Buvo susisiekta su asmenimis, kurie artimai bendravo ir dirbo su S. Lozoraičiu, paprašyta, kad jie paruoštų pranešimus. Lietuvos archyvų paprašyta, kad jie parinktų prasmingų dokumentų iš Lozoraičio archyvo, kuriuos atsiuntė generalinis direktorius Vidas Grigoraitis. Archyvinių dokumentų kopijos buvo sudėtos į albumą, rodomą parodoje.

Taip pat buvo paprašyta Vytauto V. Landsbergio leidimo sutrumpinti jo režisuotą filmą „Vilties Prezidentas”, kurį Arvydas Reneckis sutrumpino iš 90 į 20 minučių, atrinkdamas pačius svarbiausias filmo scenas iš Lozoraičio veiklos. Gavome ir Juozo Kazlausko nuotraukų, darytų per rinkimų kampaniją į Lietuvos prezidentus. Minėjimo metu buvo atidaryta tų nuotraukų paroda.

 Ambasadoriaus A. Brūzgos pastangų dėka gavome 10 minučių filmą – A. Reneckio interviu su Prezidentu Valdu Adamkumi apie S. Lozoraitį. Taip pat per ambasadą sulaukėme ir LR prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimo, kuriame ji pastebi, kad: „S. Lozoraitis buvo vienas iš tų, kurie paskyrė savo gyvenimą kovai už Lietuvos nepriklausomybę ir suvaidino svarbų vaidmenį mūsų šalies politiniame gyvenime. Kartą paklaustas, ką patyrė atstovaudamas valstybei, kurios vienintelė laisva teritorija buvo atstovybė užsienyje, S. Lozoraitis atsakė: ‘Tai buvo keturias-dešimties metų kelionė per dykumą – namo, į pažadėtąją žemę. Keliavau kartu su visa Lietuva, nes niekada nesijaučiau esąs ‘užsienio lietuvis’.”

Dėkoju visiems, kurie prisidėjo prie šio minėjimo sėkmės. Organizaciniam komitetui: Danutei Vaičiulaitytei-Nourse, Danelei Vidutienei, Sigitai Naujokaitienei, Jūrai Končius Dodd ir Aldonai Vaičiulaitytei-DeBold; jaunimui, kuris padėjo prie vaišių: Valentinai Nourse, Kristinai ir Tomui DeBold, Mikos Končius Dodd, Alina Naujokaitytei ir Daliai Slavikaitei. Dėkoju visiems prelegentams: dr. Vytautui Bieliauskui, Viktorui Nakui, Andrew Silski (JAV Valstybės departamentas), Algimantui Gečiui, Vytui Maciūnui ir referentei Astai Banionytei už Lietuvos istorijai vertingus ir atmintinus žodžius. Ačiū už raštu gautus sveikinimus ir prisiminimus iš JAV diplomato John Zerolis, Nepriklausomybės akto signataro Emanuelio Zingerio. O svarbiausia dėkoju ambasadoriui A. Brūzgai ir visam ambasados štabui, ypač Leonui Garbačauskui.

,,Drauge”, kultūriniame priede, jau buvo išspausdinti du S. Lozoraičio minėjime Washington, DC skaityti pranešimai: dr. Vytauto Bieliausko ,,Vilties ambasadorius” ir Viktoro Nako ,,Stasys Lozoraitis – asmenybė ir simbolis”. Šįkart siūlome Lietuvos Respublikos Atkūrimo akto signataro Emanuelio Zingerio atsiminimų žiupsnelį apie diplomatą S. Lozoraitį, jaunesnįjį, atsiųstą raštu iš Berno, Šveicarijos.

lozo

Minėjimo metu buvo atidaryta Juozo Kazlausko nuotraukų paroda,
skirta ambasadoriui S. Lozoraičiui jaunesniajam.