Prasminga kalėdinė dovana!


Michigan State University (MSU) Colle­ge of Law 2012 m. gruodžio 20 d. Laurai Gar­nytei suteikė teisės magistro laipsnį. Tai itin prasminga kalėdinė do­va­na, tačiau ją Laurai reikėjo pačiai užsidirbti.

Su Laura Garnyte susipažinau kovo mėnesį vykusiame JAV Lietu­vių Ben­druo­menės apylinkių pirmi­nin­kų ir jų atstovų su­važiavime, vy­kusiame Dievo Apvaizdos parapijos Kultūros centre, Southfield, MI. Tur­būt to energingo ir darbingo su­va­žiavimo metu ji nusprendė kandidatuoti į JAV LB tarybą ir ten pat surinko jos kandidatūrą remiančiųjų parašus. Nors Laura su šeima gyvena Ann Arbor, MI, studijavo ji mano kai­mynystėje esančiame universitete.

Už gero mėnesio JAV LB tinkla­lapyje buvo paskelba į Tarybą kandidatuojančių bio­grafinės apybraižos. Ten skaitėme, kad Laura aktyviai sie­kia įsilieti į Michigan LB veiklą. Ji nori padėti puoselėti lietuvių kalbą, tradicijas, papročius bei perduoti juos jaunajai kartai. Prieš atvažiuodama į Michigan, Laura gyveno In­diana valstijoje, taip pat Cincinnati mieste, Ohio, kur buvo aktyvi Cin­cinnati LB apylinkės veikloje, nema­žai prisidėjo prie įvairių renginių organizavimo, lietuviškų tradicijų saugojimo ir puoselėjimo.

Biografiniame aprašyme taip pat paminėta, kad Laura studijuoja teisę ir gilina JAV teisės žinias jau minėtame universitete. Ji yra baigusi tei­sės bakalauro studijas Lietuvos Tei­sės universitete, įgijusi teisės ir valdymo magistro laipsnį Mykolo Ro­merio universitete. Lau­ra atliko mokomąją praktiką Lie­tuvos teismų sistemoje, ku­rios metu susipažino su nagrinėjamomis ci­vi­linėmis, baudžiamosiomis administracinių teisės pažeidimų bylomis, rengė teismo procesinių dokumentų projektus. Studijuodama MSU ji buvo Teisės magistro programos studentų sąjungos pirmi­ninkė.

Priešrinkiminėje informacijoje taip pat rašyta, kad įgytos teisinės ži­nios ir įgūdžiai padės Laurai sėkmingai atstovauti JAV LB narių interesams, leis sėkmingai bendradarbiauti su Lietuvos valstybinėmis institucijomis bei nevyriausybinė­mis organizacijomis, plėtojant JAV lietuvių interesų integravimą į Lie­tuvos politinį, visuo­meninį bei kultū­rinį gyvenimą.

Studijuodama MSU, Laura turėjo unikalią galimybę pabuvoti Japonijoje, pasisemti ir to­bu­linti žinias viename geriausių Japo­nijos teisės universitetų (Doshisha University) bei įgyti praktinės patirties dirbant teisinėje kontoroje, įsteig­toje prie MSU East Lansing. Artimiausioje ateityje ji planuoja laikyti teisės egzaminą, tęsti veiklą profesinėje srityje, neužmirštant ir kitos svarbios veiklos jos gyvenime – lietuviškos visuomeninės veiklos LB.

Gegužės mėnesį Laura buvo išrinkta į JAV LB XX tarybą. Pirmoje šios tarybos sesijoje Atlanta, GA, ji išrinkta į XX Tarybos Garbės teismą ir antri­ninke į LR Sei­mo-PLB komisiją. Da­lyvavusi JAV LB Michigan apygardos suvažiavime rugsėjo mėnesį, ji suva­žiavimą įdomiai aprašė 2012 m. rugsėjo 18 d. „Drauge”.

Lauros naujais pasiekimais moksle ir visuomeninėje veikloje džiaugiasi jos šei­ma, draugai ir pažįstami. Visokeriopos sėkmės jai!

Romualdas Kriaučiūnas