pete
Iš „The Boston Globe’’ – gaisrininkai užgesino Šv. Petro bažnyčioje kilusį gaisrą.

Bostono lietuvių bažnyčia atsilaikė ir prieš gaisrą


LAURYNAS R. MISEVIČIUS

petePrieš pat Šv. Kalėdų savaitę, 2009 m. gruodžio 19-osios rytą, stipriai apdegė Pietų Bostone esanti lietuviška Šv. Petro bažnyčia. Parapijiečiai tik ką buvo papuošę visą pastatą šventėms. Manoma, kad gaisras kilo po to, kai bažnyčios darbuotoja uždegė smilkalus, o nuo jų užsidegė ir kitos degios medžiagos. Bet kunigo Stepo Žuko nuomone, liepsnos kilo dėl to, kad jis zakristijoje ne iki galo užgesino vaškinės žvakės dagtį, naudotą smilkalams uždegti. Bažnyčia patyrė apie 100,000 JAV dol. nuostolių, kurių daugiausia pridarė dūmai. Be to, kaip rašė 2009 m. gruodžio 20 d. dienraštis „The Boston Globe”, ugnis sunaikino du su puse šimtametės šventovės vitražų. „Ugniagesiai nenorėjo išdaužyti langų, nes tai – labai vertingas menas’’, – sakė Bostono gaisrininkų departamento atstovas Steve MacDonald.

Liepsnos daugiausia išdegino prie altoriaus esančią patalpą, kur ir buvo uždegti smilkalai. Viduje buvęs klebonas Žukas net pateko į ligoninę, norėta įvertinti jo sveikatos būklę. Tačiau laimei, niekas rimtai nenudegė. Galėjo būti daug blogiau, jei Šv. Petro bažnyčia užsiliepsnotų per sekmadienines pamaldas.

Nepaisant to, Bostono lietuviai neatsisakė kasmetinės tradicijos visiems kartu savo parapijos salėje gruodžio 24osios vakare atšvęsti Kūčias. Šv. Kalėdų išvakarėse surengtos šventės metu prie šios
petrapylinkės Lietuvių Bendruomenės pirmininkės Rimos Girniuvienės priėjusi viena parapijiečių pareiškė, kad Šv. Petro bažnyčia per penketą metų išgyveno dvi dideles nelaimes, vėliau „tapusias” stebuklais: 2004 metais šventovė buvo paskelbta uždaroma, tačiau vieningomis mūsų tautiečių pastangomis išlaikyta, o šiemet galėjo sudegti, bet, ačiū Dievui, nesupleškėjo.

Iš to išaugo dar vienas, mažesnis ,,stebuklas’’ – įvykus minėtam gaisrui apie lietuvių pastatytą parapiją plačiai paskelbta viso Bostono visuomenei, Lietuvos spaudoje ir tinkla-lapiuose įvairiose pasaulio šalyse. Per gruodžio mėn. pabaigoje suruoštas Kūčias ir šventines Kalėdų pamaldas Šv. Petro bažnyčioje sulaukta net kelių žurnalistų, kalbinusių žmones, ir TV filmuotojų.
Daugelis Bostono lietuvių į savo parapijos salę metų sandūroje susirinko dar sykį – sutikti Naujuosius 2010-uosius, pasižiūrėti Norberto Lingertaičio surežisuoto minispektaklio pagal K. Borutos „Baltaragio malūno” ištraukas, o svarbiausia – padėkoti Dievui už vėl išgelbėtą Šv. Petro bažnyčią.