Katalikai pasaulyje: 
159,700,000, 89,000,000 71,973,000, 68,115,001, 56,933,000...
 
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS


Pavadinime pateikti skaičiai rodo, kiek yra katalikų Brazilijoje, Meksikoje, Filipinuose, JAV ir Italijoje. Tai katalikų gausiausi kraštai pasaulyje. Šiuos skaičius ir daugelį kitų duomenų paskelbė OSV katalikų savaitraštis 2009 m. gruodžio 13 d. laidoje. Skaitytojus kviečiu su tais duomenimis arčiau susipažinti.

Į popiežiaus įvesdinimo proga 2005 m. popiežius Benediktas XVI pastebėjo, kad Bažnyčia yra gyva ir jauna, jos rankose yra pasaulio ateitis. Bažnyčia mums visiems rodo kelią į ateitį. OSV apžvalgininkas Matthew Bunson dar pridūrė, kad Bažnyčia pasuko į pietinį žemės pusrutulį. Šiuo metu pasaulyje yra 1.14 mlr. katalikų, sudarančių gausiausią krikščionių grupę. Po islamo sekėjų, kurių priskaičiuojama 1.5 milijardo, katalikai yra gausiausia religinė bendruomenė pasaulyje. Per paskutinius 50 metų Katalikų Bažnyčia savo narių skaičiumi padvigubėjo. 1959 m. pasaulyje buvo 527 mlr. katalikų. Katalikų proporcija pasaulyje išliko maždaug tokia pat – apie 17 proc. visų pasaulio gyventojų.

Katalikų Bažnyčia nustojo augti iki šiol vyravusioje Europoje ir pasuko į pietus – Afriką ir Pietų Ameriką bei į rytus – Aziją. Vis dėlto Europoje vis dar gyvena ketvirtadalis pasaulio katalikų – apie 283 mln. Per paskutiniuosius 25 metus Bažnyčios narių skaičius Europoje padidėjo 10 milijonų. Didėjantis senų žmonių skaičius, krintantis gimstamumas, abortai, eutanazija ir pasikėsinimai į šeimos sąrangą niegiamai paveiks katalikų skaičių Europoje. Panaši padėtis pastebima ir JAV bei Kanadoje.

Prieš 100 metų Afrikoje buvo 2 mln. katalikų, daugiausia europiečių. Prieš 50 metų tame žemyne gyveno 21 mln. katalikų. Šiandien Afrikoje yra 165 mln. katalikų, jie sudaro 17.4 nuošimčius viso žemyno gyventojų. Panašūs pokyčiai matyti Azijoje ir Pietų Amerikoje. Azijoje katalikai sudaro vos 3 nuošimčius gyventojų. Vien Indijoje per paskutiniuosius 50 metų katalikų skaičius padidėjo nuo 5 iki 18.5 mln.

Paskelbti duomenys rodo, kad gausiausia religija pasaulyje yra krikščionybė, ją išpažįsta 2.1 mlrd. žmonių. Į tą skaičių įeina 1.14 mlrd. katalikų. Antroje vietoje yra islamas su 1.5 mlr., po to seka 1.1 mlrd. agnostikų, ateistų arba nepriklausančių jokiai religijai. Induizmą išpažįsta 900 mln., tradicinį kiniečių tikėjimą praktikuoja 394 mln., budizmą – 376 mln. ir t.t. Judaizmui priklauso 14 mln. žmonių. Neopagonizmą praktikuoja 1 milijonas.

Įdomus katalikų pasiskirstymas pagal žemynus. Kaip jau minėjau, katalikai sudaro 17.3 proc. pasaulio gyventojų. Šiaurės Amerikoje jie sudaro 24.4 proc., Centrinėje Amerikoje – 84 proc., Pietinėje Amerikoje – 86 proc., Europoje – 40 proc., Afrikoje – 17.4 proc., Azijoje – 3 proc. ir Okeanijoje – 26.4 proc. visų gyventojų. Neproporcingai pasiskirstę ir Bažnyčios hierarchai. Italija turi daugiausia kardinolų – net 39! Po to seka JAV su 16, Ispanija – 10, Prancūzija – 9, Brazilija – 8, Lenkija – 8. Lietuva šioje apžvalgoje neminima, bet žinome, kad ten yra vienas kardinolas. Įdomūs skaičiai apie vyskupus. Daugiausia jų yra Italijoje – 483. Iš jų 278 dirba Romos kurijai (Vatikane?). Antroje vietoje yra JAV su 476 vyskupais, trečioje – Brazilija su 428 vyskupais. Daugiausia seminaristų yra Indijoje – net 14,120! Dėl pastarojo skaičiaus aš per daug nesidžiaugiu. Turiu vieną indą kolegą, kuris sakosi pažįstąs apie dešimt indų katalikų kunigų. Nė vienas jų į kunigus nėjo dėl tikėjimo ar ,,pašaukimo”. Anot jo, jie visi į kunigystę pasuko, nes Indijoje pasilikdami savo luome būtų likę vargšais. Dabar jie veltui gavo mokslą, įgijo profesiją ir gyvena viduriniosios klasės gyvenimą, jau nekalbant apie įgytą statusą visuomenėje.

Jau išvardijau penkis kraštus, turinčius daugiausiai katalikų. Pagal katalikų skaičių, pažymėtu skliausteliuose, toliau seka Prancūzija (47 mln.), Ispanija (42 mln.), Kolumbija (41 mln.), Lenkija (37 mln.) ir Argentina (36 mln.). O kokiuose kraštuose katalikų mažiausiai? Pirmoji yra minima Arabija, kur krikščionybė yra nelegali. Katalikų skaičius šioje šalyje nepateikiamas. Toje pat padėtyje yra ir Šiaurės Korėja. Trečioje vietoje yra Maldivų Respublika, kur 100 proc. gyventojų sudaro musulmonai. Ketvirtoje vietoje yra Somalija (su 100 katalikų). Toliau – Kirgistanas (1,000 katalikų), Turkmenistanas (1,000 katalikų), Butanas (1,000 kat.), Brunėjus (1,800 kat.), Tadžikistanas (3,000 kat.) ir Uzbekistanas (4,000 kat.).

Kunigų proporcija pagal žemynus yra tokia: vienam kunigui Afrikoje tenka 4,758 tikintieji, Šiaurės Amerikoje – 3,184 tikintieji, Pietų Amerikoje – 7,138, Azijoje – 2,285, Europoje – 1,457, Okeanijoje – 1,930.

O kaip su šv. Mišių išklausymu kiekvieną sekmadienį? Pirmajame dažniausio lankomumo dešimtuke yra: Malta (84 proc. šv. Mišias išklauso kas savaitę), Islandija (71 proc.), El Salvador (61 proc.), Lenkija (60 proc.), Slovakija (57 proc.), Filipinai (56 proc.), Bosnija ir Herzogovina (55 proc.), Meksika (51 proc.), Dominikonų Respublika (50 proc.), JAV (36 proc.).

Būtų įdomu ir pravartu sužinoti, kaip Lietuvos ir išeivijos lietuviai katalikai yra pasiskirstę vertinant pagal panašius reikalavimus. Gal tokia informacija ir yra, tik per daug viešai neskelbiama?