Šis pianinas pradžiugins dar vieną muzikai gabią mergaitę.    A. Vaškevičiaus nuotraukos

Kalėdų svajonės išsipildymas – savas pianinas

Algis Vaškevičius

Neįtikėtiną dovaną Sūduvos kraš­to kaimuose gyvenantiems muzi­kaliems vaikams prieš pat Kalėdas įteikė Marijampolės Rotary klubo nariai – jie padovanojo pianinus, ku­rie buvo pati didžiausia šių vaikų svajonė.

Pianinai nėra nauji – jie anks­čiau buvo naudojami Marijampolės kolegijoje, tačiau vėliau tapo nerei­ka­lingais. Rotary klubo nariai, sužinoję, kad tokie pianinai būtų puiki dovana jauniesiems muzikantams, ėmėsi šių muzikos instrumentų re­monto ir atnaujinimo darbų. Suži­no­ję, kam šie instrumentai labiausiai reikalingi, juos nuvežė į atokius kai­mus ir padovanojo ten gyvenantiems vaikams.

Klubo nariai išties susijaudino, pamatę iš džiaugsmo spindinčius vaikų veidus – juk išsipildė pati didžiausia jų svajonė. Sasnavos seniūnijos Smilgių kaime gyvenanti Ieva Mielda­žytė, kuriai vos šeše­ri, jau antri me­tai lanko Marijam­po­lės muzikos mokyklą, skambina for­tepijonu. Šios mokyk­los direktoriaus teigimu, Ieva turi pui­kią muzikinę klau­są, yra labai ga­bi muzikai, tad pianinas bus didelė parama šeimai mergaitės muzikiniams gabumams ugdyti.

Kai keli vyrai atvežtą pianiną įne­šė į kambarį, mergaitė virpan­čio­mis rankomis prisilietė prie jo klavišų ir suskambo muzika, o susirin­kusiųjų aky­se suspindėjo ašaros. Vy­rai sakė, kad tokios akimirkos – pats geriausias atlygis už jų iniciatyvą, o gerumo niekada nebus per daug.

Vienuolikametė Ramunė Orinai­tė iš Baraginės kaimo, gyvenanti su mama ir seneliais, jau ne kartą sakė, kad jei turėtų pianiną, tai lankytų muzikos mokyklą. Šį pažadą jai rei­kės ištesėti, nes nuo šiol pianiną ji turi. Auganti šeimoje, kuri yra įrašyta į socialinės rizikos šeimų, auginančių nepilnamečius vaikus apskai­tą. Ramunė yra itin gabi muzikai, lanko vaikų mu­zikos chorą, namuose artimiesiems rengia koncertus. Da­bar tokių koncer­tų čia bus daug daugiau.

Pianinu labai džiaugėsi ir aštuo­nerių metų Deimantė Lungevičiūtė iš Šventragio kaimo Igliaukos seniūnijoje. Ji auga daugiavaikėje šeimoje, ku­ri yra socialiai remtina ir gyvena labai vargingai. Dvi šios šeimos mergaitės ypač gabios muzikai, lanko mo­kyklos chorą, skambino pianinu. Dėl lėšų stygiaus jos negalėjo lankyti Marijampolės muzikos mokyklos, tačiau dabar svajoja savo ateitį susie­ti su muzika.

Kol kas dar nepavyko išpildyti sesučių Monikos ir Rūtos Šalaše­vi­čiūčių iš Netičkampio kaimo svajonių – mergaitės jau ketveri metai lanko muzikos mokyklą, šoka, groja gitara ir klavišiniais, tačiau su tėvais gyvena tokiame mažame kambarėlyje, kuriame nėra vietos pastatyti pianino. Čia tilptų tik nedidelis klavi­šinis instrumentas, kurio mergai­tėms bus ieškoma.

Tokių gražių akcijų ir Sūduvoje, ir visoje Lietuvoje prieš Kalėdas buvo daug. Štai Marijampolės ligoninei to pa­ties Rotary klubo nariai padovanojo urologinės įrangos už 40,000  litų (apie 16,000 dolerių), o šio miesto LIONS klubo nariai surengė labdaros akciją, kurios metu parėmė vargingai gyvenančias šeimas.

Labai populiari ir šiame krašte, ir visoje Lietuvoje yra „Maltiečių sriu­bos” akcija, kuri baigėsi paskutinį savaitgalį prieš Kalėdas. Jos metu visuomenė buvo kviečiama nelikti abejingais seniems, vyresniems, vie­nišiems ar skurstantiems žmonėms. Visą gruodį Maltiečių sriubą dalijo savanoriai, menininkai, dvasininkai ir kiti žinomi žmonės daugiau kaip dvidešimtyje Lietuvos miestų. Buvo suaukota beveik 600 tūkstančių litų (apie 240 tūkstančių dolerių), už juos bus galima nupirkti apie 165,000 sriubos lėkščių. Visos aukos bus skirtos pamaitinti vargingai gyvenančius žmones.Pianinais džiaugėsi kelios talentingos mergaitės iš Sūduvos krašto.

Šešerių metų Ieva skubėjo pa­liesti savojo pianino klavišus.