Jonas Mekas pas Houstono lietuvius

Nida Tijūnėlytė-Verachtert

Lapkričio 8 d. Houstono lietuvių bendruomenė rinkosi į Deborah Col­ton meno galeriją. Nors parodos ati­darymas vyko lapkričio 9 d., lietu­viai buvo iš anksto pakviesti susitikti su amerikietiškojo avangardo krikšta­tė­viu Jonu Meku, apžiūrėti jo parodą ir pabendrauti.
1943 m. baigęs Biržų gimnaziją, Jonas Mekas jau 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, kur pateko į karo belaisvių lagerį. Su broliu Adolfu buvo nacių suimtas ir išsiųstas 8 mėnesiams pri­verstiniams darbams.

Į JAV emigravo 1949 m., apsigy­veno Brooklyne, NY, įsigijo filmavimo aparatą ir pradėjo filmuoti savo gy­venimo akimirkas. Jis susidomėjo avangardiniu kinu ir 1956 m. pradėjo kurti savo filmus. Mekas taip pat re­dagavo žurnalus, spausdino straips­nius apie kiną, rašė poeziją.

Jo darbai suvedė jį su žymiais me­nininkais, tokiais kaip Andy Warhol, Allen Ginsberg, Yoko Ono, John Lennon, Salvador Dali.

XX a. 7-ame dešimtme­tyje susi­kū­rė menininkų, besidomin­čių Rytų kultūra judėjimas. Kompozitorius ir menininkas John Cage savo darbais įtakojo Jurgį (George) Mačiūną, ku­ris tą judėjimą (galimybes sujungti įvairius meno žanrus – grafiką, pieši­nį, poeziją, muziką, kiną, fotografiją ir t. t. pavadino „Fluxus” (gyvenimo  srautas, tekėjimas). Pirmas „Fluxus” renginyjs vyko 1961 m. AG galerijoje (t. y. Almus Šalčius ir George Mačiū­nas galerijoje) New Yorke. 2006 m. Vilniaus savivaldybė įsigijo visą Jur­gio Mačiūno kolekciją už 5 milijonus dolerių.

„Fluxus” dvasia gyvenantis Jo­nas Mekas gimė Semeliškiuose 1922 m., bet padarė įtaką ištisoms meni­ninkų kartoms, ypatingai New Yorko mieste. Užsi­darius fabrikams pramoniniame Sotto rajone, „Fluxus” judėjimo menininkai pamatė galimybę čia nebrangiai įsirengti studijas. Tai Meko ir Mačiūno dėka.

Šiandien Vilniuje yra Jono Meko vizualiųjų menų centras (Gynėjų g. 14), kuris dovanoja nepaprastas parodas.

Susitikti su Jonu Meku ir jo sū­numi Sebastijonu suvažiavo lietuviai iš arti ir toli, net iš Dallas (4 val. ke­lionė automobiliu). Houstono LB pir­mininkas Jokūbas Žiburkus pristatė menininką, apibūdino jo darbus. Ga­lerijos savininkė Deborah Colton sakė, jog kvietė Meką jau daug metų ir džiau­gėsi, kad pagaliau pavyko surengti šią parodą, kurioje įrėminti stop kad­rai iš jo dokumentinių filmų, foto­gra­fijos, video segmentai.

Pats Mekas apibūdino savo avangardinį stilių. Su šypsena jis prisimi­nė, kaip praeityje menas buvo priimamas kaip „rizikingas”, vos ne pornografija. O šiomis dienomis jo menas yra pilnai priimtinas ir vertinamas. Savo gyvenime Jonui Mekui teko bendrauti su daugybe žvaigž­džių. Nuotraukos iliustruoja jo santy­kius su Andy Warhol, Martin, Scor­sese, Kennedy šeima, John Lennon, Yoko Ono, Sal­vador Dali ir Elvis. Šioje parodoje viena siena buvo iš­puošta Elvis Pres­ley koncerto nuotraukų koliažu. Mekas pasakojo, kad jis buvo pakvies­tas kaip svečias į koncertą ir galėjo iš arti fotografuoti Elvis. Parodos metu grojo WTC HAIKUS, 2010 video, smuiko stygų čirpimas skambėjo per visą salę, perduodamas avangardo jausmą.

Parodoje ypatingai išsiskyrė viena nuotraukų serija. Mekas labai džiaugėsi savo nuotraukomis iš Lietuvos. Būdamas Lie­tuvoje, 1971 m. jis įamžino asme­ni­nius kaimo vaizdus. Nuotraukose vaizduoja dirban­čią motulę kaime. Se­bastijonas prasitarė, kad jo tėvui šitos nuotraukos labai svarbios.

Emigravęs į Ameriką, Mekas su šeima pirmuosius kelerius metus dalyvavo LB-nės veikloje, bet mokyda­masis universitete jis įsiliejo į Amerikos avangardo kultūrą. Būda­mas 32 metų įsteigė „Film Culture” žurnalą, padėjo įsteigti Film-Makes Cooperative (FMC), 1962 metais, o po dvejų metų – Film-Makers Cinema­theque. Jo kūryba reiškėsi filmais, eilė­raščiais, straipsniais ir menu. Pasau­lis yra pripažinęs jo talentą. Jis yra laimėjęs daug premijų, ruošė parodas Amerikos didmiesčiuose, Pran­cūzijo­je, Vokietijoje, Rusijo­je, Belgi­joje, Ang­lijoje ir Lietuvoje.

Buvo įdomu susitikti su pasau­line asmenybe, garsenybe, sužinoti apie jo įnašą į pasaulio kultūrą ir kad jis ir jo vaikai (Sebastijonas ir duktė Oona) yra dažni svečiai Lietuvoje ir per Meko fondą yra menininkų rėmėjai.