Lietuvių Fondo liepsna ar karštos žarijos?


fondasŠiomis dienomis Lietuvių Fondo (LF) nariai gavo žiniaraštį ,,Liepsna”, kur nariai sveikinami su Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais metais. LF nariams dėkojama už įnašus, kurių dėka LF sėkmingai tęsia lietuvybėstamulis puoselėjimo misiją. ,,Liepsnoje” taip pat rašoma, kad LF yra tvarkomas atvirumo ir skaidrumo principu. To atvirumo dvasioje su keletu klausimų kreipiausi į LF Tarybos pirmininką Arvydą Tamulį. Tikiu, kad jo atsakymai sustiprins LF ryšį su lietuvių visuomene ir padės jai geriau suprasti dabartinę LF padėtį ir siekius.

— Pradėkime nuo teiginio ,,Liepsnoje”, kur sakoma, kad ,,LF, išsiskirdamas iš kitų panašios paskirties organizacijų, pelno vis didesnį visuomenės pasitikėjimą”. Ką norėjote tuo pasakyti: ar kad kitos, panašios paskirties organizacijos visuomenės pasitikėjimo neturi? Kuo toks teiginys paremtas?

— Tų skirtumų daug, tad net nežinau, nuo kur pradėti. Pats pagrindinis skirtumas yra tas, kad LF saugo įnašus ir skirsto tik investicijų uždarbį. Tad įnašas į LF tampa neišsenkama parama lietuviškai veiklai. LF neskirsto paramos pagal savo nuožiūrą, bet per Pelno skirstymo komitetą, kuriame lygiai pilna teise su LF atstovais dalyvauja JAV-LB atstovai. Aukotojui, kuris įnešė didesnį įnašą, duodame teisę pareikšti, kam ir kaip jo įnašų uždarbis būtų skiriamas.

LF veikia labai atvirai, nes mūsų finansai yra peržiūrimi ne tik Revizijos komisijos, bet ir patvirtinami Certified Public Accountant (CPA) auditorių firmos. Jie tikrina ne tik finansinę padėtį, bet ir raštinės veiklą, susijusią su piniginėmis operacijomis, LF tarybos veiklą ir t. t. Rengiame spaudos konferencijas, kuriose pranešame apie svarbesnius įvykius. Pilnai atskleidžiame visą LF padėtį nariams keletą kartų per metus bei per metinį narių suvažiavimą. Tai prisideda prie narių pasitikėjimo, kurį matome, nes į LF įstoja nauji nariai, auga įnašai.


— LF interneto svetainėje skaitome, kad 2008 m. LF paramai iš viso paskyrė 649,674 JAV dol. Į tą sumą įeina 144,235 dol., skirti stipendijoms. Tai graži ir stambi suma, kurią turbūt bus sunku paskirti 2009 metais? Mano turimomis žiniomis, LF investicijos 2008 metais prarado apie penkis milijonus savo vertės. Ar galite tai patvirtinti?

— Su dabartine finansine krize rinka drastiškai svyruoja, kartais pasiekia 10 proc. pakitimą per vieną dieną. Dar neturėdami auditorių peržiūrėtų ir patvirtintų metinių finansų, neturime tvirtų įrodymų, kaip baigsis metai. Prieš metus pakeitėme savo investicijų patarėjus ir pakeitėme investicijų sudėtį, įvesdami daugiau diversifikacijos. Tai mums padėjo per šitą finansinę krizę, kai rinka krito net apie 50 proc., nors ir su mūsų konservatyvia investavimo strategija metai gali baigtis apie 30 proc. mažiau. Ir anksčiau esame matę panašius kritimus — ar 2001, ar 1987 metais, bei kitus svyravimus. Mūsų investicijų strategija yra nustatyta ilgalaikio uždarbio kaupimui, tai ir šį kartą, kaip ir anksčiau, išgyvensime šį svyravimą ir su savo uždirbtu pelnu toliau remsime lietuvišką veiklą.

Šių metų rinkos kritimas parodys, kiek bus įmanoma lėšų paskirstyti, bet to reikalo dar nesame svarstę Taryboje. Manau, kad šių metų skirstymas gali būti mažesnis negu praėjusių. Kaip tai darėme ir anksčiau, nustatę paskirtą sumą tuoj pat apie tai pranešime per spaudos konferenciją.
Kiekvienais metais gauname tris, keturis kartus daugiau prašymų paramai gauti, negu pajėgiame paremti, ir daug vertingų projektų lieka be paramos. Visus prašymus, paremtus ir neparemtus, galite peržiūrėti mūsų svetainėje adresu: www.lithuanianfoundation.org. Tik su jūsų tolimesne parama galėsime paremti didesnę tų vertingų projektų dalį, kad jie visi praturtintų mūsų lietuviškos išeivijos veiklą.

— Ar jau turite 2009 m. biudžetą, ar esate numatę sumas, skirtas paramai ir raštinės išlaidoms? Kokie skaičiai žiūri į akis?

— Ateinančių metų sąmata dar nebaigta sudaryti, bet jau 2008 metais sumažinome algas, atleidžiant vieną darbuotoją ir pertvarkant raštinės darbą pasinaudojant programine įranga. Ieškome kitų galimybių sumažinti išlaidas ir tikimės, jog 2009 m. sąmata bus apie 25 proc. mažesnė negu 2008–ųjų.

— Metų pabaigai artėjant, narių įnašai LF siekė daugiau nei aštuoniolika milijonų dolerių, o LF vertė buvo tik apie dvylika milijonų dolerių. Ar šie skaičiai teisingi? Jei neteisingi, kokie jie yra iš tiesų?

— Minimi 18 mln. dolerių yra visi narių įnašai nuo LF įsikūrimo pradžios iki 2007 m. pabaigos. Iš to kapitalo apie 1.3 mln. dol. buvo atiduoti Lietuvai, tad likęs kapitalas buvo apie 16.7 mln. dol. Rinkos vertė šiais metais yra labai kritusi, ir, kaip minėjau anksčiau, kai mūsų 2008 m. finansai bus auditorių patikrinti, apie rezultatus pranešime per spaudos konferenciją ir mūsų LF nariams.

Per tą patį laikotarpį LF išskirstė 14.5 mln. dol. paramos lietuviškai veiklai. Iš to seka du ryškūs rezultatai. Viena, kad rinkai net keletą kartų kritus per tą laiką LF atgavo narių įdėtą kapitalą ir užaugino tolimesnį paramos uždarbį. Antra, matosi, kad išskirstyta suma vejasi narių įnašus ir greitai juos net viršys. Tai parodo LF principo pranašumą — saugoti įnašus ir remti lietuvišką veiklą iš uždarbio.

— Internetiniame LF puslapyje skaitome, kad LF yra ,,saugiai investavęs savo pagrindinį kapitalą į akcijas, bendrovių obligacijas ir nekilnojamąjį turtą”. Ten pat teigiama, kad nuoseklaus ir atsakingo vadovavimo, investavimo ir planavimo dėka per 45 metus LF pasiekė solidų 15 milijonų dolerių kapitalą. Ir toliau siekiama, kad LF kapitalas didėtų, kad būtų galima kuo daugiau pelno skirti lietuviškiems projektams. Atrodytų, kad sąmoningai vengiama sakyti apie stambų kapitalo sumažėjimą. Kaip tai derinasi su atvirumu ir skaidrumu?

— Internete yra pateikti 2007 metų duomenys. Ir toliau laikomės procedūros pranešti apie metinės auditorių patikros rezultatus per spaudos konferencijas, paštu nariams, per internetą ir t. t. Investavimo eiga turi būti racionali ir nuosekli, tad į kiekvienos dienos pokytį rinkoje — kritimą ar pakilimą — nereaguojame su viešais pranešimais, nes jie gali jau kitą dieną pasikeisti. Kaip jau minėjau, metų galo rezultatai bus pristatyti visuomenei ir LF nariams tuoj po to, kai jie bus auditorių peržiūrėti ir patvirtinti.

— Teko patirti, kad Pasaulio Lietuvių Centras (PLC) iš LF norėtų tam tikram laikui pasiskolinti didesnę sumą pinigų. Kokia tokios galimos paskolos rizika ir kokia galima nauda LF? Ar sprendimas jau padarytas?

— Taip, PLC pasiūlė LF investuoti penkeriems metams į likusią 1.1 mln. dol. sporto rūmų paskolą. To pasiūlymo Taryboje dar nesame diskutavę. Manau, kad netrukus turėsime sprendimą ir apie tai pranešime.

— Grįžkime prie ankstyvesnio teiginio, kad LF yra tvarkomas atvirumo ir skaidrumo principu. Ar tai reikštų, kad Tarybos protokolai yra prieinami LF nariams? Jei prieinami, kokia procedūra yra, norint juos pamatyti?

— Taip, LF Tarybos protokolai yra prieinami, taip, kaip visų pelno nesiekiančių organizacijų. Norint tai padaryti, galima susisiekti su LF raštine ir susitarti, ką konkrečiai norite peržiūrėti.

— Vienas LF Tarybos narys, nepatenkintas jam LF valdybos suteikiama informacija, buvo pakviestas LF raštinėje praleisti keletą dienų, kad susipažintų su raštinės veikla ir pamatytų, kaip raštinė dirba. Ar tai jau įvyko? Kokie rezultatai?

— Į raštinę ateina daug prašymų dėl informacijos, dėl apsilankymo, netrūksta bendrai tiesiog į PLC atėjusių žmonių. Visiems yra atsakoma kuo greičiau ir išsamiau. Yra daug atvejų, kai asmenys prašėsi ateiti į raštinę asmeniškai peržiūrėti duomenis. Nė vienas toks prašymas nebuvo atmestas. Tik prašome susitarti su raštine dėl laiko, kada norite asmeniškai atvykti ir kokius duomenis norite peržiūrėti.

— ,,Liepsnoje” pranešama, kad ,,Skubus ekonomikos stabilizavimo aktas” leidžia pervesti IRA santaupas neapmokestinamai Lietuvių Fondui ir kad ši lengvata pratęsta 2009 metams. Ar galėtumėte tai išversti į kasdieninę, eiliniam tautiečiui suprantamą kalbą?

— Apie šitą naują IRS taisyklę esame prieš metus paaiškinę LF nariams — išsiuntę išsamų paaiškinimą apie tai. Trumpai pasakius, bendrai pajamos, įdėtos į IRA, yra apmokestinamos pajamų mokesčių, kai jos yra išimamos. Šita taisyklė leidžia išimti iš IRA be apmokestinimo, jeigu asmuo yra sulaukęs 70.5 metų ir tie pinigai aukojami pelno nesiekiančiai organizacijai. Šis įstatymas galioja iki 2009 m. galo. Jeigu kas nors nori šiuo įstatymu pasinaudoti, patariame jiems susisiekti su savo finansiniais patarėjais ir LF raštine.

— 2008 m. gruodžio mėn. ,,Liepsnoje” skaitome, kad metinio LF pokylio data buvo nukelta į 2009 m. sausio 17 d. Kur tas LF Žiemos pokylis vyks ir ko jame galima tikėtis?

— 2008 metus paskelbėme Jaunimo metais. Mūsų įprasto rudens pokylio datą perkėlėme į 2009 m. sausio 17 d. Jis įvyks PLC pokylių salėje. Ta proga be tradicinio pokylio turėsime jaunų menininkų parodą. Tad kviečiame visus į šį LF pokylį pasilinksminti ir tuo pačiu paremti mūsų naujos kartos menininkus. Bilietus galima užsisakyti paskambinus į LF raštinę telefonu: 630-257-1616.

— Gal dar norėtumėte ką pasakyti ar pridėti?

— LF jau daugiau nei 45 metai lieka pagrindiniu lietuviškos veiklos finansiniu varikliu, be kurio paramos sunku įsivaizduoti dabartines šeštadienines mokyklas, koncertus, teatrus, šokių ir dainų šventes – visą aibę išeivijos veiklos. Skatiname visuomenę, kuri kartu su mumis tiki tolimesniu aktyviu ir kūrybingu lietuviškos veiklos gyvavimu, prisidėti prie paramos tą veiklą tęsiant.

— Ačiū už suteiktą informaciją ir pasidalinimą mintimis.

Kalbėjosi
Romualdas Kriaučiūnas