Kiekviena diena virš grabo lentos yra gera!

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

2011 m. gruodžio 10 d. „Drauge” Juozas Gaila savo apmąstymuose iš Ellicott miestelio prisimena spalio 23 d. amžinu miegu užmigusį Vacį Laukaitį. Tai prasmingas atsisveikinimas su savo bendramečiu kolega. Netrukus po to spaudoje skaičiau, kad pasimirė ir daugiau žinomų ir mažiau žinomų mano pažintų asmenų. Lapkričio 3 d. Amžinybėn iškeliavo Jonas Tamulaitis, lapkričio 20 d. – Nijolė Jankutė-Užubalienė, lapkričio 28 d. – Rūta Kilienė, gruodžio 6 d. – Algis Raulinaitis, o gruodžio 9 d. – Algirdas Žemaitis. Amžiną atilsį duok jiems, Viešpatie.

OSV savaitraštis gruodžio pradžios laidoje išspausdino įdomų rašinį, kuriame Mark Shea išvardijo dešimt būtinų atlikti dalykų prieš, vartojant anglišką posakį, „paspiriant kibirą” („kick the bucket”), lietuviškai tariant, prieš numirštant. Noriu jo mintis glaustai čia pristatyti ir pasidalinti savo sudarytu sąrašėliu.

Anot autoriaus, prieš mirtį būtinų atlikti darbų sąrašų sudarymas darosi vis populiaresnis. Sudarydamas tokį sąrašą Shea nekalba apie svarbiausius reikalus mūsų religijoje – krikštą, tikėjimą į Kristų bei Komunijos priėmimą. Jo dėmesys linksta labiau prie žmoniškumo, po to, kai išeiname po Mišių. Įsivaizduokite tokį vaizdelį. Po šv. Mišių šventoriuje mus sutinka nepažįstamasis. Jis mums duoda milijoną dolerių ir supažindina su lėktuvo pilotu bei limuzino vairuotoju. Uždavinys – ką mes ir mūsų šeima norėtume su tuo lobiu šiandien atlikti?

Kažkada vieno išminčiaus buvo paklausta, ką jis norėtų atlikti prieš mirdamas. Jo atsakymas buvo trumpas – pasodinti medį, susilaukti kūdikio ir parašyti knygą. Nėra tokios katalikiškos dogmos, sakančios, kad, jei kas nepasodins medžio, nesusilauks kūdikio ir neparašys knygos, nebus išganytas. Tačiau žinome, kad žmogus, tai pasiekęs, bus daugiau pasiekęs negu tunkanti „minkštasuolio bulvė”, prie televizoriaus ar kompiuterio praleidžianti ištisas dienas. Turbūt visi trokštame savo gyvenimą pratęsti vaikuose, auklėtiniuose ir globotiniuose. Kitiems pasakodami apie savo gyvenimą ar apie jį rašydami knygoje, norime palikti savo patirtį ir aprašyti, ko jis – gyvenimas – mus išmokė.

Štai Shea sudarytas prieš mirtį norimų atlikti darbų sąrašas: 1. Aplankyti Romą ir Vatikaną; 2. Aplankyti garsiąsias katedras – Notre Dame, Koln, Reims, Innsbruck, Salzburg, Vienoje ir kt.; 3. Aplankyti šventąsias vietas Jeruzalėje; 4. Įsigilinti į katalikų literatūrą, pradedant Šv. Raštu; 5. Pamatyti Shakespeare dramas teatre, ne tik jas pasiskaityti; 6. Susipažinti su G. K. Chesterton raštais; 7. Susipažinti su kompozitoriaus Palestrina kūriniais, nepamirštant W. A. Mozart ir J. S. Bach; 8. Pasidomėti, kiek katalikų sukurta moderni muzika praplėtė turimą kultūrą; 9. Įsijungti į artimo meilės darbus. Tai gali būti tarnystė sriubos virtuvėje, šulinių kasimas trečiojo pasaulio šalyse, išvyka į Meksiką padedant statyti našlaityną; 10. Pagaliau susitaikymas su Dievu. Mūsų tikėjimas moko ir nurodo būdus, kaip sėkmingai numirti, į tai įeina Susitaikymo sakramentas, Šv. Komunija ir Paskutinis patepimas. „Dangus yra galutinis mūsų piligrimų kelionės tikslas!”, – baigia Shea.

Po keleto dienų, žiūrėdamas nelabai įdomią „Survivor” TV programą, nutariau sudaryti savo sąrašėlį. Rašiau, kas atėjo į galvą, be ilgo rūšiavimo ar apgalvojimo. Užtruko maždaug 10 minučių. Tad išvardysiu tokia pat eile, kaip atėjo į galvą: 1. Sutvarkyti turimus archyvus, išdalinti knygas, peržiūrėti popierius ir sumažinti turimą krūvą; 2. Išvalyti rūsį, palėpę ir garažą; 3. Motornamiu nuvažiuoti į Alaska valstiją, ten pasibastyti ir grįžti į Michigan; 4. Aplankyti Ushuaia apylinkes pietinėje Argentinoje; 5. Parašyti ir išleisti knygą lietuviškai – gal šeimos istoriją, gal išspausdintų straipsnių rinkinį; 6. Palikti visus tris savo sūnus tarp gyvųjų (mano žmona Gražina, kuri skaito mano rašinių korektūrą, teigia, kad tai – ne mano rankose. Jos teisybė); 7. Paaukoti stambesnę pinigų sumą kokiam nors vertingam lietuviškam projektui Amerikoje ir/ ar Lietuvoje; 8. Netapti ekonomine ar psichologine našta nei savo šeimai, nei valstybei; 9. Beskubėdamas šį numerį praleidau, tad paliksiu jį „neužimtą” ir 10. Sutvirtinti savo tikėjimą ir turėti drąsos susitikti su savo Tvėrėju.

Nežinau, kiek ir kam tokie dalykai įdomūs ar svarbūs. Spėju, kad atsiras bent keletas, kurie apie tokio sąrašo sudarymą patys rimčiau pagalvos. Būtų tikrai džiugu, jeigu jie sutiktų tuo sąrašu pasidalinti su skaitytojais. Siųskite juos mano el. adresu: romask@acd.net

Neseniai prie vienos bažnyčios mačiau tokią iškabą: „Honk if you love Jesus. Text while driving if you want to meet him!” („Papypink, jei myli Jėzų. Jei nori Jį asmeniškai sutikti, vairuodamas rašyk žinutę telefonu!”). Lauksiu skaitytojų sąrašėlių, tik juos sudarykite ne vairuodami automobilį, o sėdėdami minkštasuolyje, namuose.