Dr. A. Idzelis – naujas LTSC valdybos pirmininkas

KRISTINA LAPIENYTĖ
Lituanistikos tyrimo ir studijų centras

idzLituanistikos tyrimo ir studijų centras (LTSC), nuomojantis patalpas Jaunimo centre, Čikagoje, yra vie­nas didžiausių išeivijoje archyvų ir bibliotekų telkinys. Čia saugoma daugiau kaip 200 vienetų asmenų, organizacijų archyvų, daugiau kaip 2,300 pavadinimų periodikos rinkinių, per šimtą tūkstančių knygų. Kiekvienais metais LTSC tarybos ir valdybos nariai susirenka į metinį susirinkimą, kuriame svarstomi archyvų išsaugojimo, plėtojimo reikalai, LTSC veiklos perspektyvos. 2009 m. LTSC susirinkimas įvyko lapkričio 7 d. Vienas iš svarbių pasikeitimų, įvykusių Centro veikloje buvo tas, kad susirinkimo metu iš LTSC valdybos pirmininko pareigų atsistatydinus LTSC įkūrėjui ir ilgamečiam pirmininkui prof. dr. Jonui Račkauskui, jo pareigas perėmė dr. Augustinas Idzelis, iki šios buvęs LTSC taryboje.

Dr. Idzelis gimė 1942 metais Telšiuose. Tėvas, Henrikas Idzelevičius (1908–1994), buvo diplomuotas ekonomistas (VDU, 1935 m.). Atgavus Vilniaus kraštą, suorganizavo Lietuvos banko skyrių Švenčionėliuose, vėliau – Švenčionyse. Dalyvavo 1941 m. sukilime ir buvo Švenčionėlių partizanų štabo narys. Dr. A. Idzelio motina, Salomėja Rindzevičiūtė, gimusi 1912 m., Kėdainių apskrityje, Pašėtės dvare, 1936 metais baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją Dotnuvoje ir įgijo diplomuotos agronomės-šeimininkės vardą. 2009 m. lapkričio 18 d. ji atšventė 97 metų gimtadienį.

Nuo 1944 m. rudens iki 1948 m. gruodžio mėn. šeima gyveno pabėgėlių stovyklose Vokietijoje. Vėliau laivu ,,S. S. Marine Flasher’’ atplaukė į JAV. Tėvai gavo darbus St. Mary of the Woods vienuolyne Indiana valstijoje. Tėvas dirbo dažytoju, motina – virėja. Su vienuolėmis motina susikalbėjo prancūziškai.

Indianoje nebuvo lietuvių ir 1951 m. Idzeliai persikėlė į Cleveland, Ohio, kur gausėjo lietuvių kolonija ir vyko gyvas kultūrinis gyvenimas. 1956 m. Augustinas Idzelis baigė Šv. Jurgio parapinę mokyklą. Baigiamojoje klasėje buvo maždaug 45 moksleiviai, iš kurių 30 ar daugiau buvo gimę Lietuvoje 1941–1942 metais. Ta klasė buvo nuostabi. Nors ekonominės sąlygos buvo sunkios ir tėvai dirbo prastus darbus, jų vaikų mokslas jiems buvo ypatingai svarbus. Daug 1956 m. absolventų tapo profesoriais, gydytojais ar verslininkais, tarp jų: Saulius Damušis, Algis Grigaliūnas, Antanas Jusaitis, a. a. Pranas Mašiotas, Edvardas Modestavičius-Modestas, dr. Romualdas Sakalas, dr. Viktoras Stankus, a. a. Petras Stungys, dr. Kęstutis P. Žygas, Lietuvos garbės konsulas Tempe, AZ.

1964 m. A. Idzelis įgijo istorijos A. B. laipsnį Western Reserve University. Toliau tęsė istorijos ir rusų studijas University of Michigan (1964–1967). Gyvendamas Ann Arbor, A. Idzelis, kaip Studentų ateitininkų sąjungos pirmininkas, organizavo studijų dienas ir vasaros stovyklas. Vienas iš didelių uždavinių tuo metu buvo ruoštis I Pasaulio lietuvių jaunimo kongresui, ypač Kongreso stovyklai Dainavoje. Ši stovykla iki šiol yra didžiausia lietuviško jaunimo stovykla Šiaurės Amerikoje.

1968 m. A. Idzelis vokišku prekybiniu laivu ,,S. S. Hagen’’ išplaukė iš New York miesto į Hamburgą. Berlyne susitiko su draugais lietuviais iš Amerikos (dr. Rimvydu Sliažu ir Aleksandru Gečiu) ir nuomotu prancūzišku ,,Citroen’’ su Paryžiaus numeriais aplankė Rytų Vokietiją, Lenkiją, Čekoslovakiją, Vengriją, Rumuniją, Bulgariją, Turkiją ir Graikiją. Lenkijoje keliautojai paliko mašiną Varšuvoje ir traukiniu per Gardiną atvažiavo į Lietuvą. R. Sliažas laimingai atvežė gana daug lietuviškų knygų iš Amerikos ir atidavė Lietuvos kultūrininkams. Kaip teigia A. Idzelis, ,,buvo įdomūs laikai, kuriuos tik jauni žmonės gali pergyventi”. 1968 m. rugpjūtį važiuodamas per Čekoslovakiją A. Idzelis buvo Raudonosios Armijos paruošiamųjų darbų prieš užgrobiant kraštą liudininkas.

Grįžęs iš Europos, 1968 m. A. Idzelis pradėjo geografijos studijas Kent State University pas dr. Jordan Hodgkins, kuris buvo Sovietų Sąjungos energetinių išteklių žinovas. Tais laikais JAV universitetuose vyko judėjimas prieš Vietnamo karą. Judėjimas ypač įkaito Kente 1970 m. gegužės 4 d., kai Ohio National Guard šaudė į demonstruojančius studentus. 4 studentai buvo užmušti, dar 11–12 sužeista. Tą dieną A. Idzelis buvo Kente. Gyvenimo ironija – vienas iš National Guard kareivių buvo jo geras draugas, 1956 m. klasės absolventas, Petras Stungys (1941– 2005), tiesa, jis nebuvo tarp šaudžiusių į studentų minią. Būdamas ketverių metų berniukas Petras buvo Drezdene per baisų miesto bombardavimą ir tik po kelių dienų buvo per stebuklą ištrauktas iš sunaikinto pastato rūsio.

Studijuodamas Kente, A. Idzelis prisidėjo prie II Pasaulio lietuvių jaunimo Kongreso organizavimo. Jo pastangomis 1971 m. Kent State University įvyko kongreso studijiniai kursai. Vienas studentų bendrabutis ir salė buvo užimti lietuviško jaunimo iš viso pasaulio. Daug darbo prie studijų dienų ruošos įdėjo dr. Algis Norvilas ir Romas Sakadolskis. Universiteto ryšiai su lietuviškais reikalais nesibaigė pasibaigus Kongresui. A. a. dr. John Cadzow dėka, universitete buvo įsteigta lituanistinių studijų programa – kalbos kursai, biblioteka ir stipendijų fondas. Daug knygų parūpino Jonas Dainauskas. Ilgametis programos rėmėjas ir darbuotojas buvo ir yra dr. Viktoras Stankus Cleveland mieste.

A. Idzelis gavo daktaro laipsnį (Ph. D) geografijos mokslų srityje 1978 m., apgynęs disertaciją tema „Vakarų Sibiro naftos ir gamtinių dujų išteklių vystymas’’. 1973–1986 m. dėstė geografijos kursus Kent State University. Skaitė mokslinius pranešimus geografinėmis ir lituanistinėmis temomis Akron, Cleveland, Chicago, Madison, Montreal, New Orleans ir Stockholm. Taip pat dalyvavo kaip paskaitininkas ateitininkų, Fronto bičiulių bei santariečių renginiuose.

1986 metais A. Idzelis pradėjo teisės studijas Cleveland Marshall College of Law. Laimėjo pirmą vietą kolegijos ,,Brief’’ (trumpos teisinės argumentuotės) rašinio konkurse ir tapo Moot Court (Universiteto inscenizuoto teismo) nariu. 1990 m. išlaikė Ohio Bar egzaminą ir pradėjo dirbti advokatų ,,Jerome Silver & Associates’’ įstaigoje. 2000 m. atidarė privačią praktiką, kur dirbo iki 2006 m., kol šeima nepersikėlė į Illinois valstiją. Čia dr. Idzelis buvo priimtas į Illinois Bar, turi teisę užsiimti advokato praktika ir šioje valstijoje.

Būdamas advokatu A. Idzelis kaip vertėjas ir istorikas gynė lietuvius, kurie buvo kaltinami kaip Antrojo pasaulinio karo nacių nusikaltėliai. Jis buvo ypač aktyvus Algimanto Dailidės byloje – ne tik Cleveland, bet ir Florida valstijoje bei Vilniuje. Kaip gynybos atstovas, gavo daug dokumentų iš JAV teisingumo departamento. Naudodamasis šiais šaltiniais ir kita medžiaga, anglų kalba parašė kol kas neišspausdintą knygą apie holokaustą Lietuvoje 1941 metais.

A. Idzelis 1975 m. sukūrė lietuvišką šeimą su Regina Pliodžinskaite, informacinių technologijų specialiste. Užaugino tris sūnus: Mindaugą (g. 1980 m.), Aidą (g. 1984 m.) ir Vytą (g. 1989 m.). Visi lankė lituanistinę mokyklą, dalyvavo lietuviškoje veikloje: skautai, ateitininkai, tautinių šokių grupės, ,,Žaibo” sporto klubas.

Lapkričio 7 d. dr. A. Idzelis perėmė LTSC valdybos pirmininko pareigas iš prof. dr. Račkausko. Dr. Račkauską A. Idzelis pažįsta kaip gerą draugą ir kolegą daugiau kaip 50 metų. Jis jaučia didelę atsakomybę tęsti dr. Račkausko pradėtą darbą ir naudoti sukauptus išteklius ir jo patarimus kaip pagrindą tolimesniam LSTC klestėjimui.

jc