Maironio minėjimo programos dalyvės Stasė Petersonienė ir Eglė Juodvalkė. Ramunės Kubiliūtės nuotr.


Lietuvių rašytojų draugijos veikla 2012 m.

STASĖ PETERSONIENĖ

Kas naujo Lietuvių rašytojų draugijoje (LRD)? Krutame, palaikome ryšius su nariais, sekame spaudoje, ką veikia mūsų rašytojai. Sveikiname poetę Vitaliją Bogutaitę ir poetą Praną Visvydą, kurie gavo LRD-jos 2011 metų literatūrines premijas (premijos mecenatas – Lietuvių Fondas).

Šiais metais į Amžinybę iškeliavo šie rašytojai: Alė Rūta (2012 m. išvakarėse), prel. dr. Ignas Urbonas, dr. Kostas Ostrauskas, Aldona Veščiūnaitė, Vytautas Volertas ir Aleksandras Pakalniškis. Jų šeimoms ir giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Mirusios rašytojos Nijolės Jankutės Užubalienės pelenų urna 2012 m. vasarą dukters Dovilės buvo atvežta iš Australijos ir palaidota Šv. Kazimiero kapinėse šalia Mamytės. Atsisveikinime dalyvavo rašytojai ir Nijolės Jankutės Užubalienės gerbėjai.

LRD-ja 2012 m. gruodžio 9 d. Čikagoje, Jaunimo centre, suruošė Maironio minėjimą. Paskaitą skaitė Stasė Petersonienė, Maironio poeziją deklamavo Eglė Juodvalkė. Solisto Vaclovo Momkaus vadovaujami minėjimo dalyviai gražiai sudainavo garsiąją, pagal Maironio žodžius parašytą dainą ,,Lietuva brangi”.

Po Maironio minėjimo poetė Eglė Juodvalkė papasakojo, kaip 2012 metų rudenį ji su rašytoju Petru Venclovu ir aktore Olita Dautartaite Kauno gimnazijose, o Vilniuje, ,,Vilniaus namuose”, – su Leonu Narbučiu, kalbėjo apie patriotizmą, partizanus, o moksleiviams padovanojo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išleistą jos knygą ,,Sakalai naktį nemiega”.

LRD-ja primena, kad draugijos nario mokestis yra 10 dol. Taip pat norime priminti, kad tie nariai, kurie neišgali sumokėti 10 dol. metinį nario mokestį, tegul atsiunčia mažiau. Tuo parodys, kad jiems rūpi draugija ir jos tolimesnė veikla. Mokestį siųskite: Lithuanian Writer’s Association, 2534 West 40 Street, Chicago, IL 60632.

LRD-ja dėkoja Lietuvių Fondui už literatūrines premijas, ,,Draugui” – už draugijos veiklos aprašymus. Visiems LRD-jos nariams linkime kūrybingų metų.

Stasė Petersonienė – Lietuvių rašytojų draugijos pirmininkė.