sok

Smuikininkas Martynas Švėgžda von Bekker.            Pianistė Gintė Čepinskaitė-Bistras.

sok
Eglė Špokaitė ir Martynas Rimeikis balete ,,Raudonoji Žizel”.

Tik per kultūrą, per meną
mes išlaikysime savo tapatumą

LAIMA APANAVIČIENĖ

Jau kuris laikas spaudoje skelbiama apie būsimą Lietuvos meno žvaigždžių koncertą JAV. Vienas šių koncertų organizatorių – gerai skaitytojams pažįstamas smuikininkas Martynas Švėgžda von Bekker.

Žinomas įvairių projektų, festivalių Lietuvoje autorius ir rengėjas M. Švėgžda von Bekker jau seniai svajojo supažindinti JAV išeiviją ir amerikiečius su žymiais Lietuvos menininkais. Ta mintis jam nedavė ramybės keletą metų. Ir štai – tokia proga pasitaikė! Laimėjęs 2009–2010 metų Fulbright stipendiją (Fulbright Scholar as a Lecturer for violin repertoire and methodology) jis atvyko dirbti į Boston University, College of Fine Arts, School of Music, kur šiuo metu dėsto ir veda smuiko meistriškumo klases.

 ,,Patvirtinus mano kandidatūrą stipendijai gauti vieneriems metams atvykau dėstyti į Boston University. Mano darbo vadovė yra buvusi vilnietė prof. Danutė PomerancaitėMazurkevich. Dirbu su studentais, vedu ‘master Class’. Be to, jau sugrojau savo solinį koncertą, kuris praėjo su didžiuliu pasisekimu”, – apie savo gyvenimą Boston, MA pasakoja Martynas.

Idėjų nestokojantis menininkas, susipažinęs su Boston kultūriniu gyvenimu, sumanė naują projektą. Žinia, tokiam projektui įgyvendinti reikalingos lėšos. ,,Jau seniai kirbėjo galvoje mintis suruošti Lietuvos meno meistrų koncertą Amerikos lietuviams. Prieš trejetą metų su savo projektu ‘Lietuvos asmenybės’ kreipiausi į Lietuvos Vyriausybę, į Užsienio reikalų, Kultūros, Švietimo ir mokslo ministerijas ir į tuometinį Tautinių mažumų ir išeivijos departamentą prie Respublikos Vyriausybės. Norėjau šią programą padaryti didesnę ir su ja apvažiuoti lietuvių išeivijos vietas. Deja, nė iš vienos ministerijos negavau nė skatiko. Tad 3 metų mano brandintas projektas buvo pasmerktas myriop. Tačiau po mano pasiūlymo Lietuvoje pateiktas ‘Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009’ projektas buvo gausiai paremtas. Kaip mes puikiai žinome, reiant šį projektą, būta labai negražaus valdžios pasielgimo su pinigais, – pasakoja Martynas. – Festivalių ruošime nebuvau naujokas. Lietuvoje su pasisekimu keletą metų vyko mano pasiūlytas festivalis ‘Alternatyva’. Tai buvo vienas didžiausių festivalių ne tik muzikos srityje. Ten buvo ir fotografija, ir kinas, ir dailė, ir filosofija, ir teatras. Projekte dalyvavo daug žmonių, tačiau pasirodė, kad tokie projektai kaip mano valdžios vyrams nebuvo įdomūs. Visas mano projektas liko valdžios korupcijos šešėlyje, ir nepastebėtas.”

Smuikininkas nenuleido rankų, jo niekada neapleido mintis pratęsti projektą: ,,Norėjau rodytą Lietuvoje programą padaryti didesnę ir su ja apvažiuoti lietuvių išeivijos vietas.” Atvykęs į Boston, padedant prof. Danutei Mazurkevich (gerai žinoma smuikininkė ir pedagogė, dabar gyvenanti Boston, yra baigusi M. K. Čiurlionio menų mokyklą, studijavo Maskvos konservatorijoje pas legendinį David Oistrach), 2009 m. rugsėjo mėnesį M. Švėgžda von Bekker nuėjo pas Boston University rektorių ir papasakojo apie savo projektą. ,,Mes puikiai supratome, kad artėja 2009 metų pabaiga ir visos salės jau seniai užimtos. Tad paklausiau, gal būtų galima surasti kokią kitą datą, kad ir kitais metais. Ir ką Jūs manote?! Jiems projektas padarė didelį įspūdį, rektoratas pasakė, kad tai yra labai gražu ir verta daryti ir ‘atidarė duris’ į didžiausią universiteto Tsai Performance Center salę, kurios nuoma yra labai brangi, – pasakoja Martynas. – Taigi, nieko kito neliko – tik koncertą surengti. Gavome net specialią grindų dangą, kuri reikalinga Eglei Špokaitei, kad ji galėtų parodyti geriausius savo šokių numerius.”

Taigi, Martyno ir jo pagalbininkų užsispyrimo dėka vasario 17 d. Tsai Performance Center (685 Commonwealth Avenue Boston, MA 02215) vyks didžiulis renginys, skirtas Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui ir Lietuvos Nepriklausomybės šventei paminėti. Kartu rengiama ir konferencija, kurioje dalyvaus filosofai Algis Mickūnas ir Alphonso Lingys, rašytojai Antanas Šileika ir Tomas Venclova, LR ambasadorius JAV Audrius Brūzga ir LR generalinis konsulas New York ambasadorius Jonas Paslauskas. Meno programoje pasirodys visas būrys talentingų lietuvių menininkų – pianistai Andrius Žlabys, Gintė Čepinskaitė-Bistras, Golda Vainberg-Tatz, smuikininkai prof. D. Mazurkevich ir M. Švėgžda von Bekker, fleitininkė Ona Jonaitytė. Taip pat veiks puikaus lietuvių dailininko (anksti iškeliavusio Amžinybėn) Algimanto Jono Švėgždos (smuikininko tėvo) darbų paroda.

,,O kaip pavyko suorganizuoti koncertus lietuvių telkiniuose?” – klausiu Martyną. ,,Man, iš vienos šalies į kitą skraidančiam paukščiui, stogas virš galvos – bažnyčia – visada garantuotas. Kur bebūčiau, net jei ir nėra lietuviškos parapijos, visada einu į Mišias. Kadangi bažnyčioje visada galiu groti, parodau, ką moku, ir žmonės lieka laimingi. Taip netikėtai gražiai suartėjau su daugeliu puikių lietuvių čia, Boston Šv. Petro lietuvių bažnyčioje. Sutikau puikių žmonių – Rimą Girniuvienę, Gintarą Čepą, Gitą Kupčinskienę, kurią pažįstu dar iš Neringos stovyklos laikų, taip pat dailininkę Iną Nenortienę, kuri padės paruošti tėvo parodą (ji yra pagrindinė patarėja šiuo klausimu), Julių Špakevičių, kuris daro koncerto plakatą. O ką jau bekalbėti apie seną mano ‘prietelką’ pianistę G. Čepinskaitę-Bistras, kuri padėjo man įsikurti Boston. Juk atvažiavus reikia ir peilio, ir šaukšto, ir lėkštės. Taigi, jeigu ne Gintė, man, tikriausiai, čia būtų buvę visai striuka. Taigi daug daug puikių, mielų žmonių prisideda prie šio projekto parengimo.

Taip galų gale trejus metus brandintas projektas surado savo vietą. Labai džiaugiuosi, kad JAV LB Krašto valdybos pirmininkas Vytautas Maciūnas kartu su Dale Lukiene išgirdo mane ir prisidėjo prie E. Špokaitės ir M. Rimeikio kelionės organizavimo, pasirūpino vizomis šokėjams. Be šių visų pagalbininkų aš vienas čia nieko nepadaryčiau”, – Martynas džiaugiasi, kad pagaliau jo sumanymas bus įgyvendintas.

Boston University rodoma programa skirsis nuo programos, kuri bus rodoma kituose lietuvių telkiniuose. Visą ‘kompaniją’, kuri dalyvaus pasirodyme universitete, būtų labai sudėtinga ir brangu vežioti. Pasitarus su Dale Lukiene ir Vytautu Maciūnu buvo nuspręsta, kad išeivijai būtų įdomu pamatyti garsiąją baleriną E. Špokaitę. Programa buvo šiek tiek pakeista.
 ,,Programa išskirtinė, nes tai, ką Eglė šoks Philadelphia ir Chicago, ji nešoks Boston University, mat minėtame koncerte labai daug atlikėjų, tad ji gali šokti tik nedidelius šokius.
Sudarėme specialią programą, kuri tiktų salėms, kuriose nėra šokių dangos.

Kiekvieną kartą, kai aš atvažiuoju į Chicago, susitinku su savo numylėtiniu mokinuku Kipru Tarėla. Kai D. Lukienė pasakė, kad Čikagoje yra jauna mergina Mantė Baliutavičiūtė, kuri lanko baleto studiją, labai nudžiugau. Visada stengiuosi paremti, pastebėti jaunuosius talentus ir šį kartą juos mielai įtrauksime į savo koncertinę programą Chicago. Tai – kultūrinis edukacinis projektas. Norėtųsi, kad jį pamatytų kuo daugiau jaunų žmonių. Jiems mes norime įdiegti ugnelę kultūrai, meilę šokiui ir muzikai. Tik per kultūrą, per meną mes išlaikysime savo tapatumą, išsaugosime tautinės dvasios gelmes, ne per materialius dalykus, ar karjeros darymą”, – apie artėjantį koncertą kalbėjo M. Švėgžda von Bekker.

Jau ne vieną projektą suruošęs Martynas galvoja ir apie ateitį. ,,Ką gali žinoti, gal mes po kokių metų Chicago atsirasime ir su kitokia programa, gal į ją pakviesime ir aktorius, ir kitus atlikėjus, – dalijosi ateities planais smuikininkas. – Su Egle labai artimi draugai esame dar nuo M. K. Čiurlionio menų gimnazijos laikų. Studijavome toje pačioje mokykloje, prisimename save dar iš vaikystės. Mano mama šioje mokykloje dėstė piešimą ir buvo pirmoji E. Špokaitės klasės auklėtoja. Tai jau ne pirmas mūsų su Egle suruoštas susitikimas su meno mylėtojais. O dabar tikimės, kad visų mūsų pastangų dėka ir šį kartą vyks gražus kultūrinis susitelkmas. Su nekantrumu laukiame meno mylėtojų savuose koncertuose.”

* * *

Lietuvos meno meistrų koncertai lietuviškuose telkiniuose vyks: Lietuvių namuose, (2715 E. Allegheny Ave., Philadelphia, PA) vasario 14 d. ir Jaunimo centre, (5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL), vasario 20 d. Kviečiame visus atvykti į tikrai neeilinį koncertą.