bib
Stovyklos tikslas – ugdyti meilę Dievo žodžiui

LAIMA APANAVIČIENĖ

bibJau ne pirmus metus lietuviškoje spaudoje gerokai prieš Kalėdas pasirodo skelbimas, kviečiantis 1–6 klasių mokinius žiemos atostogų metu dvi dienas praleisti Palaimintojo J. Matulaičio ruošiamoje Biblinėje stovyklėlėje. Pasirodo, kad sumanymas Ateitininkų namuose rengti Biblinę stovyklą mokiniams prieš 9-erius metus kilo Grasildai Reinytei-Petkienei, seselei Laimutei Kabišaitytei ir kun. Vaidotui Labašauskui. Daug metų dirbdamos su Maironio lituanistinės mokyklos, Lemont ir Čikagos lituanistinės mokyklos mokiniais Grasilda ir ses. Laimutė matė, kiek daug dar neartų dirvonų yra vaikų katalikiškame auklėjime. Tad pagrindinis šios stovyklos tikslas buvo ir yra supažindinti mažiausius tikėjimo bendruomenės narius su Šventuoju Raštu, ugdyti meilę Dievo žodžiui. Stovyklos įkūrėjai tikisi, kad vaikai, pabuvoję stovykloje, ir patys įpras skaityti šventą knygą, ieškos sąmoningo ryšio su Dievu, mokysis atrasti Dievą kasdienybėje, ugdys savo krikščioniškas dorybes.

Kiekviena stovykla turi savo pavadinimą. Šįmet vaikai stovykloje buvo supažindinami su psalmėmis, o stovyklos šūkiu tapo 23-os psalmės žodžiai ,,Viešpats – mano ganytojas!”. Stovykloje vaikai išmoko daug naujų giesmių su judesiais, užsiėmimus jiems vedė tėvas Antanas Saulaitis, SJ ir kun. Liudas Miliauskas.

Žinia, kad stovykloje susibūrę vaikai visą laiką būtų užimti, jiems reikia sudaryti programą, tad smalsu, ar lengva surasti
bib pranešėjus ir darbuotojus darbui su vaikais? Seselė Laimutė džiaugėsi: ,,Tikrai nėra sunku surasti mokytojus bei jų padėjėjus. Esam palaiminti visų nuoširdžiu ir pasiaukojančiu darbu su vaikais.”

,,Ne paslaptis, kad neretai vaikai labai nenoriai mokosi krikščioniškų tiesų. Kaip pavyksta jomis sudominti vaikus?” – klausiu vienos stovyklos rengėjų, seselės Laimutės. Į mano klausimą ji atsako: ,,Kiekvienas iš Gerojo Dievo esame gavę įvairiausių talentų... Kai visa tai ir dar su didele meile sudedi kartu, vyksta dideli stebuklai! Stengiamės vaikams suprantamu būdu perteikti Šv. Rašto tekstus, pamokėles kūrybingai pritaikyti pagal jų amžių.”

Atrodo, kad stovyklos rengėjams tai pavyksta, nes patekti į stovyklą nėra taip paprasta – vietų nėra daug. Vaikai yra smalsūs, visada nori išmokti ką nors naujo, trokšta draugystės. Šioje stovykloje juos pasitinka mylinčios rankos, vedančios prie vis artimesnės meilės Dievui ir vienas kitam. Čia jie sutinka senus draugus ir susipažįsta su naujais.

Vaikai stovykloje būna visą dieną – nuo 9 val. r. iki 5 val. p. p. Stovykla – tai ne tik paskaitos ir mokymasis
bib krikščioniškų tiesų. Joje veikia įvairiausi būreliai: Dievo Žodžio, muzikos, dramos, meno, kepimo ir žaidimų. Tad kiekvienas gali pasirinkti, kokiame būrelyje nori plėtoti savo veiklą. Stovyklautojai kartu meldžiasi prieš valgį, kartu žaidžia lauke. Antrąją stovyklos dieną vaikai tėveliams ne tik suruošia savo darbelių parodėlę, bet ir pakviečia pasižiūrėti kūrybingą meninę programėlęvaidinimą.

Bendruomenės nebūna be bendrystės. Stovyklos rengėjai įsitikinę, kad bendrystės pagrindus stovykloje gavę vaikai taps lietuviškos bendruomenės nariais, aktyviau prisijungs prie jos veiklos. ,,Gal kai kurie tai padarys ir ne taip greitai, bet kai užaugs – tikrai jais taps”, – įsitikinusi ses. Laimutė.

O kad tai tiesa, rodo ir tai, jog buvę šios stovyklos stovyklautojai ar jų tėveliai mielai ateina į talką. Jau ne vieneri metai stovykloje darbuojasi Aušra Bužėnaitė, Daiva Kisielienė, Viktorija Siliūnienė, Ofelija Barškėtis, Julytė Petkutė, Daina Čyvienė ir daug kitų talentingų žmonių. ,,Neįmanoma išvardinti visų mums padedančių. Esame jiems visiems nuoširdžiai dėkingi. Ypač tenka pasidžiaugti gausiu būriu buvusių stovyklautojų, vis norinčių sugrįžti ir būti savanoriais vadovais, – džiaugiasi visada besišypsanti seselė Laimutė. – Nuostabu! Šventosios Dvasios vedami ir lydimi greit švęsime pirmąjį jubiliejų! Kita Biblinė stovykla jau bus 10-oji!”


bib

bib

bib

bib