Išrinkime atmintiniausius 2010 metų išeivijos įvykius

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Ne vienas Naujuosius metus sutikome su visa sauja rezoliucijų, pasižadėjimų sau ir kitiems bei siektinų užmojų. Tačiau prieš užmarštin nustumiant ką tik pasibaigusius metus, gerbiamus skaitytojus noriu pakviesti su visais pasidalinti pasibaigusių metų atmintiniausiais įvykiais išeivijos gyvenime. Trumpai drūtai – išvardinkite keletą – iki penkių – išeivijos lietuvių įvykių, kurie tikrai verti išskirtinio prisiminimo ir paminėjimo. Siūlyčiau apsiriboti Šiaurės Amerikos įvykiais. Gal nebūtina, kad siūlytojas tame įvykyje pats būtų dalyvavęs, bet ,,sviestu košės nepagadinsime”.

Pagal PEW tyrimo centro apklausos duomenis, 2010 metais JAV visuomenės dėmesys pasiskirstė šitaip (nuo didžiausio iki menkiausio dėmesio): žemės drebėjimas Haiti valstybėje; naftos išsiliejimas Gulf įlankoje; krašto ekonominė padėtis; sveikatos apdraudos reforma; kasyklos avarija Čilėje; JAV rinkimai; žiemos šalčiai ir pūgos; pašalpa bedarbiams; naujasis imigracijos įstatymas Arizona valstijoje; debatai dėl mokesčių sumažinimo ir JAV kariuomenės išvedimas iš Irako. Įvairios žiniasklaidos agentūros sudarė savo svarbiausių ar įdomiausių žinių sąrašus, skirtus JAV, pasaulio įvykiams, sportui, pramogoms, nusikaltimams ir t.t.

Tarp Amerikos lietuvių jau kuris laikas kasmet parenkami asmenys, tituluojami ,,Metų žmogumi”. Balzeko lietuvių kultūros muziejus 2010 Metų žmogumi parinko senatorių Richard Durbin. Prieš metus toks pagerbimas buvo suteiktas dr. Linui Sidriui. Savaitraščio ,,Amerikos lietuvis” skaitytojai 2010 Metų žmogumi išrinko Rasą Kasniūnienę. 2009 metais tas titulas teko Sigitui Savickui. Internetinė svetainė Bičiulystė.com 2010 Metų žmogumi išrinko Darių Polikaitį, o metai prieš – Magdeleną Stankūnienę. Tai prasmingi ir sveikinti pažymėjimai, netiesiogiai skatiną įvairią visuomeninę bei kultūrinę veiklą išeivijoje.

Dabar grįžkime prie praėjusiųjų metų įvykių. Dėmesys čia turėtų būti skiriamas ne vienam asmeniui, bet atmintinam įvykiui ar įvykių grandinei. Daug negalvojant į tokių galimybių sąrašą įtraukiau Žalgirio mūšio 600 metų sukaktį, Lietuvos Vyčių ruoštą metinį festivalį Frackville, PA, Dainų šventę Toronto mieste, Ateitininkijos šimtmečio šventę Čikagoje, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos – kovo 11 d. – dvidešimtmetį, JAV LB XIX Tarybos II sesiją Orlando, FL, ,,Dainavos” meno ansamblio 65 metų sukaktį.

Turime daugybę besitęsiančių ,,įvykių”, kurie gal niekuo ypatingu pernai metais nepasižymėjo, bet be kurių išeivijos lietuvių kultūrinis, visuomeninis, religinis gyvenimas būtų nuskurdintas. Tai mūsų spauda, radijo valandėlės, lituanistinės mokyklos, parapijos, jaunimo organizacijos, karitatyvinė veikla, Dainava, Neringa, Rakas ir kitos jaunimo stovyklos, įvairūs fondai ir fondeliai, remiantys lietuvišką veiklą ar teikiantys stipendijas. Dar nepaminėjau politinių telkinių, mokslo bei kultūros centrų, muziejų, archyvų… Čia savo pasiliejusias mintis stabdau, nes matau, kad į tą pusę einant gali pasidaryti ,,pasaka be galo”. Tad, teikiant siūlymus, gal reikėtų apsiriboti 2010 metų atmintiniausiais įvykiais? Čia galutinį žodį turės patys skaitytojai, pasiruošę redakcijai parašyti laiškutį ir išsakyti savo nuomonę. Gautų atsiliepimų suvestinė vėliau bus paskelbta šioje skiltyje. Viskam reikia termino. Šiam atmintiniausių 2010 m. įvykių išeivijoje parinkimui duokime trijų mėnesių laikotarpį nuo šios skilties pasirodymo dienos.