vitk
Apdovanotieji ir ALIAS valdyba (iš kairės): Raimundas Paškus, Birutė Mickevičienė, Albinas Smolinskas, Aurelija Dobrovolskienė, Stanley Balzekas, Jr., Vilma Jarulienė, Rima, Teodoras Rudaitis, Giedrė Garkauskaitė-Pleda ir Rimantas Gurauskas.

F. Vaitkaus skrydžio per Atlantą
75-jų metinių paminėjimas


VILMA JARULIENĖ

Kiekvienas lietuvis yra daugiau ar mažiau girdėjęs apie lakūnus S. Darių ir S. Girėną, jų skrydį per Atlantą. Daug mažiau žinoma apie tai, kad, praėjus vos porai metų po jų legendinio skrydžio, kitas lakūnas, vykdydamas Dariaus ir Girėno testamentą, ryžosi jį pakartoti ir vienas perskristi Atlantą. 1935 metais rugsėjo 21 dieną iš New York pakilo Felikso Vaitkaus pilotuojama ,,Lituanica II”. Lakūnas įveikė Atlanto vandenyną, bet, deja, jam nepavyko pasiekti Lietuvos. Po septyniolikos valandų skrydžio jam teko nusileisti Airijoje. Feliksas Vaitkus buvo šeštas lakūnas, perskridęs Atlantą vienviečiu lėktuvu.

Pažymint 75ąsias skrydžio metines Lietuvos Aviacijos muziejaus darbuotojas Jonas Čepas su Stasiu Dargiu sukūrė dviejų dalių dokumentinį filmą ,,Vienas per Atlantą”. Prie šio filmo kūrimo prisidėjo ir Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjunga (ALIAS), kurios nariai aplankė F. Vaitkaus kapą Wisconsin valstijoje ir Arvydo Reneckio padedami paruošė filmuotą pokalbį su sūnumi Philip Waitkus.

Praėjusių metų spalio 29 d. ALIAS surengė F. Vaitkaus 75-ųjų skrydžio metinių paminėjimą, kuris vyko Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. Renginio metu buvo parodytas šis naujai sukurtas filmas, visiems palikęs labai gerą įspūdį. Ta proga buvo įteikti Antano Gustaičio medaliai JAV lietuviams, nusipelniusiems Lietuvos aviacijai. A. Gustaičio medalis buvo įsteigtas 2010 metais pagerbti didžiojo Lietuvos aviatoriaus atminimą ir pažymėti asmenis, nusipelniusius ugdant Lietuvos aviaciją. Medalio mecenatas – Vytautas Peseckas, ilgametis ALIAS narys, buvęs ,,Technikos žodžio” redaktorius, Lietuvos aeroklubo garbės narys. F. Vaitkaus minėjimui jis paruošė gražų, prasmingą jubiliejinį atviruką ir atspausdino jų tiek, kad užteko visiems minėjimo dalyviams. ALIAS nariai Aurelija Dobrovolskienė ir Teodoras Rudaitis buvo apdovanoti A. Gustaičio medaliais Lietuvoje, Aviacijos muziejuje šią vasarą. Rudaitis vadovavo, o Dobrovolskienė buvo vicepirmininkė ALIAS valdybos, kurios rūpesčiu Čikagos miestas 1999 m. atnaujino Dariaus ir Girėno paminklą Marquette Park. Jie parvežė keletą medalių, kurie minėjimo metu buvo įteikti Jonui Daraškai, Stanley Balzekui, Jr., Raimondui Paškui.

Jonas Daraška – kvalifikuotas komercinis lakūnas, FAA inspektorius, ,,J & D Aviation Service” lėktuvų remonto bendrovės savininkas, bendrauja su Vilniaus Gedimino universiteto A. Gustaičio aviacijos instituto aviatoriais. Stanley Balzekas, Jr. (kartu su J. Daraška) buvo komiteto, kuris S. Dariaus ir S. Girėno 60ųjų skrydžio metinių proga iškabino atminimo lentą Midway oro uoste, narys. Abu prisidėjo, kad po remonto dingusi lenta 2010 metais vėl būtų iškabinta. Raimondas Paškus, buvęs ALIAS valdybos narys, Amerikos lietuvių aeroklubo valdybos narys per Dariaus ir Girėno minėjimus gaudavo leidimus skristi žemiau nustatyto aukščio, kad galėtų paskraidyti virš paminklo ir išskleisti trispalvę. Buvusiam aktyviam ALIAS nariui Jonui Talandžiui, gyvenančiam California valstijoje, medalis išsiųstas paštu. Jis, kaip kvalifikuotas komercinis lakūnas, skraidė nuosavu dviejų variklių ,,Cessna Skymaster” lėktuvu JAV rytinėje pakrantėje.

Iš veikiančių ALIAS skyrių Boston, Detroit, Denver, New York, Philadelphia ir Čikagos miestuose beliko tik Čikagos skyrius, kuris ir perima visus ALIAS įsipareigojimus. Džiaugiamės, kad ALIAS pasipildo naujais, jau čia baigusiais ar bebaigiančiais mokslus nariais.

Po medalių įteikimo ir filmo peržiūros visi buvo pakviesti pabendrauti prie valdybos paruoštų vaišių.

Kviečiame visus lietuvius dalyvauti ALIAS renginiuose, o inžinierius ir architektus prisijungti prie mūsų organizacijos veiklos. Jei susidomėjote, prašome susisiekti su A. Dobrovolskiene arba V. Jaruliene.

vit
Su medaliu – Raimundas Paškus.

balz
Apdovanotieji (iš kairės): Jonas Daraška ir Stanley Balzekas, Jr. Angela Etzwiler nuotr.

vait