Nuotraukos Dainos Čyvienės

60 stovyklautojų1 stovyklos vedėja: Grasilda Reinytė-Petkienė • 2 studentai:  Tomas Čyvas ir Monika  Satkauskaitė • 2 vienuolės: ses. Laimutė Kabišaitytė ir ses. Judita  Zabitaitė • 2 dvasios vadai: kun. Antanas  Saulaitis, SJ ir kun. Gediminas Keršys • 7 mamos, palaikančios stovyklą darbu ir malda: Daina Čyvienė, Rūta  McCartan, Ofelija  Barškėtytė,  Vita Anna­rino, Taiyda Chiapetta, Ramona  Žemaitienė,  Irena Satkauskienė • 31 savanoris vadovas, (7, 8, 9 skyrių mokiniai) Gilius Aleksa, Kristina Barškėtytė, Rokas Burnos, Viktorija Freitakas, Žiba Kisieliūtė, Šarūnas Narakas, Ieva Skeberdytė,  Ieva Tara­so­­vaitė, Eglė Markutė, Elena Mičiulytė,  Brigita Jagėlaitė, Martynas Juškelis, Laura Juzėnaitė, Kristina Katiliūtė, Vasara Kul­bytė, Tautvydas Polius, Marisa Sa­dauskaitė, Matas Skeberdis, Emilija Vaš­kytė, Jokūbas Baranauskas, Maya Chiapetta, Gerda Diržytė, Ieva Kondrataitė,  Goda Narakaitė, Karolina Usavičiūtė, Goda Inokaitytė, Diana Juzėnaitė, Eristida Butkevičiūtė, Ugnė Dinsmonaitė. Ta­das Kunickas, Dovydas Paškevičius.


11-toji Biblinė stovykla

GRASILDA REINYTĖ-PETKIENĖ

Šventosios Dvasios vedama ir Pa­laimintojo Jurgio Matulaičio lydima, 2013 m. gruodžio 27–28 d. jau vienuoliktą kartą Kalėdų atostogų metu Ateitininkų namuose, Lemont, IL su­sirinko Biblinė stovykla.

Stovyklos pradininkai – ses. Lai­mutė Kabišaitytė, kun. Vaidotas La­ba­šauskas, Ofelija Barškėtytė, Vita An­narino ir Grasilda Reinytė-Pet­kienė, susirūpinę jaunimo dvasiniu auklėjimu, 2003 m. nutarė suruošti stovyklėlę pradžios mokyklos moki­nukams. Nuo pat pirmų metų buvo sekama pedagogų sumanytu ,,rotacijos modeliu” – suskirstyti į būrelius vaikai susipažįsta su tikėjimo tieso­mis, lankydami vieną po kitą įvairius įdomius užsiėmimus ir pašnekesius. Šią stovyklą globoja Pal. Jurgio Ma­tulaičio misija.

Šiais metais stovyklos tema buvo ,,Draugystė”. Meno būrelyje studentė Monika Satkauskaitė kartu su padė­jėjomis Eristida Butkevičiūte ir Ugne Dinsmonaite su vaikais siuvo „draugystės kaldras”, o per kitą pamoką paruošė paukščiukams lesyklas. Stu­dentas Tomas Čyvas su padėjėjais Ta­du Kunicku ir Dovydu Paške­vi­čiu­mi surengė duonos kepimo pa­moką – su vai­kais paruošė tešlą ir už­minkė duo­ną, kurią stovyklautojai galėjo namuose iškepti. Sveikatos būrelyje aptarė Jėzaus pa­sakojimą apie gerąjį samarietį. Go­da Inokai­ty­tė ir Diana Juzėnaitė jau kelis metus veda žaidimų būrelį. Ses. Laimutė su vaikais paruo­šė vaidinimą, kurį parodė tėveliams sto­vyk­lai pasibaigus. Kun. Gediminas Keršys su vaikais kalbėjo apie Dievo žodį, o antrą sto­vyklos dieną prisi­dėjo kun. Antanas Saulaitis, SJ, kuris su jaunimu diskutuodamas apie drau­gys­tę. Dėl įvairumo, per vie­ną pamoką vai­kai žiūrėjo filmuką ,,Up”. Kadangi sto­vyklos metu pasi­taikė tiesiog pa­sakiškas žiemos oras, po pietų vaikai galėjo „prasivėdinti” Ateitinin­kų namų sodelyje – sniege lakstė, žai­dė, voliojosi ir lipdė senius besmegenius.

Šių metų stovykloje dalyvavo 60 vaikų, kurie buvo paskirstyti į šešis bū­relius. Būreliams vadovavo buvu­sieji stovyklautojai, dabar jau septintokai, aštuntokai ir keli devintokai. Jų buvo 31, tad santykis tarp stovyklautojų ir vadovų buvo 2:1! Patirtis pa­rodė, kad vadovavimas  yra net ge­res­nis auklėjimo būdas nei stovyk­lavi­mas, todėl priimami visi norintys vadovauti, kiekvienam yra surastas reikš­mingas darbelis. Vado­vai ne tik bendravo su stovyklautojais, bet ir dir­bo virtuvėje, padėjo pa­ruošti vaidinimą ir prisidėjo prie bendros tvarkos palaikymo.

Stovyklos organizatoriai dėkoja visiems šiems jauniems žmonėms bei studentams mokytojams ir ma­moms patarėjoms. Daug žmonių sto­vyklavo ir tarnavo šioje gražioje Die­vo palai­mintoje stovykloje ir kiek­vie­nas pri­sidėjo prie stovyklos sėkmės.

Ps. 118: Dėkokite VIEŠPAČIUI, nes jis geras, per amžius tveria jo ištikima meilė!