gr

,,Baltijos kranto” lituanistinės mokyklos direktorė Svaja Mikulionytė (k.) ir mokiniai atlieka programą
per LB Grand Rapids apylinkės Kalėdų eglutę.

2009-IEJI GRAND RAPIDS APYLINKĖJE

LB Grand Rapids apylinkės valdybos pirmininkės Jolantos Paalksnienės žvilgsnis į praėjusių 2009-ųjų metų vakarinėje Michigan valstijos dalyje gyvenančių lietuvių gyvenimą.
 
Festivalis – vasario 7 d. Grand Rapids miesto muziejus suorganizavo etninių kraštų festivalį, kuriame šauniai sudalyvavo ir mūsų Lietuvių Bendruomenė. Turėjome vietą ir stalą, kur buvo gausiai rodomi įvairūs gintaro gaminiai, lininiai audiniai, šiaudiniai darbeliai, teikiama informacija apie Lietuvą. Festivalio organizatoriai surengė tautinių rūbų parodą, kurioje Audronė Treškienė, Ugnė Paalksnytė ir Sofija Lastienė parodė trijų Lietuvos rajonų tautinius drabužius. Už šauniai pasisekusį renginį dėkojame Gražinai Kamantienei, Sigilei Conway ir Elgai Butkevičienei, kurios ėmėsi organizuoti, atstovavo ir paruošė turtingą parodą šiam festivaliui. Toks festivalis įvyks ir 2010 metais.

Nepriklausomybės šventės – kovo 8 d. Lietuvių Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje klebonas kun. Dennis Morrow atnašavo iškilmingas šv. Mišias už Lietuvos Nepriklausomybę ir žuvusius kovoje už jos laisvę. Po Mišių parapijos šeimos centre vyko minėjimas. Jonas Treška, Jr perskaitė Michigan gubernatorės sveikinimą – proklamaciją Nepriklausomybės švenčių proga. Visi vaišinosi suneštiniais užkandžiais ir kavute. Puikią programą atliko muzikos (kanklių) ansamblis ,,Gabija” (vadovė Genė Razumienė), pradžiuginęs mus lietuviška muzika, dainomis ir paaiškinimais abiem kalbomis.

Kovo 29 d. įvyko metinis LB apylinkės susirinkimas, kuriam pirmininkavo Sigilė Conway, sekretoriavo Jolanta Paalksnienė. Pagerbta ir prisiminta neseniai mirusi Verutė Paovienė. Praėjusių metų apylinkės susirinkimo protokolą perskaitė Vytautas Jonaitis, kuris trejus metus buvo JAV LB tarybos narys ir LB Michigan apygardos valdybos sekretorius. Po visų valdybos narių ir komitetų pranešimų ir finansinių apyskaitų į naują Kontrolės komisiją buvo perrinkti Gražina Dainelienė, dr. Simona Jonaitytė-Acuna ir Juozas Ugianskis. Į apylinkės valdybą dviejų metų kadencijai buvo perrinkti ar naujai išrinkti Elga Butkevičienė, Jolanta Paalksnienė ir Audronė Treškienė. Dar metams valdyboje liko Sigilė Conway, Sofija Lastienė, Edmundas Paalksnis ir Jonas Treška, Jr. Lietuvių Fondo įgaliotine ir Vasario 16-osios gimnazijos rėmėjų būrelio vadove perrinkta Gražina Kamantienė, o lietuviškų Mišių koordinatoriumi J. Treška, Jr. Po diskusijų ir klausimų buvo nutarta vėl ruošti LB gegužinę, išdalintos per Nepriklausomybės švenčių minėjimą surinktos aukos, nutarta atgaivinti ir rudenį atidaryti lituanistinę mokyklą, vėl ruošti Kalėdų švenčių pokylį. LB apylinkės valdyba pasiskirstė pareigomis: pirmininkė – Jolanta Paalksnienė, vicepirmininkė – Sofija Lastienė, sekretorė – Audronė Treškienė, iždininkas – Jonas Treška, Jr, ryšininkė – Sigilė Conway, nariai – Elga Butkevičienė ir Edmundas Paalksnis.

Gegužės mėnesį apylinkė surengė rinkimus į naują JAV LB tarybą. Apylinkės sąrašuose buvo 152 šeimos bei paskiri asmenys, kurie gavo kvietimus balsuoti. Šį kartą į JAV LB tarybą iš mūsų apylinkės niekas nekandidatavo. Rinkimų komisijai pirmininkavo Elga Butkevičienė.

Birželio 13 d. mūsų apylinkė dalyvavo Grand Rapids miesto muziejaus ,,Grand Race Road Rally’’ programoje, Amerikiečių grupės turėjo progą aplankyti lietuvių Šv. Petro ir Povilo parapiją, daugiau susipažinti su lietuvišku menu ir valgiais. Pristatyti lietuviški žagarėliai (dar vadinami ausytėmis), lietuviškas varškės sūris ir tautinės juostos. Dėkojame Sofijai Lastienei už skanius žagarėlius ir Gražinai Kamantienei – už juostas.

Tūkstantmetis – birželio 13 d. Grand Rapids LB apylinkė suruošė vaikų piešinių konkursą Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti. Buvo nutarta konkursą tęsti ir pakartoti rudenį, kai veiks lituanistinė mokykla. Parodos tikslas – vaikai turėjo nupiešti, ką jiems reiškia Lietuva – ,,Vaikai piešia Lietuvos vardines’’.

Dvi mokslo daktarės. Birželio 27 d. laimingi tėvai Vytautas ir Romaine Jonaičiai suruošė pasveikinimo vakarienę savo dviem dukrom daktaro laipsnių gavimo proga. Dr. Simona Jonaitytė-Acuna gavo savo PhD laipsnį prieš kelerius metus, o jaunesnioji Monika Jonaitytė – 2009 metais. Apylinkės lietuviai sveikino tėvus ir abi mokslo daktares, džiaugdamiesi šeimos mokslo laimėjimais.

Trėmimai. Birželio 28 d. lietuvių Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje buvo atnašaujamos šv. Mišios Birželio trėmimams paminėti, Mišias atnašavo klebonas kun. Dennis Morrow.

Gegužinė. Rugpjūčio 15 d. Grand Rapids LB apylinkė suorganizavo smagią gegužinę, kuri įvyko Dovydo ir Gražinos Dainelių gražioje sodyboje ant Thornapple upės kranto. Čia valdybos nariai surengė šaunią loteriją, žaidimus vaikams, siūlė skanių valgių. Skambėjo lietuviška muzika, visi turėjo gerą progą vakare susiburti prie didelio laužo. Ačiū Dovydui ir Gražinai už šiltą priėmimą.

Fulbright stipendininkas. Rugpjūčio 25 d. į Vilniaus universitetą Lietuvoje vienerių metų studijoms išskrido mūsų LB apylinkės narys Andrius Lukas. Jis pavasarį bakalauro laipsniu baigė Kalamazoo College, o vasarą gavo JAV prestižinę Fulbright stipendiją, kaip vienas iš penkių tokių specialių amerikiečių studentų. Andrius Vilniuje ruošia magistro laipsnį, sugrįžęs šių metų rudenį tęs teisės studijas Čikagoje.

Lituanistinė mokykla – rugsėjo 13 d. Labai smagu pasidžiaugti, kad po daugelio metų pertraukos nauja lituanistinė mokykla ,,Baltijos krantas” pamokas pradėjo rugsėjo 13 d. Pamokos vyksta kas antrą šeštadienį lietuvių Šv. Petro ir Povilo parapijos mokykloje. Mokykloje yra 13 įvairaus amžiaus vaikų. Dėkojame tėvams ir Gražinai Kamantienei už mokyklos suorganizavimą, direktorei ir mokytojai Svajai Mikulionytei, kuri sutiko mokyti mūsų jaunąją kartą, ir Svajos pagalbininkėms savanorėms mokytojoms Ventai Civinskaitei Norris ir Emilijai Pranckevičiūtei. Mokyklos tėvų komitetą sudaro: Edita Jevaltienė, Broderick Norkus, iždininkas Jonas Treška, Jr ir direktorė Svaja Mikulionytė.

Vieną šeštadienį Audra Astraitė-Philips mokė vaikus kaip daryti šiaudinius papuošalus lietuviškai eglutei.

Tarptautinės Kalėdos. Frederick Meijers botanikos ir skulptūrų sode Grand Rapids mieste kas metai vyksta ,,Kalėdos pasaulyje” (Christmas Around the World) programos. Lietuviai šiame renginyje dalyvauja su lietuviškai papuošta eglute. Lapkričio 25 d. tokią eglutę papuošė Donatas ir Kathy Astrai, Audra Astraitė-Philips, Gražina Dainelienė ir Gražina Kamantienė. Programa veikė iki 2010 m. iki sausio 10 d.

Kalėdų Eglutė – gruodžio 5 d. Tradicinė LB apylinkės Kalėdinė eglutė – šventinė vakaronė Šv. Petro ir Povilo parapijos sporto salėje pavyko. Gausiai susirinkusius lietuvius ir jų draugus vaišino LB valdybos nariai su šilta vakariene, kava ir suneštais desertais. Surengtas šaunus aukcionas, vaikams suorganizuoti žaidimai ir rankdarbių stalai. Salės sienas puošė tūkstantmečio proga vykusio vaikų piešinių konkurso darbai. ,,Baltijos kranto” lituanistinės mokyklos mokiniai pirmą kartą pasirodė su jų ir direktorės Svajos Mikulionytės bei jos pagalbininkių paruošta įdomia programa. Mokinių, mokytojų bei tėvų paruoštos dekoracijos puošė sceną ir salę. Tūkstantmečio piešinių konkurso laimėtojus atrinko komisija (Nijolė Baniukaitienė, Gražina Kamantienė, Viktorija Stasiūnaitė-DeMarco). 6–9 metų grupėje laimėtojai buvo: I vieta – ,,Gedimino pilis 1000”, 9 metų Austė Treškaitė; II v. ,,Karalius Gediminas”, 9 m. Renata Jonaitis Acuna; III v. – ,,Lietuvos miškas”, 7 m. Justinas Gylys. 10–16 m. grupėje laimėtojai: I v. – ,,Klaipėdos uostas”, 16 m. Ugnė Paalksnytė; II v. ,,Kryžių kalnas”, 11 m. Kotryna Paalksnytė; III v. – ,,Aušros vartai”, 12 m. Radvilė Butkevičiūtė. Visi laimėtojai gavo JAV LB Michigan apygardos valdybos atsiųstas pinigines dovanas ir pažymėjimo lapus.

Finansai. Pagal LB Grand Rapids apylinkės iždininko Jono Treškos, Jr. pranešimą per visus 2009 metus buvo gauta 2,279.50 dol. pajamų, išleista 2,098.35 dol., uždirbta 181.15 dol. 2009 m. gruodžio 31 d. banke buvo 917.68 dol.

In Memoriam. 2009 metais mus amžinai paliko Kazys Alkevičius, klebono tėvas Bud Morrow, Verutė Paovienė, Veronika Stasiūnienė, Šarūnas Strolia, kiti. 

,,Draugo’’ korespondentas

gr

Viduryje Grand Rapids ,,Baltijos kranto” lituanistinės mokyklos direktorė Svaja Mikulionytė su mokinėmis Karolina Jevaltaite (k.) ir Ugne Paalksnyte.


gr
Vaikai laukia Kalėdų senelio Grand Rapids kalėdinėje šventėje.

gr