liths

Dalis trofėjų, kuriuos per 60 veiklos metų yra laimėję LFK ,,Lituanicos” futbolininkai.

Čikagos futbolo klubui „Lituanica” – 60 metų

EDVARDAS ŠULAITIS

Nedaug lietuvių sporto klubų Amerikoje gali pasigirti ilgaamžiškumu. Daugelis iš jų pajėgdavo išsilaikyti tik trumpą laiką – jie pritrūkdavo finansų bei darbuotojų.

Bet Čikagos futbolo klubas „Lituanica” išsilaikė 60 metų ir 2011 m. sausio 14 d. švenčia savo 60-ąją sukaktį. Tai neeilinis įvykis ne tik Čikagos, bet ir visos Amerikos lietuvių sportinėje veikloje.
Šių eilučių autoriui nuo pat klubo įsikūrimo teko ir vis dar tenka rašyti apie jo veiklą, buvo proga ir redaguoti klubo leidinius (daugiau negu dešimtį). Pateikiu ištrauką iš parašytos apžvalgos, pasirodžiusios 45-erių gyvenimo metų proga išleistame leidinyje: „Rodos, dar taip neseniai buvo jo steigiamasis susirinkimas (1951 m. sausio 14 d.), kuriame dalyvavo 27 sporto mėgėjai. Prisimintinos ir jų pavardės: R. Koženiauskas, V. Numgaudas, L. Stankaitis, R. Kašuba, J. Šabanas, J. Snarskis, J. Perkūnas, V. Sipavičius, R. Bužėnas, E. Sadauskas, K. Baltramonaitis, L. Kriaučiūnas, L. Rudžiūnas, J. Klečkauskas, A. Mikulskis, R. Puodžiūnas, E. Vengianskas, V. Kaminskas, J. Šoliūnas, J. Manelis, E. Šulaitis, L. Traška, S. Sobieskis, J. Vaičaitis, A. Galinaitis, A. Martinkus (šia tvarka jie buvo užsirašę susirinkimų sąraše)’’.

Kai kurie iš jų vėliau aktyviai reiškėsi klubo veikloje. Dalis iš jų žaidė susidariusioje komandoje, kiti buvo valdyboje, treti rėmė finansiškai ir moraliai. Gaila, kad būrelis jų jau turėjo pasitraukti iš gyvųjų tarpo, kiti pavargo ar dėl sveikatos negali net atvykti stebėti šių dienų klubo komandų rungtynių. Tačiau daugelio steigėjų susirinkimo dalyvių ir vėliau prie šio klubo prisidėjusių žaidėjų ar nariųrėmėjų talka buvo milžiniška. Dėl šių priežasčių „Lituanica’’ (amerikiečių lygoje ir kitataučių spaudoje vadinama ,,Liths’’ – vardu) tapo viena iš labiausiai žinomų visoje Čikagoje bei jos apylinkėse.

Daugelį metų klubo pirmoji vyrų komanda žaidė aukščiausioje – „major’’ – divizijoje, kur rungtyniauja geriausios Čikagos apylinkių futbolo mėgėjų komandos. Visi žino, kad klubo vyrai 1992 metais yra tapę „Metropolitan’’ lygos (stipriausioji Čikagoje) nugalėtojais.

Šiandien iš klubo steigėjų, neskaitant savęs, tarp gyvųjų turime tik kelis žmones, tačiau jie jau senokai nedalyvauja klubo veikloje. Iš klubo žaidėjų būrio išaugo garsių visoje Amerikoje futbolo veikėjų. Vienas iš tokių – Alfredas Kleinaitis, kuris 19 metų teisėjavo gimnazijų komandoms, 22 metus – universitetų, o vėliau tapo FIFA teisėju, vesdavo tarpvalstybinius susitikimus. Sulaukęs 50 metų amžiaus iš FIFA teisėjų pasitraukė, 1995 m. buvo pakviestas į ,,US Soccer of Fame’’ (,,JAV Šlovės muziejų’’), ir dirbo JAV futbolo teisėjų mokymo bei priežiūros vadovu.

Vėliau, Lietuva atgavo nepriklausomybę, atėjo nauji, jauni žmonės, neseniai į šį kraštą atvykę, kurie tęsia klubo veiklą. Garbė jiems, nes jų dėka buvo išlaikytas tęstinumas.

Plačiau apie šį vienintelį Amerikoje lietuvių futbolo klubą parašysime vėliau.

liths
Vieni iš pirmųjų LFK ,,Lituanicos” pirmininkų: (iš k.) V. Numgaudas, Edvardas Šulaitis ir J. Juška.