rudisAntanui J. Rudžiui – 100


Čikaga, sausio 13 d. (,,Draugo” info) – Antanas Juozas Rudis, trečios kartos JAV lietuvis, inžinierius, pramonininkas, visuomenės veikėjas, filantropas, gimė 1911 m. sausio 14 d. Čikagoje, IL. Mokėsi Tilden technikos mokykloje (Tilden Technical High School). 1935 m. bakalauro laipsniu baigė Illinois technikos institutą (Illinois Institute of Technology).

Nuo 1935 m. dirbo plieno pramonėje – buvo „John O’Leary”, vėliau – „Kelly” bendrovės plieno pramonės prekybos ir gamybos skyriaus vedėjas. 1942 m. įsteigė savo plieno gaminių įmonę „Rockwell Engineering”.

Nuo 1943 m. Amerikos lietuvių tarybos (ALT) centro valdybos narys ir pirmininko pavaduotojas, 1965–1967 m. – šios organizacijos pirmininkas. 1950–1955 m. Lietuvių prekybos rūmų pirmininkas. 1953–1954 m. JAV LB tarybos narys. 1955–1956 m.  BALF’o direktorius. 1957–1959 m. ir 1961–1964 m. Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos centro valdybos pirmininkas, ilgametis Lietuvių katalikų spaudos draugijos direktorius. 1986 m. išrinktas LKDP centro komiteto pirmininku.

Kaip statybos komitetų pirmininkas rėmė Maria High School, Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios, „Draugo” rūmų ir marijonų vienuolyno, Šv. Kryžiaus ligoninės, Jaunimo centro, senelių prieglaudos statybas. Savo lėšomis išleido vadovėlių lituanistinėms mokykloms.

Savo pažintis panaudojo Lietuvos laisvinimo reikalams: nuo 1953 m. buvo Kongreso Kersten komiteto specialusis patarėjas ir ALT’o įgaliotinis (su Charles J. Kersten 1954 m. vyko į Europą tirti SSRS agresijos Baltijos kraštuose). 1945 m. dalyvavo JAV delegacijoje Jungtinėse Tautose dėl Lietuvos okupacijos panaikinimo, 1957 m. Lietuvos reikalais lankėsi pas Vokietijos užsienio reikalų ministrą.

1954 m. iš arkivyskupo Juozapo Skvirecko Austrijoje gavo pavedimą saugoti Popiežiaus Pijaus XII bulę apie šv. Kazimiero paskelbimą Lietuvos jaunimo globėju ir ją perduoti Lietuvai. Bulę atvežė į Vilnių ir 2001 m. kovo 4 d. Arkikatedroje perdavė kardinolui Audriui J. Bačkiui. Drauge su Antanu Dambrava pasirūpino, kad Ch. J. Kersten komiteto dokumentai „Baltijos valstybių užgrobimo byla” (išleista 1972 m. New York) būtų išleisti ir Lietuvoje (1997 m. Kaune).

Savo ir žmonos Marijos Juozaitytės-Rudienės lėšomis 2001 m. Vilniuje išleido I Lietuvos statuto (1529 m.) vertimą į lietuvių, anglų ir lotynų kalbas, įsteigė dvi kasmetines stipendijas Statuto studijoms. Popiežiaus Jono Pauliaus II 1987 m. apdovanotas Šv. Grigaliaus ordinu.

rudis-percy
Marija ir Antanas Rudžiai su Illinois senatorium Charles Percy.

rudis
,,Draugo” statybos komitetas su Čikagos kard. S.  Stritch 1956 m. Iš kairės: kun. V. Rimšelis, E. Stasiukaitis, Antanas Rudis, kun. V. Parulis, kardinolas Stritch, kun. I. Albavičius, L. Šimutis, kun. P. Činikas,

rudiskongres
L. Savickas, su jaunimo pritarimu, remia A. Rudžio kanditatūrą į JAV kongeresą  1958 metais.


rudis

Antanas Rudis 1950 m.