2008 m. Švietimo premija – Reginai Kučienei

LAIMA APANAVIČIENĖ

JAV LB Švietimo tarybos pirmininkė Daiva Navickienė spaudai pranešė, kad Švietimo premija 2008 paskirta buvusiai ilgametei Kristijono Donelaičio aukštesniosios lituanistinės mokyklos Čikagoje mokytojai ir inspektorei, ilgametei JAV LB Švietimo tarybos pirmininkei Reginai Kučienei. Premijos mecenatas – Lietuvių Fondas.

Prisipažinsiu, man ši žinia, kaip, manau, ir daugeliui kitų mokytojų, tikrai maloni. R. Kučienė yra viena tų, kuri, nepabijojo mus, atvažiavusius iš Lietuvos trečiabangius mokytojus, įtraukti į lituanistinių mokyklų darbą Amerikoje.

Ne kartą esu buvusi Reginos ir jau a. a. Viktoro Kučų namuose. Juose vykdavo mokinių rašinių premijavimo posėdžiai, buvo redaguojama ,,Eglutė”, iš čia veždavomės knygas lituanistinėms mokykloms. Mano didžiam nustebimui jie domėjosi ne tik JAV išleistomis lietuviškomis knygelėmis ir vadovėliais. Tie leidiniai buvo titaniškas lituanistinių mokyklų mokytojų darbas, deja, dėl techninių galimybių daugelis jų buvo neišvaizdūs, nespalvoti. Tai gildė širdį ne vienam mokytojui. R. Kučienė buvo viena pirmųjų, pradėjusi ieškoti Lietuvoje vadovėlių, kuriuos būtų galima pritaikyti lituanistinėms mokykloms ir kurie savo išvaizda trauktų mokinių akį ir būtų turiningi. R. ir V. Kučų atvežtos knygos ir vadovėliai iš Lietuvos greitai atrado savo vietą mokyklų bibliotekose.

Apie R. Kučienės atsidavimą lituanistiniam švietimui kalba daugelis mokytojų ir lituanistinių mokyklų vadovų. ,,Regina Kučienė – tikra barbė devyndarbė!”, – rašo rekomendaciniame laiške jos buvusi mokinė Vida Brazaitytė, kurią R. Kučienė taip pat įtraukė į lituanistinio švietimo darbą. – Jos literatūros pamokos buvo įdomios, turtingos, įvairios. Savo mokinius pratino interpretuoti įvairių rašytojų kūrinius, su motiniška šiluma ir švelniu paskatinimu mokė rašyti literatūrines temas, nuolat skatino mokinius dalyvauti įvairiuose konkursuose. Įgytos žinios man liko iki šių dienų. Mokytoją Reginą Kučienę gerbiu už jos pasišventimą lietuviškam švietimui išeivijoje ir esu dėkinga, kad mane įtraukė į darbą lietuviškuose dirvonuose”.

Kai sužinai, ką nuveikė ši moteris, stebiesi, kada ji dar turėjo laiko namams (Regina – gera šeimininkė, jos pyragų skanumu ne kartą man pačiai teko įsitikinti), šeimai, vai­kams, anūkams!

Regina Parulytė-Kučienė savo ilgametį švietimo darbą pradėjo K. Donelaičio lituanistinėje mokykloje nuo klasės globėjos, vėliau tapo tėvų komiteto pirmininke. Aštuoniolika metų dėstė istoriją ir literatūrą aukštesniojoje mokykloje, keturiolika metų redagavo mokyklos metraštį. Buvo mokyklų inspektorė. Buvęs JAV LB Švietimo tarybos pirmininkas dr. Jonas Račkauskas, pastebėjęs R. Kučienės gabumus, darbštumą ir patrioiškumą, pakvietė ją į tarybą, kurioje dirbo tautinio auklėjimo skyriaus re­daktore. Ji paruošė mokymosi priemones: knygeles ,,Partizanai”, ,,Pėdos mirties zonoje”, ,,Aušra”; plakatus ,,Lietuvos himnas”, ,,Varpas”, ,,Vytis”; aplankus knygoms ir sąsiuviniams; trižiedžius; autografams rink­ti knygutę ,,Prisimink mane”.

Negalima nepaminėti jos milžiniško įnašo JAV lituanistinių mokyklų programų tobulinime. Perėmusi ir dvylika metų (1988–2000) vadovavusi JAV LB Švietimo tarybai, ji vykdė mokyklinių programų reformą, papildė mokyklinių knygų sąrašus įvairiomis priemonėmis (darbo knygelėmis, žodynais ir t.t.), rinko medžiagą naujiems skaitinių vadovėliams.

Po Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo glaudžiai bendradarbiavo su švietimo įstaigomis Lietuvoje, kad išeivijos lietuviukai galėtų įsigyti lietuviškas pasakėlių garsiajuostes, filmukus, įvairias skaitymo ir mokymosi knygas. Dar spėjo redaguoti laikraštėlį vaikams ,,Eglutė”, R. Kučienė šešerius metus (1997–2003) pirmininkavo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Švietimo komisijai.

O kur dar organizuojami mokytojų tobulinimosi kursai Dainavoje, kur mokytojų konferencijų rengimas, rūpinimasis ne tik mokyklomis JAV, bet ir kitomis lituanistinėmis mokyklomis už Lietuvos ribų bei rengiami mokinių rašinių konkursai. Argi viską išvardinsi?!

R. Kučienė ir šiomis dienomis domisi lituanistinėmis mokyklomis. Prieš pusmetį aplankiau R. Kučienę. Mane ji išlydėjo su dovanomis Čikagos lituanistinei mokyklai – įdavė didelį ryšulį su Lietuvoje leistais stalo žaidimais ir spalvingomis pasakų kny­gelėmis.

Sveikiname R. Kučienę su apdovanojimu ir linkime jai geros sveikatos. 

kucas
Regina Kučienė savo namuose, kurie buvo tapę
centrine lietuviško švietimo įstaiga
.Viktoro Kučo nuotr.