Rezoliucijos – gerų norų pradžia, o ne pabaiga


ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Naujųjų metų proga daugelis nusprendžia ateinančiais metais ką nors pakeisti ar pasiekti. Tai vadiname rezoliucijomis. Jų yra asmeninių ir organizacinių. Terminų žodynas sako, jog organizacijos gyvenime rezoliucija yra formuluotas posėdžio nutarimas. Apie tokias ir noriu čia parašyti.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) XIV Seime, vykusiame Vilniuje 2012 m. rugpjūčio 10 d., buvo priimta 12-a rezoliucijų, du kreipiniai ir vienas nutarimas. Jų tekstus radęs internete, išspausdinau 21 puslapį. Šeši puslapiai teturėjo tik įrašą ,,Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XIV Seimo” ir nieko daugiau, tad tikroms rezoliucijoms liko 15 puslapių. Jose – pilietybės, LR valstybės vėliavos, ryšių su Lietuva, švietimo, komisijų, Valstybės atkūrimo šimtmečio, balsavimo internetu, Vasario 16-osios gimnazijos, kultūrinių renginių, atstovų į PLB Seimą, ,,Pasaulio lietuvio” leidybos, LR Seimo rinkimų apklausos bei rinkimų ir LR ambasados Argentinoje uždarymo klausimai.

Labai daug teko kamuotis bandant internete surasti JAV LB XX Tarybos pirmos sesijos, vykusios 2012 m. rugsėjo 28–30 d. Atlanta, Georgia, rezoliucijas. Tiesa, rezoliucijų santrauka buvo paskelbta ,,Drauge” ir ,,Amerikos lietuvyje”. Bet norint prieiti prie pirminių šaltinių internete (www.javlb.org), kaip jau sakiau, teko bent pusvalandį pavargti. Čia radau 42 rezoliucijas šešiose srityse: finansų, jaunimo, organizacinių, religinių, švietimo ir visuomeninių reikalų.

Taip jau yra, kad Seimai bei tarybos yra sprendžiamieji organizacijų organai. Jie nustato tikslus bei gaires ateities veiklai. PLB valdybai ir JAV LB Krašto valdybai (KV) esant vykdomosioms grandims, tenka pareiga ir našta tas rezoliucijas įgyvendinti. Savo laiku dalyvavau JAV LB Taryboje ir prisidėjau prie rezoliucijų rašymo bei jų priėmimo. Vėliau, būdamas JAV LB KV, rūpinausi bent kai kurių rezoliucijų įgyvendinimu. Rašau ,,kai kurių”, nes turbūt neįmanoma visas jas išpildyti.

Tad nenuostabu, kad prie kai kurių JAV LB XX Tarybos 1-os sesijos rezoliucijų yra prierašas, įpareigojantis JAV LB KV vykdyti 3-ioje sesijoje priimtus nutarimus, ,,nes jie dar nėra galutinai įgyvendinti”. Būtų gerai, jei anksčiau priimtos rezoliucijos būtų sistemingai pristatytos, kartu suteikiant informaciją, kas konkrečiai tuo reikalu padaryta ir kas dar neatlikta. Kitaip tariant, turėtų egzistuoti grįžtamasis ryšys tarp rezoliucijų ir jų įgyvendinimo ar neįgyvendinimo. Tai būtų naudinga ne tik LB nariams, bet ir skatintų geriau peržiūrėti ir kai kuriuos numatytus darbus pakoreguoti.

Finansinių reikalų rezoliucijų dalyje JAV LB KV įpareigojama Lietuvių Fondui paskirti 10,000 dol. iš gautų XIV Lietuvių tautinių šokių šventės pajamų. Puiku, kad šokių šventė turėjo pajamų. Kiek atsimenu, tą šventę, kaip visada, dosniai rėmė tas pats LF. Kitoje rezoliucijoje ta pati Krašto valdyba raginama, kartu su Lietuvių tautinių šokių institutu, kuo greičiau pradėti organizuoti XV Tautinių šokių šventę, vyksiančią 2016 m. Nežinau, kiek turėto pelno tautinių šokių šventės rengėjai pasiliko sau, kad turėtų bent kiek pinigų ruošiant būsimą šventę, bet kažkaip nekasdieniškai atrodo toks, be abejo, nuoširdus dosnumas savo rėmėjui.

Netolimoje ateityje bus įvairių sukakčių, jubiliejų, paminėtų rezoliucijose. Tai Dariaus ir Girėno skrydžio per Atlantą 80-mečio minėjimas 2013 metais. Šįmet taip pat minima 1863 m. sukilimo sukaktis. KV taip pat raginama skatinti apylinkes 2013 m. paminėti žemaičių krikšto 600 metų jubiliejų. Kitoje rezoliucijoje primenama, kad už penkerių metų – 2018 m. – bus Vasario 16-osios Lietuvos nepriklausomybės akto 100-metis. Jam reikia ruoštis iš anksto.

JAV LB KV įpareigojama prašyti LR Seimo, kad užsienyje gyvenantiems lietuviams būtų leidžiama balsuoti internetu. Gera rezoliucija! Taip pat valdyba įpareigojama siekti, kad būtų įkurta daugiau rinkimų apygardų, skirtų užsienyje gyvenantiems lietuviams, ,,atsižvelgiant į užsienyje gyvenančių lietuvių realų skaičių”. Tokių priskaičiuojama šimtai tūkstančių, bet labai nejaukiai nuteikia žinojimas, kad iš jų tik labai mažas procentas, vos keletas tūkstančių, LR rinkimuose dalyvauja. Kita rezoliucija įpareigoja JAV LB atstovus, esančius PLB/LR Seimo komisijoje, raginti LR Seimą priimti Pilietybės įstatymo pataisas, ,,kurios neatimtų iš Lietuvos piliečio prigim-tinės teisės į pilietybę prieš jo valią”. Kaip jau ne kartą rašiau, niekas nieko iš LR piliečių neatima. LR pilietybės atsisako pats asmuo, priimdamas kito krašto pilietybę. Labai miglotai skamba kitas įpareigojimas tai pačiai komisijai – raginti, ,,kad Lietuva pripažintų tik Lietuvos Respublikos pilietybę Lietuvos teritorijoje”. Nejaugi norima Lietuvai uždrausti savo teritorijoje pripažinti Vokietijos, Australijos, Brazilijos ir kitų šalių pilietybes?

Dėmesio verta rezoliucija, įpareigojanti KV sukurti strateginį planą pagal anksčiau pristatytas gaires užtikrinant JAV LB gyvastingumą. KV įpareigojama į tokio plano kūrimo darbo grupę įtraukti įvairių emigracinių bei kartų atstovus ir per šešis mėnesius paruošti įgyvendinimo planą. Šešių mėnesių terminas yra kovo 30 d. Žinant, kokia energinga yra dabartinė KV ir matant jos įsipareigojimą šiam planui, yra daug vilties, kad tą planą turėsime laiku.

Kiek skeptiškiau esu nusiteikęs dėl priimtos rezoliucijos sudaryti darbo grupę viešųjų ryšių reikalams Lietuvių Bendruomenės įvaizdžiui kurti. Tokia grupė reaguotų į neteisingus pasisakymus lietuviškoje arba amerikietiškoje žiniasklaidoje. ,,Jei reikėtų, skirtų lėšų tam tikslui (samdytų profesionalą)”, – rašoma rezoliucijoje. Žinau, kad kai kurios tautinės grupės tokias darbo grupes turi ir išleidžia dideles sumas pinigų savo tautinei garbei apginti. Aišku, reikia ir mums savo garbę ginti, bet geriau būtų tai padaryti gražiu pavyzdžiu ir gerais darbais, o ne per apmokamą profesionalą. Prisimenu atvejį iš praeities, kai vieno išeivijos istoriko buvo paprašyta parašyti studiją apie holokausto istoriją Lietuvoje. Bet tai, aišku, jau kita istorija.