Marijos gimnazija.  Jono Kuprio nuotr.

Marijos gimnazija balandį baigs savo veiklą

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Daugiau nei šimtmetį Čikagos pietvakariuose, Marquette Park, veikianti Maria High School (Marijos gimnazija) išauklėjo kelias lietuvių kilmės ir kitataučių katalikių jaunų moterų kartas. Gimnazija išaugo iš 1911 m. įsteigtos St. Casimir Academy (Šv. Kazimiero akademija). Iš Lietuvos atvykusios Motinos Marijos Kaupaitės 1907 m. įsteigtos Šv. Kazimiero vienuolijos seserys įvairiuose JAV miestuose (ir net Pietų Amerikoje, Argentinoje) steigė mokyklas ir gimnazijas, kuriose mokė jaunus lietuvių kilmės katalikus. Kai kur steigė ir ligonines. Gimnazijos ir kitos šios vienuolijos įsteigtos mokyklos davė ne vieną visuomenės veikėją, vienuolę, kunigą. Iš viso Šv. Kazimiero akademiją ir Marijos gimnaziją baigusiųjų priskaičiuojama net iki 14,000. Po gimnazijos baigimo buvusios mokinės vis sugrįždavo kasmetiniams pobūviams kartu atšvęsti savo mokslo baigimo penkerių, dešimties, dvidešimt penkerių ir t. t. sukaktis. Deja, 2013 m. jų susitikimas bus visai kitoks.

Tėvų sunkiai uždirbtų mokslapinigių ar stipendijų dėka Marijos gimnaziją baigusios jaunos moterys į tą pačią gimnaziją vėliau leido ir savo dukras. Nuo 1911 iki 1930 m. kai kurios gimnazijos mokinės gyveno vienuolijos išlaikomame bendrabutyje. Buvusios mokinės turbūt prisimena katalikišką drausmę, švarą, tvarką bei vyresnių gimnazisčių seserišką pasijuokimą iš pirmaklasių (jos greitai sužinojo, kad gimnazijoje, deja, nebuvo baseino). Gimnazija siūlė privalomus kursus bei leido pasirinkti įvairiausius laisvus kursus, kuriuos dėstė šv. Kazimiero seserys ir pasauliečiai mokytojai, savo sričių specialistai. Vienos gimnazistės mokėsi meno (pvz., pas menininkę ses. Mercedes), kitos mašinėlės rašymo (vėliau – kompiuterių) ar namų ruošos/šeimininkavimo įgūdžių, kitos, universitetams užskaičius, lankė gimnazijoje siūlomus CAP (College Advanced Placement) kursus. Kažkada gimnazijoje buvo galima mokytis ne vien lotynų, ispanų, vokiečių ir prancūzų kalbų, bet ir lietuvių. Buvo galima ne tik sportuoti, bet ir priklausyti lietuvių kilmės gimnazisčių „Rūtos” rateliui, kurio narės dirbo savanorėmis lietuviškuose renginiuose savaitgaliais ir tuo pačiu galėjo nemokamai, sėdėdamos ant gimnazijos auditorijos laiptų, pamatyti Lietuvių operos ir kitus pastatymus. Ilgainiui gimnazijos aplinka pasikeitė, lietuviams išsikėlus gyventi į priemiesčius, paskutiniu laiku gimnazijos mokinės, jau kitos etninės kilmės, švenčia ir kitas katalikiškas šventes. Pvz., gruodžio 12 d. gimnazijoje buvo švenčiama Our Lady of Guadalupe diena.

Šiais laikais katalikiškoms mokykloms bei gimnazijoms nėra lengva išsilaikyti. Sumažėjus mokinių skaičiui, ši privati katalikiška gimnazija, nors ir gaunanti Šv. Kazimiero kongregacijos ir kitų organizacijų finansinę paramą, ruošiasi baigti savo gyvavimą. Šiais mokslo metais gimnazija patalpomis dalinasi su nekatalikiška privačia mokykla („charter school”) Catalyst-Maria, kurios internetinėje svetainėje šv. Kazimiero kongregacija ir Marijos gimnazija įvardintos kaip mokyklos partneriai. (Gimnazijos patalpų bei nuosavybės perėjimas į kitas rankas būtų kita įdomi tema.) Marijos katalikiškoje gimnazijoje šiais paskutiniais jos gyvavimo mokslo metais besimoko vos 95 mokinės (akademijos gyvavimo pradžioje mokėsi tik 21 mokinė, bet 1952 m. rugsėjo mėn. į naujas Marijos gimnazijos patalpas įžengė 750 mokinių).

Paskutinieji gimnazijos mokslo metai eina į pabaigą, nors gimnazija dar stengiasi išlaikyti ilgametes mokyklos tradicijas. Pavyzdžiui, 2012 m. lapkričio mėn. buvo rengiama karjerų ir pašaukimų diena, kurioje dalyvavo savo profesijose daug pasiekusios buvusios gimnazijos mokinės.

Prieš 2012 m. šv. Kalėdas gimnazijos buvusias mokines ir rėmėjus pasiekė gimnazijos prezidentės Wendy Lynn laiškas, prašantis aukų gimnazijos nemažam deficitui sumažinti bei kviečiantis įsigyti gimnazijos suvenyrinių ir Advento papuošalų. Bet dar svarbiau yra tai, kad laiške visi kviečiami savo kalendoriuose pasižymėti gimnazijos uždarymo dieną – 2013 m. balandžio 27 d., šeštadienį. Tą dieną 12 val. p. p. gimnazijos auditorijoje (kur kadaise savaitgaliais vykdavo ir daug Čikagos lietuvių renginių bei minėjimų) kun. Terry Deffenbaugh, OSA laikys uždarymo šv. Mišias. Po to buvusios gimnazistės ir svečiai galės paskutinį kartą aplankyti gimnazijos patalpas, nusifotografuoti su klasiokėmis bei įsigyti gimnaziją priminsiančių suvenyrų. Informaciją apie uždarymą galima rasti gimnazijos tinklalapyje http: //www.mariahighschool.org/#!april-27-2013/c1c9g arba susisiekus su Michelle Brown tel. (773) 925-8686 (ext.114) arba el. paštu: mbrown @mariahighschool.org (mokykla turi ir ,,Facebook” puslapį – www. facebook.com/mariahighschool).

Gimnazijos uždarymo Mišioms buriamas specialus Marijos gimnaziją ir Šv. Kazimiero akademiją baigusiųjų choras. Muzikalios ir balsingos buvusios gimnazijos mokinės kviečiamos susisiekti su chorą organizuojančia, 1974 m. Marijos gimnaziją baigusia Anna Belle O’Shea (aoshea@odw.org). (Anna Belle yra Marijos gimnaziją lankiusios mokinės dukra, pati dėsčiusi gimnazijoje, šiuo metu dirbanti Čikagos arkivyskupijoje katalikiškos liturginės muzikos srityje; ji iki šių dienų palaiko ryšį su lietuviais, yra kviečiama groti jų muzikiniuose renginiuose.)

Gal Čikagos apylinkėse ar net toliau gyvenančios lietuvių kilmės Marijos gimnazijos ir šv. Kazimiero akademijos buvusios mokinės, nostalgijos ar dėkingumo vedinos, nutars dalyvauti šimtmetį gyvavusios gimnazijos uždaryme balandžio 27 dieną.Angela Ewald, vėliau tapusios ,,Draugo” vyr. redaktoriaus Leonardo Simučio žmona, gimnazijos baigimo diplomas. Iš Ses. kazimieriečių archyvo