kuc
Žiūrovai negailėjo plojimų V. Palčinskaitės inscenizuotai pasakai ,,Septynios snieguolės ir vienas nykštukas”.


Tradicinės Kūčios

REGINA JUODEIKIENĖ

Praėjusių metų gruodžio 19 d., sekmadienį, po šv. Mišių Our Lady of Lourdes bažnyčioje Šv. Jurgio parapijos parapijiečiai bei lietuvių bendruomenės nariai rinkosi į Seton katalikiškos mokyklos salę tradicinei Kūčių vakarienei, kurią Rochester lietuviai švenčia jau septinti metai. Antri metai, kaip ji rengiama kartu su Edvardo Gervicko lituanistine mokykla.

Sveikinimo žodį tarė Birutė Litvinienė, Lietuvos Respublikos garbės konsulas New York valstijoje Rimas Česonis bei Rochester Lietuvių draugijos pirmininkė Regina Juodeikienė. E. Gervicko lituanistinės mokyklos vardu kalbėjo mokyklos vedėja Aušra Clifford ir mokytoja Virginija Mockevičienė.

Buvo nepaprastai malonu turėti garbių svečių, tarp jų ir monsinjorą Edmundą Putrimą, atkeliavusį iš Toronto. Ačiū jam už pagalbą, nes šiuo metu mūsų klebonas Domininkas Mockevičius jau nebepajėgia tarnauti Šv. Jurgio parapijai. Vakarienėje dalyvavo Rochester miesto savivaldybės narys Michael Leach, Our Lady of Lourdes bažnyčios pastoralinė administratorė seselė Joan Sobala ir, žinoma, visų mūsų mylimas ir gerbiamas LR garbės konsulas Rimas Česonis su šeima.

Salę puošė eglutės su vaikų padarytais vėrinėliais, snaigėmis, lietuviškais šiaudinukais, lemputėmis. Scenos centre du didžiuliai angelai su iškeltais trimitais skelbė šventės pradžią, o vidury puikavosi Kalėdinė žvaigždė. Šiuos papuošimus šventei nupiešė Skirmantė Philippone.

Pirmoji šventės dalis ir prasidėjo su mokyklos vaikų paruošta Kalėdine programa. Mažieji deklamavo eilėraščius, skambėjo dainelės apie žiemą. Žiūrovai negailėjo plojimų V. Palčinskaitės inscenizuotai pasakai ,,Septynios snieguolės ir vienas nykštukas”. Jie taip pat buvo pamaloninti pianinu skambinusių Linos Clifford ir Pauliaus Blanchi kūrinių. Na, o patys mažiausieji pristatė ,,Žiemos rinkinį” su kalėdine muzika bei eilėraščiais. Tikrai galime tik didžiuotis, turėdami tokį gražų būrį lietuviukų.

Visi buvo apdalinti Kalėdų senelio dovanėlėmis. Vaikai programą užbaigė giesme ,,Tyliąją naktį”, kuri tarsi apjungė visus ir įvedė į Kūčių vakarienės rimtį bei susikaupimą. Iš širdies visi atsistoję sugiedojome Maironio ,,Lietuva, brangi”. Po to buvo uždegtos Pagarbos ir Prisiminimų žvakutės, kurios buvo padėtos ant atskiro staliuko, uždengto balta linine staltiese, ant kurio buvo taip pat lėkštė vėlėms (mirusiems prisiminti) ir kryželis su eglišakių puokštele.

Pirmoji žvakė buvo uždegta už Šv. Jurgio parapijos įkūrėjus, bažnyčios fundatorius bei statytojus (žvakę uždegė Glorija Zlotkus). Antrąją žvakę už Lietuvos Laisvės kovotojus ir kankinius uždegė Rūta Monoenko ir R. Nevinskas, trečiąją už E. Gervicko šeimos mirusius – Lina Clifford, ketvirtąją – už mūsų parapijos bei lietuvių bendruomenės ateitį – Paulius Blanchi. Susikaupimas pasibaigė tylos minute.

Toliau buvo laužiamos plotkelės. Žmonės ėjo vieni prie kitų, linkėdami vienas kitam gerų ateinančių metų, sveikatos, džiaugsmo, Dievo palaimos. Kiekvienas džiaugėsi, galėdamas apkabinti savo draugą, kaimyną, giminę.

Degančios žvakutės, baltos staltiesės, puoštos eglių šakelėmis, jaukia šiluma apsupo visus. O kiek pasnikinio maisto prigamino sumanios šeimininkės, lietuvės moterys pagal savo mamų ar senelių receptus! Smagu buvo matyti gausų būrį tautiečių. Žmonės vaišinosi, kalbėjo, bendravo, dalijosi prisiminimais, niekas neskubėjo skirstytis. Lengva ir gera darėsi širdyje, jaučiant, kokia gili, kokia stipri, paliečianti kiekvieno lietuvio širdį yra ši tradicinė Kūčių vakarienė.

Brangi, gal net brangesnė, mums, čia esantiems, negu gyvenantiems Lietuvoje, nes turime ją nešti suglaudę pečius, sujungę širdis. Eiti į priekį lyg su fakelu, vedant paskui save savo vaikus. Pabrėžiu, savo vaikus, kurie būtų neatskiriama širdžių grandinė, juk tai ir yra mūsų šiandienos tikslas, kad rytojui turėtume kas perims šį tikėjimo ir tradicijos turtą.

Renginį suruošė Rochester Lietuvių draugija ir E. Gervicko lituanistinė mokykla. Baigdama noriu padėkoti visiems, dirbusiems ir prisidėjusiems prie šventės pasisekimo: Draugijos komiteto nariams, E. Gervicko lituanistinės mokyklos vadovei Aušrai Clifford, tėvų komitetui, vaikams ir visiems mūsų Rochester lietuvių bendruomenės nariams. Padėkoti už tai, kad stiprūs esame tik vienybėje. Tuo ir gyvenkime.

Visiems sveikų, laimingų ir kūrybingų Naujųjų metų!

kuc

Žmonės vaišinosi, kalbėjo, bendravo, dalijosi prisiminimais, niekas neskubėjo skirstytis.
Redos B. Juodeikis nuotraukos