choras
,,Laisvės” choras, choro vadovė Ilona Babinskienė (centre).

Pirmasis 2010-tųjų metų koncertas

ALDONA RASTENYTĖ

Šių metų Trijų karalių šventę, sekmadienį, sausio 3-čiąją, į Šv. Andriejaus lietuvių bažnyčią susirinko gausi, šventiškai nusiteikusi publika išgirsti religinio koncerto, kurį kasmet Philadelphia plačiajai visuomenei suruošia lietuvių Šv. Andriejaus parapija.

Koncerto sumanytojas ir organizatorius kun. klebonas Burkauskas visuomet sudaro įdomią koncerto programą. Kaip ir kiekvienais metais, pagrindinę koncerto programą atliko Šv. Andriejaus bažnyčios choras ,,Laisvė”, paruošęs penkias kalėdines giesmes: ,,Nakties tyloje” (autorius nežinomas), Z. Gaižauskaitės ,,Kalėdų žvaigždelė”, St. Ylos ,,Prakartėlėn skubu”, Paulausko ,,Džiaukis žmonija” ir A. Aleksio ,,Gimė Kristus Viešpats”. Visos jos buvo puikiai atliktos, vienos primindamos nuostabią Kalėdų nakties tylą, kitos – džiaugsmingai skambančius bažnyčių varpus, skelbiančius užgimusį Kalėdų vaikelį, dar kitos nuoširdžiai šlovino ir kreipėsi į kūdikėlį Kristų palaimos mūsų kryžių šaliai.

Užbaigiant pirmąją koncerto dalį, skambiu ir lyriškai tyru balsu Jaye Green įspūdingai solo sugiedojo W. H. Neidlinger giesmę ,,Kristaus Karaliaus gimtadienis”.

Antroje koncerto dalyje penkias H. I. Biber vargonų ir smuiko duetui pritaikytas ,,Rožančiaus sonatas” jautriai vargonais atliko Matthew Glandorf, smuiku pritarė Rebecca Harris. Klebonas Burkauskas kiekvieną džiaugsmingosios rožančiaus dalies paslaptį pristatė ir apibūdino žodžiu, sujungdamas Kalėdų reikšmę, istoriją ir šio sezono džiaugsmą. Užbaigiant koncertą klebonas pa kvietė visus choristus, solistus ir atsilankiusią publiką sugiedoti tradicišką ir dienos šventę atitinkančią šio krašto giesmę ,,We Three Kings of Orient Are”.

Koncertas baigėsi pakilia ir šventine nuotaika, žmonės skirstėsi į namus nusiteikę į Šv. Andriejaus parapijos rengiamą koncertą sugrįžti ir ateinančiais metais.

Šis kalėdinis koncertas Philadelphia mieste gerai žinomas, jis vyksta kasmet naujųjų ir senųjų metų sandūroje, pirmąjį sekmadienį po Šv. Kalėdų. Šiais metais suėjo šešiolika metų, kai šis koncertas džiugina mus visus!

Sėkmės Philadelphia ,,Laisvės” chorui, besiruošiant šių metų IX Dainų šventei Toronto mieste, Kanadoje! Sėkmės ir ištvermės dar kitiems šešiolikai metų kun. klebonui Burkauskui ruošiant tokius prasmingus koncertus! Sėkmės ir ištvermės Šv. Andriejaus lietuvių bažnyčiai, linkėjimai gyvuoti dar šimtą metų!