javamb

Detroit apylinkės pirm. Aleksas Mitrius, Liūda Rugienienė, Michigan apygardos pirm. Janina Udrienė, JAV ambasadorė Lietuvai Anne Derse, Algis Rugienius, Narimantas Udrys ir Alma Butkūnienė.

Susitikimas su JAV ambasadore Lietuvai Anne Derse

LIŪDA RUGIENIENĖ

Sausio 7 d. Detroit miesto meno muziejuje įvyko susitikimas su Anne Derse, JAV ambasadore Lietuvai. Susitikimą organizavo globalinė bendrovė ,,Strategic Staffing Solutions” (S3), vadovaujama Cindy Pasky. Kompanijoje dirba per 1,800 darbininkų, 2010 metais ji atšventė jau 20tąją savo gyvenimo sukaktį.

Cindy Pasky šeima turi lietuviškų šaknų, todėl nenuostabu, kad ir Lietuvoje yra pradėjusi savo verslą. Kompanijos raštinei Lietuvoje vadovauja Denise Kurowski, taip pat lietuvių kilmės, savo padėjėja pasamdė Almą Butkūnienę, daugelį metų vadovavusią Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos raštinei.

Penktadienį vakare į muziejų buvo sukviesta per 50 asmenų susitikti su JAV ambasadore, tai – vietiniai politikai, verslininkai ir Lietuvių Bendruomenės atstovai. Įdomiai ir teigiamai apie Lietuvą kalbėjo amb. Anne Derse, sudariusi ypač šilto žmogaus įspūdį. Ji paminėjo du veiksnius, kodėl Lietuva yra svarbi Amerikai. Pirma, Lietuva yra Amerikos draugė, lietuviai yra dėkingi, kad buvo priimti į NATO, kad Amerika padėjo įstoti į Europos Sąjungą; Lietuvos kariai kartu su amerikiečiais puikiai kariauja Afganistane. Antra, Lietuva yra Europos centre, todėl svarbioje strateginėje vietoje, yra tinkama vieta verslui vystyti. Lietuviai yra inteligentiški ir sugeba dirbti ne tik su rytais ir vakarais, bet ir su šiaure bei kitais kaimynais. Penktadienį dienos metu ambasadorė dalyvavo WJR radijo laidoje ,,Frank Beckman Show” ir padarė puikią reklamą Lietuvai, tokią, jog, kaip buvo juokaujama, net ,,reklamų specialistai nebūtų geriau parašę”.

S3 šį mėnesį į Detroit miestą atveža užsienio raštinių darbuotojus, 12 asmenų atvyksta ir iš Lietuvos. Denise Kurowski pasakojo, kad juos žada vežti į automobilių parodą, Michigan operą. Mes, LB Detroit atstovai, pakvietėme lietuvius atvežti į Dievo Apvaizdos lietuvių parapiją, kad galėtume parodyti savo gražią bažnyčią ir Kultūros centrą.

Susitikime su JAV ambasadore dalyvavo Lietuvos Respublikos garbės konsulas Algis Zaparackas, JAV LB Detroito apylinkės pirm. Aleksas Mitrius, Michigan apygardos pirm. Janina Udrienė ir Narimantas Udrys, LB veikėjai Algis ir Liūda Rugieniai ir Alma Butkūnienė. Susipažinome su lietuvių kilmės Steve Brock (Brazausku), išrinktu Farmington Hills miesto vadovu (mero pareigų Farmington neturi). Jį pakvietėme aplankyti mūsų lietuviškąjį centrą ir labai nustebome, kai jau kitą sekmadienį pamatėme jį šv. Mišiose. Nors jis yra augęs Marquette Park, tačiau lietuviškai nemoka. Supažindinome jį su klebonu Gintaru Joniku, aprodėme Centrą ir kvietėme vėl mus aplankyti. Jis buvo nustebintas mūsų Centro dydžio.


amb
LR Garbės konsulas Algis Zaparackas su Farmington Hills miesto vadovu Steve Brock.