40-oji ,,Roe v. Wade” sukaktis

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

2013 m. sausio 22 d. sueina 40 me tų nuo JAV Aukščiausiojo Teis mo (AT) sprendimo (,,Roe v. Wade”), įteisinančio abortus. Neseniai vykusiuo se JAV prezidento rinkimuose du pagrindiniai kandidatai daug kur, įskaitant ir abor tų klausimą, vienas su kitu nesutiko.

Per savo pirmąjį susitikimą su po piežiumi Benediktu XVI 2009 m. JAV prezidentas Barack Obama pažadėjęs sumažinti abortų skaičių savo šalyje ir toliau palaiko ,,moterų teisę” į abortą. Susitikimo metu po piežius prezidentui norėjo perduoti gy vybės šalininkų nuomonę. Tais pačiais metais Olandijoje organizacija ,,Moterys ant ban gų” kvietė pasisakyti už mo terų teisę daryti abortus. Ši organizacija laivu, kuriame įrengtas ir nėštumo nutraukimo kambarys, plaukė ne toli šalies, kuriame draudžiami abor tai, krantų. Moterims, norin čioms pasidaryti abortą, nėštumo nu trau ki mas buvo atliekamas tarptautiniuose vandenye. Ši veikla buvo smar kiai apribota 2009 m. liepą, Olan dijos valdžiai pakeitus abor tų įstatymą. Pagal nau ją įstatymą nėštumą nutraukti gali tik abortų klinikos ir ligoninės. Pagal jį vis kas, kas leidžiama Olan dijoje, leidžia ma ir tarptautiniuose vandenyse.

2009 metams baigiantis, laiške, skirtame tikintiesiems, aukščiausias aškenazių rabinas Yona Metzger ir se fardų vyr. rabinas Shloam Amar teigė, kad didelis abortų skaičius stabdo ,,mesijinį atpirkimą”. Rabi nai pasmerkė ,,tikrą epidemiją, kiek vie nais metais nusinešančią dešimtis tūkstančių žydų gyvybių”. Jų žinio mis, Izraelyje kiekvienais metais atliekama 5,000 abortų.

Paminėjau tik porą atvejų, ro dan  čių, kad abortų klausimas buvo ir lieka opus. 2012 m. pabaigoje Lietuvos internetinis dienraštis Delfi.lt rašė apie ,,nekorektišką” vai kų žudynių lyginimą su abortais. Ka talikų organizacija ,,Fronda” Lenki joje sukėlė pasipiktinimo bangą, abor tus prilyginusi su vaikų žudynė mis Newtown mokykloje, Connecti cut, JAV. Minėta organizacija savo tink lalapyje klausė, kuo skiriasi ,,me dikų vykdomos vaikų žudynės nuo žudynių, surengtų kažkokio pa mišėlio”. Lenkijos katalikai svarsto, ,,ar vaikų žudymas, gavus tėvų suti ki mą, yra geresnis, nei vaikų žudymas prieš gimdytojų valią”. 2012 me tais Lenkijoje buvo atlikti 699 abortai. Vienas tos organizacijos narių televi zi jos pokalbyje teigė: ,,Tiesiog lyginu vieną žmogžudystę su kita. Abiem atvejais nužudyti vaikai, abu nusikal timai labai žiaurūs.”

Kitas lietuviškas tinklalapis Alfa.lt mini vėliausią pasaulio abortų statistiką. 2008 m. vidutinis nėš tumą nutraukusių moterų skai čius buvo 28 iš 1,000. Apskaičiuota, kad 30 proc. visų nėštumų Europoje baigiasi abortu. Didžiausias abortų skaičius padaromas Rytų Europoje – 43 abortai iš 1,000 nėštumo atvejų. Čia ne atsilieka ir Lietuva. Pasaulio sveika tos organizacijos duomenimis, Lietu voje per metus atliekama 20,000 abor tų. Vakarų Europoje – 12 iš 1,000. Va ka rų Europoje daugiausia abortų pa daroma Didžiojoje Britanijoje ir Skandinavijoje – 17 iš 1,000 nėštumų. Delfi.lt tei gia, kad abortai buvo visiškai už drausti tik trijose Europos Sąjungos valstybėse – Lenkijoje, Airijoje ir Mal toje. Apskaičiuota, kad JAV nuo ,,Roe v. Wade” AT sprendimo 1973 m. abortu buvo nutraukta 54 mln. gyvybių. Visame pasaulyje per metus suskaičiuojama apie 80 mln. neplanuoto nėštumo at vejų. Maždaug 4.6 mln. jų baigiasi abor tu.

JAV 1965 m. visos 50 valstijų turėjo savo įstatymus prieš abortus, nors 20-tyje valstijų buvo numatytos išimtys išprievartavimo atveju. Tačiau ta valstijų teisė iš jų buvo atimta JAV AT 1973 m. sprendimu, radusiu, kad valstijų įstatymai prieš abortus prasilenkia su JAV Konstitu cija. Teismo sprendimu buvo įteisinti abortai per pirmus tris nėštumo mėnesius. 1992 m. šis sprendimas pa keistas. Vėliausias ,,pakeitimas” įvy ko 2007 m., kai buvo panaikintas 2003 m. priimtas įstatymas, draudžiantis nutraukti jau pusiau gimusio kūdi kio gyvybę.

Katalikų Bažnyčios laikysena dėl abortų visada buvo labai aiški, pa remta penktuoju Dievo įsakymu ,,Ne žudyk!” Katalikų Bažnyčios katekiz me aiškinama, kad gyvybė yra šventa ir prasideda Dievo valia. Tik vienas Dievas yra gyvenimo Viešpats – nuo gyvenimo pradžios iki pabaigos. Nie kas kitas neturi teisės nutraukti ne kalto žmogaus gyvybės. Tame pačia me katekizme sakoma, kad žmogaus gyvybė yra šventa ir turi būti ap sau gota nuo pat pradžios. Antrojo Vati kano dokumente ,,Gaudium et Spes” abortas vadinamas nusikaltimu, už sitarnaujančiu ekskomunikacijos iš Bažnyčios. Bažnyčia moko, kad ne kal to žmogaus sunaikinimas yra blogio įsikūnijimas.

Popiežius Benediktas XVI savo 2009 m. enciklikoje ,,Caritas in Veri tate” pabrėžia mirties kultūros pa vo jus. Amerikoje mirties kultūros ap raiškos plinta. Apie jas ne kartą rašė kun. dr. Kęstutis Trimakas. Yra priim ti įstatymai, leidžiantys daryti mokslinius tyrimus su negimusių kūdikių audiniais. Oregon, Montana ir Washington valstijose gydytojams jau leidžiama padėti pacientams nusižudyti. Daug dėmesio ir pasiprie šinimo sukėlė šalyje priimti svei katos apsaugos įstatymai, iš darbdavių reikalaujantys nėštumo vengimo ir abortų drau dimų. Tai prieštarauja Katalikų Bažnyčios mokymui ir varžo sąžinės laisvę, užtikrintą JAV Konstitucijos. Įstatymas įsiga liojo 2012 m. rugpjūčio 1 d., tačiau jo taikymas religinėms organizacijoms atidėtas iki 2013 m. rugpjūčio mėn. New York kardinolas Timothy Dolan ironizavo, kad katalikai turi metus laiko sugalvoti, kaip susi tvarkyti su savo sąžine.

Laikas bėga, ir laikrodis tiksi. JAV abortas atliekamas kas 26 se kun dės. 73 proc. abortus pasirenkančių mote rų sakosi priklausančios kokiai nors religijai. Tuo pačiu 79 proc. JAV gy ventojų pasisako prieš ,,abortus pagal užsakymą”. Yra gerai žinoma, kad abortus darosi ir katalikės mote rys, nors tai prieštarauja Bažnyčios mokymui. Nuo jų ne atsilieka ir lietuvės katalikės, nors tikslių statistikos duomenų po ranka neturiu. Galė čiau surasti, bet šįkart atsispirsiu pagun dai, nes kai kurie mano straipsnių skaitytojai mane švel niai pabara, kad per daug statistinių žinių surenku ir be reikalo juos varginu.

Pažiūrėkime trumpai į abortų istoriją. Abortai buvo žinomi ir naudojami šei mą planuoti nuo senų se novės. Sveikamoteris.lt rašo, kad Ki ni jos im peratorius Shen Nung (2737–2696 m. pr. Kr.) medicininiame tekste pažymėjęs gyvsidabrį, kuris sukelia abortą. Egipto Ebenso papiruse (1550–1500 pr. Kr.) aprašyti keli re ceptai kontracepcijai ir abortų su kėlimui. Senovės Graikijoje ir Ro mos imperijoje abortai buvo taikomi la bai plačiai. Dažniausia abortą su kel davo žolių nuovirais. X a. Persijoje jau buvo naudojami metaliniai ins tru mentai, kurių pagalba tam tikros abortą sukeliančios me džia gos buvo įkišamos į gimdą. To liau rašoma, kad krikščionybė atnešė daug įvairių drau dimų, susijusių su seksualiniu gyvenimu ir nėštumo nutraukimais.

Abortai – yra dalis mūsų istorijos. Su per pasaulį besiritančia mirties kul tū ra jų įtaka didėja. Pri si menant abortų JAV įteisinimo 40-me čio sukaktį, matau labai mažai vilties, kad abortų srityje kas nors pasi keis tų į gera. Perrinktas JAV prezi den  tas yra abortų šalininkas. Jo ka dencijos metu gali atsirasti proga paskirti nau jus AT teisė jus, palaikysiančius jo nuomonę ir taip užtikrin sian čius anksčiau padarytus spren di mus dėl abortų.