Kai organizmas netoleruoja pieno


ONA RADZEVIČIENĖ


Dauguma iš mūsų vaikystėje kas dien gėrėme pieną ir dėl to neturėjome jokių problemų, bet subrendus mus pra dėjo varginti pilvo skausmai, įvai rūs spazmai bei kiti negalavimai. Mokslininkai nu sta tė, kad su amžiumi daugumai žmonių išsivysto lakto zės netoleravimas. Laktozės neto le ravimas, dar vadinamas laktazės ne pakankamumu, pasireiškia nesugebėjimu iki galo suvirškinti pieno cukrų (laktozę), esantį pie no produktuose.

Laktozė yra disacharidas, su da rytas iš dviejų sujungtų cukrų: gliu ko zės ir galaktozės. Kad laktozė būtų iki galo įsisavinta organizmo, ji turi būti suskaldyta į du minėtus junginius, veikiant fermentui lakta zei, ku ris yra sintezuojamas plonųjų žar nų sienelėse. Suskaldyta laktozė iš virškinimo trakto yra įsiurbiama į kraujotakos sistemą. Jei fermento lak tazės yra mažai arba visai jo nė ra, nepilnai suskaldytas pieno cuk rus patenka į storąjį žarnyną, kur, veikiant bakterijoms, jis iš dalies fermentuojamas. Bet dėl to pasigamina dujos (metano, anglies dioksido ir van denilio mišinys), o taip pat ir pie no bei riebalų rūgš tys, kas sukelia pil vo pūtimą, spaz minio pobūdžio pil vo skausmą, skrandžio gurguliavimą. Nesu virš kin tas pieno cukrus ir fermentacijos produktai padidina žar ny no osmotinį spaudimą, pagreitina skysčių tekėjimą, kas sukelia vi du ria vimą. Visi šie požymiai atsiranda pavartojus pieno produktų po 30 minučių, bet gali pasireikšti ir per ilgesnį – 2 valandų – tarpą.

Apie 75 proc. suaugusiųjų žmo nių pasaulyje, ypač vyresniame am žiuje, yra linkę netoleruoti laktozės. Fer mento laktazės trūkumas gali bū ti visiškas arba dalinis. Visai neto le ruo jančių laktozės žmonių yra ma žai, jiems reikalinga speciali dieta (produktai be laktozės). Dauguma su au gusiųjų Europoje ir Šiaurės Ame rikoje pieno produktus gali vartoti be didelių problemų. Laktozės ne to le ra vi mas stebimas 71 proc. Sicilijos gy ventojų ir net 90 proc. gyventojų kai kuriose Azijos ir Afrikos šalyse.

Kuo asmuo vyresnis, tuo didesnė tikimybė, jog jis netoleruos laktozės. Paprastai žmonės, kurių organizme trūksta fermento laktazės, gerai to leruoja rūgusio pieno produktus – įvai rius sūrius, kefyrą, jogurtus. Taip yra dėl to, kad šiuose produktuo se esan čios bakterijos išskiria fermen tų, skaidančių laktozę, todėl jiems lak tozės netoleravimo požymiai taip stipriai nepasireiškia.

Kaip nustatomas laktozės netoleravimas?
 
– ,,Naminis” būdas. Keletą dienų nevalgykite maisto, kuriame yra laktozės, o po to išgerkite 2–3 stiklines pieno. Jei per 30 min. prasidės pilvo skausmai, pūtimas ar viduriavimas, jūs laktozės netoleruojate.

– Laktozės netoleravimo testas. Asmuo prieš šį tyrimą turėtų keletą valandų būti nevalgęs, po to jam duodama išgerti 200 ml pieno. Tuoj pat iš gėrus pieną atliekamas testas, nustatantis gliukozės kiekį kraujyje. Krau jo tyrimas per dvi valandas pakartojamas keletą kartų. Jei gliu kozės kiekis kraujyje nepadidėja, asme niui nustatoma laktozės neto le ravimas.

– Iškvėpto oro testas. Sveiko žmogaus iškvėptame ore paprastai nėra vandenilio dujų. Jei laktozė nėra pilnai suskaldoma plonajame žarnyne dėl fermento laktazės nepakankamumo, ją pradeda fermentuoti puvimo ir rūgimo bakterijos, esančios storaja me žarnyne. Po įvairių reakcijų susidariusios vandenilio dujos patenka per kraują į plaučius ir yra iškvepiamos. Jei po išgertos stiklinės pieno iš kvėptame ore nustatomas didelis vandenilio dujų kiekis, asmeniui nustatomas laktozės netoleravimas.

Laktozės netoleravimo išsivystymo priežastys

Ši patologija dažniau atsiranda asmenims:

• Kuriems buvo atliktos skran džio ar žarnyno operacijos;

• Asmenims, persirgusiems ar ser gan tiems virškinimo trakto ligo mis;

• Kai kuriems ligoniams po che moterapinio gydymo;

• Kai kurie asmenys turi įgimtą (nors labai retai) laktazės nepakan kamu mą. Tai yra recesyvinis genetinis su trikimas, dažniau pasitaikantis Suo mi jos gyventojams. Tokie asme nys nuo gimimo negali virškinti pie no pro duktų, o taip pat ir krūties pie no.

Laktozės netoleravimo gydymas

Laktozės netoleravimas nėra gy vybei pavojinga būsena, ji tik apsun kina gyvenimą ir pablogina gyvenimo kokybę. Gydymas priklauso nuo po žymių stiprumo laipsnio. Žmonės, kuriuos vargina tik nestiprus pilvo gurgėjimas ar murmuliavimas, gali pa sijusti geriau, tiesiog sumažinę sa vo dietoje pieno produktų kiekį.

Jei laktozės netoleravimo požy miai sukelia daug nemalonių pojū čių, trikdo kasdieninę veiklą, taikoma dieta be laktozės. Renkantis produktus reikia būti atsargiems, nes lak tozė randama ir nepieniškų produktų su dė tyje. Laktozė kaip priedas naudojama suteikiant maisto produktams kon sistenciją, spalvą, jos ran dame per   dirbtame maiste, duonoje, pusryčių javainiuose, baltymų pa pilduose, įvairiuose padažuose. Todėl perkant produktus patariama ati džiai skaityti produktų etiketes.

Renkantis produktus be laktozės patariama vartoti sojos pieną, ryžių pieną, migdolų, žemės riešutų pieną bei avižų pieną.

Kartais patariama vartoti fermento laktazės papildus, kurių ga li ma įsigyti vaistinėse ir kurie parduodami be recepto. Laktazė yra ak ty vi esant tam tikram skrandžio rūgš tingumui, jos negalima vartoti ,,ant tuščio skrandžio”, o be to, fermen tai turi patekti į plonąjį žarnyną kartu su pieno produktais. Tai nėra labai lengva ir ne visada galima tikė tis gero rezultato, tačiau pabandyti galima.

Geros sveikatos!

Paruošta pagal: www.informed.lt; www.symptomfind.com; http://wikipedia.org
ir ,,Chicago Tribune”.