Komedija dėl Illinois senatoriaus vietos JAV Senate

ALEKSAS VITKUS

Prezidentui Barack Obama laimėjus rinkimus, ne vienam Illinois politikų kilo viltis perimti jo paliekamą senatoriaus kėdę, kuriai užimti, pagal Illinois konstituciją, tinkamą kandidatą parenka valstijos gubernatorius, o juo dabar yra jau senokai įvairiais nusikaltimais įtariamas Rod Blagojevich.

Komedija prasidėjo, kai gruodžio 9 d. JAV prokuroras Patrick Fitzgerald viešai apkaltino Blagojevich keletu politinės korupcijos veiksmų. Tą pačią dieną FBI agentai suėmė (bet netrukus ir paleido) gubernatorių, kaltindami jį bandžius „parduoti” senatoriaus vietą. Blagojevich ginantis advokatas Ed Genson viešai pareiškė, kad kol gubernatorius yra įtariamas nusižengimais, jis senatoriaus neskirs.

Ilgai nelaukęs, gruodžio 30 d., Blagojevich senatoriumi pasirinko jau gana seniai iš aktyvios politikos išėjusį 71-metį Roland Burris, buvusį valstybės prokurorą, po to kelis kartus nesėkmingai bandžiusį tapti Čikagos miesto meru, senatoriumi ir net gubernatoriumi. Burris, apie save labai gerai galvojąs, bet politologų vadinamas tik vidutinišku ar net antrarūšiu politiku. Savo karjeros metu Burris niekuo ypatingai nepasireiškė, bet ir nebuvo įklimpęs į politikams tipiškus blogesnius klystkelius, išskyrus visiems politikams įprastą silpnybę – gimines ir artimus draugus aprūpinti politinėmis vietomis.

Pasirinkdamas juodaodį Burris antruoju Illinois senatoriumi, Blagojevich tikėjosi nesulaukti pasipriešinimo iš Illinois politikų, bijančių būti apkaltintų rasizmo „korta”. Įtarimai, kad Blagojevich pasirinko Burris tam, kad kaip nors jam atsilygintų už buvusias jo paslaugas, pasitvirtino, kai buvo sužinota, jog Burris dirbo  Blagojevich naudai 2006 m. rinkimuose, ieškodamas jo oponentės respublikonės Judy Baar Topinka „nuodėmių”.

JAV Senato vadovai sunerimo supratę, kad prie jų gali prisijungti toks tik „vidutiniškas” narys, nors ir demokratas. Senato vadovas sen.  Harry Reid, grasindamas, kad gub. Blagojevich paskirtas senatorius Burris į Senatą nebus įleistas, taip sakė: „Reikalas čia eina ne apie poną Burris, bet apie skaidrumą gubernatoriaus, kuris yra apkaltintas norėjęs ‘parduoti’ tą laisvą senatoriaus vietą. Bet koks gub. Blagojevich paskirtas senatorius negali tinkamai atstovauti Illinois piliečiams. Mums atrodo, kad teisingiausias sprendimas būtų paskelbti rinkimus, ir leisti Illinois balsuotojams pasirinkti, kas, jų manymu, turėtų jiems atstovauti JAV Senate.” Panašiai pasisakė ir sen. Dick Durbin, pareiškęs: „Esant tokiai padėčiai, dabartinis gubernatorius jokiu būdu neturėtų skirti naujo senatoriaus.” Šią mintį pradžioje parėmė ir Obama, nors ir jautėsi nepatogiai, nesutikdamas su afroamerikiečio Burris paskyrimu.

Būdamas gubernatoriumi, Blagojevich turėjo teisę, gal ir pareigą, į tą vietą parinkti jam patinkantį žmogų. Bet jo pasirinkimą turėjo patvirtinti valstijos sekretorius Jesse White, kuris Burris paskyrimo aktą pasirašyti atsisakė, už ką sen. Reid jam net padėkojo. Tačiau kilo klausimas, kurio advokatai negalėjo vienbalsiai išspręsti: „Ar Jesse White parašas tikrai reikalingas, ar jis savo parašu tik patvirtins Blagojevich parašo tikrumą?” Bet jei tas parašas tikrai reikalingas, ar tai nereikštų, kad be sekretoriaus sutikimo gubernatoriaus nutarimas negalioja? Burris aiškino, kad toks White atsisakymas pasirašyti paskyrimo aktą duotų sekretoriui konstitucijoje nenumatytą teisę jam vetuoti gubernatoriaus nutarimus, ir jis tuojau paprašė Illinois Aukščiausiojo teismo White priversti tą aktą pasirašyti. Teismas nesiskubino, bet ilgainiui nutarė, jog White parašo nereikia.

Artėjant prez. Obama inauguracijai, sunerimo ir pats būsimas prezidentas. Bijodamas, kad Burris byla neatitrauktų dėmesio nuo ateinančių iškilmių, Obama susitiko su sen. Reid ir jam gana įsakmiai pareiškė, jog „jei Burris teisiškai gali būti skiriamas senatoriumi, tai reikėtų tą atlikti kuo greičiau”. Netrukus po to sen. Reid, kuris niekada nebuvo susitikęs su Burris asmeniškai, jau taip kalbėjo: „Jis puikus vyras. Turėjome labai malonų pokalbį.” Prie jo tuojau prisidėjo ir sen. Durbin: „Burris nepadarė nieko blogo ir mes neturėtume jo teisti už Blagojevich nuodėmes. Aš jį pažinojau 36 metus, ir mes visuomet buvome draugai.” Ak, kokia didelė ir galinga prez. Obama galia įtikinti kitaip galvojančius ir taip juos priversti pakeisti savo nuomonę. Obama spaudos ryšių direktorius Dan Pfeiffer pridėjo, kad naujasis prezidentas „labai gerbia Mr. Burris.”

Po to staiga atsirado visi reikalingi dokumentai, ir sausio 15 d. viceprez. Dick Cheney, kaip Senato prezidentas, kartu su sen. Durbin prisaikdino Burris kaip antrąjį senatorių iš Illinois valstijos. Dabar jis galės prisidėti prie visų kitų politikų, reikalajančių Blagojevich atsistatydinimo ir taip jam „padėkoti” už per jį gautą JAV senatoriaus vietą. Bet Burris – tikras džentelmenas. Prisiėmęs naujas pareigas, atsisakė kritikuoti savo buvusius oponentus. Senato rūmuose jau gavęs kambarius, Burris, pradėjęs sudaryti savo štabą, skubiai pasiteiravo, kokia esanti senatoriaus alga. Gerai informuoti žurnalistai tuojau atsakė: „174,000 dolerių.”

Pagal „Chicago Tribune” skiltininką John Kass, tokius pinigus uždirbdamas, Burris neturės bėdos užsimokėti ir už dar vieną išgraviruotą eilutę – „United States Senator” savo „Oak Woods” kapinėse Čikagoje garbiai tūnančiame mauzoliejuje, kuriame yra iškaltos ir visos kitos Burris iki šiol eitos pareigos.