kongKristinos Mattienės nuotraukos

Pietų Amerikoje viešėjo XIII Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas

KRISTINA MATTIENĖ

Giedrė Kazlauskaitė, dabartinė JAV Lietuvių jaunimo sąjungos (LJS) pirmininkė ir naujai išrinkta vicepirmininkė Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) valdyboje, atsakė į klausimą, kas yra Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga. Jos nuomone, PLJS – ,,tai organizacija, kuri siekia suvienyti lietuvišką jaunimą tarp 16 ir 35 metų, gyvenantį už Lietuvos ribų. Kongresas yra šios organizacijos aukščiausias organas; į jį atstovai iš kiekvieno krašto su aktyviu lietuvišku jaunimu yra siunčiami nutarti, kokia kryptimi ši organizacija turėtų veikti per ateinančius kelerius metus.”

XIII PLJ kongresas vyko nuo 2009 m. gruodžio 22 d. iki sausio 7 d. Pietų Amerikoje. JAV atstovavo 21 atstovas: Alexa Bobelytė, Laima Bobelytė, Vita Bobelytė, Adomas Daugirdas, Kęstutis Daugirdas, Šarūnas Daugirdas, Sofija Degėsytė, Simona Gajauskaitė, Rima Garsytė, Agnė Jankauskaitė, Giedrė Kazlauskaitė, Lina Kuliavaitė, Aras Mattis, Daiva Mattytė, Kristina Mattienė, Daina Rasutytė, Vita Reivydaitė, Auksė Rimaitė, Vaiva Rimeikaitė, Linas Vaitkus ir Aušra Venckutė. Iš JAV buvo ir du dalyviai – Mykas Degėsys ir Vera Rankis.

Lietuviai ir globalus pasaulis

Kultūrinė kongreso programa prasidėjo Buenos Aires, Argentinoje, kur dauguma atstovų ir dalyvių susirinko susipažinti vienas su kitu, užmegzti ne tik asmeninius ryšius, bet ir pasidalinti pasaulinėmis įtakomis. Iš Buenos Aires kongreso dalyviai plaukė laivu į Colonia, Urugvajų, kur, prieš keliaujant į Montevidėjų, apėjo senamiestį, sočiai prisivalgė tradicinio urugvajiško maisto. Montevidėjuje vyko septynios Studijų dienos, kurių metu atstovai diskutavo įvairiomis temomis. Po pusryčių dalyviai iš viešbučio autobusais išvažiavo į Urugvajaus bendruomenės patalpas praleisti dieną ir aptarti paskaitas.

Pirmą paskaitą skaitė dr. Egidijus Aleksandravičius, kalbėjęs apie išeivijos organizacijų kultūrinio, politinio ir mokslinio palikimo kaupimą, tyrimą ir išsaugojimą. Dr. Ilona Jonutytė prisidėjo su savo tema – ,,Tarpkultūrinės komunikacijos iššūkiai tautinių mažumų bendruomenėms”. Kaip globalizacija paveikia lietuvius, gyvenančius Lietuvoje ir užsienyje? Dalia Uzdila iš Lietuvos, kuri atvažiavo trims mėnesiams į Montevidėjų padėti ruoštis kongresui, bandė bendrai atsakyti į kla
usimą apie globalizacijos poveikį paskaitoje ,,Globalizacijos įtaka kultūrinei tautos raidai”.
Vienas pavyzdys, gražiai apjungęs šias tris temas, buvo globalus internetinio ,,Skype” naudojimas kongreso metu. Naudodamiesi šia programa, atstovai galėjo susikalbėti su įvairiais LJS nariais, gyvenančiais kitose šalyse, kurie kongrese negalėjo dalyvauti dėl darbų ar piniginių priežasčių.

Kunigas Antanas Saulaitis, SJ pratęsė diskusiją, pasiūlęs temą ,,Kaip globalizacija pakeitė Pasaulio lietuvių jaunimo kongresus”. Globalizacija ne tik veikia kongresus, ji veikia ir mūsų tikėjimą, ir Bažnyčią – prel. Edmundas Putrimas ir sesė Pranciška Neringa Bubelytė aiškino per savo paskaitą. Šarūnas Frolenko iš Jaunimo reikalų departamento pristatė paskaitą ,,Lietuvos jaunimo organizacijos ir jaunimo veikla”, pateikė įvairių pavyzdžių ir mokymų apie organizacijų valdymą ir veiksmingą veiklą. Federico Mahne Zavickas, gimęs Argentinoje, bet dabar gyvenantis ir dirbantis Lietuvoje, visas diskusijas baigė paskaita ,,Integracijos tėvynėje ypatumai, klausimai, problemos”.

naujji metai

Sutikti visų kraštų Naujieji metai

Nors ir visi sunkiai dirbo, atėjo laikas sutikti Naujuosius metus Montevidėjaus priemiestyje. Ten ne tik kongreso dalyviai, bet daug iš netolimos bendruomenės lietuvių suėjo pavalgyti ir pašokti, belaukiant visų kraštų Naujųjų metų. Australijos atstovai atšventė savo Naujuosius metus per Federico paskaitą, visi kiti sulaukė Naujųjų metų vakarienės metu. Padėti sutikti metus buvo pakviestos flamenko šokėjos ir tradiciniais Urugvajaus būgnais grojantys muzikantai. Vieną tradiciją, kurią kongreso dalyviai išmoko – atėjus Naujiesiems metams, reikia suplėšyti praeitų metų kalendorių.

Bendros šv. Mišios

Naujųjų metų dieną kongreso dalyviai išvažiavo iš Montevidėjaus prie jūros – Punta del Este ir jos apylinkių. Netoli buvo didelis sodas, kuriame kun. Saulaitis, prel. Putrimas ir sesė Pranciška laikė šv. Mišias. Buvo malonu matyti prie šv. Mišių prisidėjusius nepažįstamus urugvajiečius, kai jie suprato, kad vyksta šv. Mišios. Nors jie nesuprato lietuvių kalbos, buvo smagu, kad pasaulis gali susieiti su išskėstomis rankomis ir atviromis mintimis.

atstovai

Paskutinė kongreso dalis – balsavimas

Po poilsio dienos visi atstovai sugrįžo balsuoti už nutarimus ir Statuto pakeitimus. Vienas iš nutarimų buvo padėti Pietų Amerikai padidinti lietuvių kalbos mokymą Vasario 16tos gimnazijoje, per internetą arba išeivijos mokytojo/os pagalba, kuris/i gyventų Pietų Amerikoje, mokydamas/a lietuvių kalbą intensyvioje klasėje. Kitas priimtas nutarimas buvo įkurti PLJS atstovybę Lietuvoje. Buvo nubalsuota sukurti ir PLJS Kontrolės komisiją. Šią komisiją sudaro trys nariai: Martynas Tschischkauskas ir Sofija Loiter, abu iš Vokietijos, ir Auksė Rimaitė iš JAV.

Kai buvo nubalsuota už visus nutarimus ir Statuto pakeitimus, atėjo laikas balsuoti, kur įvyks XIV PLJ kongresas. Balsų dauguma nutarta, kad kitas kongresas įvyks 2013 metų vasarą Škotijoje (Scotland), Velse (Wales) ir Anglijoje (England).

Paskutiniu balsavimu buvo išrinkta nauja PLJS valdyba, kuri vadovaus Sąjungai iki kito kongreso. Naują valdybą sudaro: pirmininkas Kęstas Pikūnas (Anglija), Martynas Gaurilčikas (Vokietija), Venantas Griciūnas (Belgija), Juan Ignacio Forment Kalvelis (Argentina), Giedrė Kazlauskaitė (JAV), Stasys Kuliavas (Kanada), Saulius Simonavičius (Kanada), Petras Vaičiūnas (Kanada) ir Nicolas Velo (Urugvajus).

Daug kas po Studijų dienų atsisveikino ir grįžo atgal į darbą ar mokslus, bet kiti tęsė kongresą su stovykline dalimi Sao Paulo, Brazilijoje, praleisdami keletą dienų ,,Lituanicos” stovyklavietėje.

JAV atstovai grįžo namo pilni jėgų ir meilės toliau tęsti ir stiprinti lietuvybę. JAV atstovai ir dalyviai širdingai dėkoja Pietų Amerikos ruošos komitetui, be kurio nebūtų įvykęs toks nuostabus ir įspūdingas kongresas. Ypač norėtumėme padėkoti visiems tėvams, šeimoms ir draugams bei visiems, kurie stiprino visų atstovų ir dalyvių pasiryžimą dalyvauti kongrese, rūpinosi jais ir palaikė.

Kitas JAV LJS suvažiavimas įvyks Čikagoje š. m. kovo 12–14 dienomis. Daugiau informacijos bus paskelbta vėliau. Atstovai iš Florida valstijos norėtų paskelbti 2010–2011 Naujųjų metų puotą St. Petersburg/ Tampa apylinkėse. Daugiau informacijos bus pateikta taip pat vėliau.

kong
Nauja PLJS valdyba

kong

JAV grupės nuotrauka su kun. A. Saulaičiu.

kan

Kanados atstovai. 

vok

Vokietijos atstovai.

kon

Kontrolės komisija.