matu
Pal. J. Matulaičio metų renginių komiteto nariai prie portreto su dailininke Ada Sutkus (šalia portreto, dešinėje) ir jos dukra (stovi už dailininkės antroje eilėje). Komiteto pirmininkas dr. Linas Sidrys – pirmas antroje eilėje. Joe Kulys nuotr.


Pal. Matulaičio metams – mozaikinis palaimintojo portretas


LIGIJA TAUTKUVIENĖ
matu
2012-uosius Viešpaties metus Lietuvoje paskelbėme Palaimintojo Jurgio Matulaičio metais. Kai prieš 25 metus popiežius pal. Jonas Paulius II mūsų kraštietį arkivyskupą Jurgį Matulaitį paskelbė palaimintuoju, tai buvo neeilinis įvykis Lietuvai, tada šventusiai 600 metų Krikšto jubiliejų. Pal. Jonas Paulius II arkivyskupo Jurgio Matulaičio beatifikaciją aiškiai susiejo su Krikštu, kuris suvienija su Jėzumi Kristumi ir tampa naujo gyvenimo, naujo kelio pradžia. (...)

Šie Pal. Jurgio Matulaičio metai, sekant jo pavyzdžiu, teįkvepia visus tikinčiuosius didesne meile Kristui ir Bažnyčiai.

Palaimintojo Jurgio Matulaičio pastangos taikyti ir į vienybę vesti įvairių tautų žmones tepaskatina ir mus stengtis, kad kaip vieno Dievo vaikai ir vieno tikėjimo žmonės rodytume taikaus sugyvenimo, pagarbos vieni kitų kalbai ir kultūrai, bendros atsakomybės už savo krašto gerovę pavyzdį.

Mūsų pastangas telydi malda, prašant pal. Matulaičio užtarimo, o jų vaisiai tebūna ženklu, liudijančiu Dievo darbus mūsų gyvenime ir suteikiančiu Bažnyčiai pagrindą šį mūsų Palaimintąjį paskelbti šventuoju.

Nesileiskime blogio nugalimi, nepasiduokime nevilčiai ir abejingumui, bet nugalėkime blogį gerumu, kurį Viešpats, nors ir kaip mažą grūdelį, tikrai yra pasėjęs kiekviename iš mūsų.

(Iš Lietuvos vyskupų laiško tikintiesiems Palaimintojo Jurgio Matulaičio metų proga, 2012 m. sausio 8 d.)

* * *
Arkivyskupo Jurgio Matulaičio paskelbimo palaimintuoju 25-mečio proga žinoma išeivijos menininkė Ada Sutkus, turinti nemažą patirtį kuriant keramikos kompozicijas, mozaikas, vitražus, scenografijas ir teatro kostiumus, akvareles, modernias skulptūrines tekstilės kompozicijas kartu su dukra Rasa pažadėjo sukurti mozaikinį pal. Matulaičio portretą, kuris bus pritvirtintas viename iš šoninių Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios altorių. Šį darbą moterys atliks nemokamai – tai bus dailininkių auka Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčiai.

• Sausio 27 d., penktadienį, minėsime Lietuvos palaimintojo ir Vilniaus vyskupo (1918–1925 m.), arkivyskupo (1925–1927 m.) Jurgio Matulaičio mirties metines (1871 m. balandžio 13 d. – 1927 m. sausio 27 d). Šiai datai atminti 6:30 v. v. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios. Vargonuos Ričardas Sokas, giedos Giedrė Sokienė. Po šv. Mišių visi kviečiami į parapijos salę pasivaišinti, pabendrauti, pasiklausyti seselės Laimutės pasakojimo apie pal. Jurgio Matulaičio gyvenimą.

• Sausio 28 d., šeštadienį, 4 v. p. p., šv. Mišių metu vargonuos Jūratė Lukminienė, giedos parapijos choras. Po Mišių parapijos salėje bus rodomas dokumentinis filmas apie pal. Matulaitį. Bus vaišės, vyks pabendravimas.  

• Sausio 29 d., sekmadienį, 10:30 v. r. šv. Mišios. Giedos parapijos choras ir vaikų choras ,,Svajonė” (vadovė Alina Šimkuvienė). Parapijos salėje vaišinsimės pietumis.

Kviečiame visus kuo gausiau dalyvauti bendroje maldoje, vaišėse.