,,Exultate” koncerto pa­bai­goje – ,,Ilgiausių metų”. Choro centre – Cleveland lietuviškas atžalynas.
 Ričardo Širvinsko nuotr.
Rimties savaitė

VIKTORAS STANKUS

JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos pirmininkė Sigita Šimkuvienė į Cleveland pasitarimui su vietos LB apylinke atvyko 2012 m. gruodžio 15 d. Atvyko su liūdinčia širdimi, nes neseniai įvykusio masinio sušaudymo Sandy Hook pradinėje mokykloje, Newtown, CT, metu žuvo jos geros draugės dukrelė.

Nežinodama ji pataikė Cleveland Lietuvių namuose, Gintaro svetainėje, vykstantį atsisveikinimą su žurnalistu, korespondentu, rašytoju, Dainavos stovyklos puoselėtoju, žurnalo ,,Į Laisvę” buvusiu redaktoriumi, buvusiu populiariu ir tarp jaunimo Vaciumi Rociūnu. Krašto valdybos pirmininkė išreiškė užuojautą Rociūnų šeimai: žmonai Onai, dukroms Kristinai iš Philadelphia, Vidai iš Toronto, Ligyjai iš New York, žentams ir devyniems vaikaičiams.

Kristinos Rociūnaitės vyrui, JAV LB atstovui Lietuvių Fonde Virgui Volertui buvo itin sunkus metas. Diena anksčiau už Vacį Rociūną į amžinybę iškeliavo jo tėvelis, rašytojas, buvęs JAV LB Krašto valdybos pirmininkas, LB Tarybos aktyvus narys, bendruomenininkas Vytautas Volertas.

Cleveland apylinkės pirmininkas Algis Gudėnas apylinkės vardu Vacio Rociūno šermenyse tarė jausmingą atsisveikinimo žodį. Tai atliko su širdgėla, mat kitą dieną, gruodžio 16 d., jis turėjo tarti atsisveikinimo žodį išlydint į amžinybę savo tėvą Joną Gudėną. Tėvą, kuris, žmonai Dorai žuvus sunkvežimio avarijoje, pasišventusiai, atstodamas ir motiną, ir tėvą, augino tada vos trejų metukų Algį ir vienerių metukų Edmundą, suspėdamas dalyvauti ir vietos LB apylinkės veikloje.

Vietinius slėgė ir tik prieš savaitę įvykęs atsisveikinimas su prezidento Antano Smetonos vaikaičiu Antanu Algirdu Smetona ir ką tik gauta žinia, kad daug ką Cleveland gydęs mirė buvęs Ohio Lietuvių gydytojų draugijos aktyvus narys dr. Vitoldas Gruzdys. Paliko liūdinti žmona Vanda, dukterys Maria ir Sophia, kuri į atsisveikinimo Mišias atskrido iš Ispanijos. Dar vėliau sužinota, kad mirė buvęs ,,Vilties” draugijos, leidžiančios laikraštį ,,Dirvą”, pirmininkas, Ohio Lietuvių gydytojų draugijos stropus iždininkas, telkęs lėšas užtikrinant draugijos 1,000 dol. metinę premiją lietuviams kultūrininkams Amerikoje dr. Vytautas Maurutis. Sesuo Aldona Raugulienė pranešė, jog dr. Maurutis bus palaidotas prie žmonos Aldonos lietuvių kapinėse, Waterbury, CT.

• • •

Į susitikimą su JAV LB Krašto valdybos pirmininke atvyko Cleveland LB apylinkės pimininkas Algis Gudėnas, vicepirmininkė finansams dr. Zita Masčinskienė, JAV LB Ohio apygardos pirmininkė Nomeda Vučianienė, vicepirmininkas dr. Viktoras Stankus, Lietuvos Respublikos gen. garbės konsulė Ingrida Bublienė, JAV LB XX tarybos narė, Lietuvių Fondo atstovė Dalia Puškorienė, Lietuvių klubo/namų pirmininkė ir direktorė Rūta Degutienė bei LB atstovė Cleveland Lietuvių Sodybos patikėtinių valdyboje Nijolė Balčiūnienė. Iš Cincinnati, Ohio, atkeliavo JAV LB Socialinių reikalų tarybos pirmininkas Gražvydas Supronas, neseniai netekęs savo 22 metų amžiaus sūnaus.
• • •

Po pasitarimo Šimkuvienė ir posėdžio dalyviai skubėjo į choro ,,Exultate” 30 metų sukakties jubiliejų ir kalėdinį koncertą ,,Kalėdų aidai”. Koncerto metu išgirdome net 69 choristų dainavimą. Tai ,,Exultate” choro suaugusieji (vadovė Rita Čyvaitė-Kliorienė) ir ,,Exultate” vaikų choras, susidedantis iš 31 dainininko nuo 4 iki 14-kos metų amžiaus (vadovės Virginija Bruožytė-Muliolienė ir Rita Čyvaitė-Kliorienė).

Koncerto pertraukos metu Krašto valdybos pirmininkė JAV LB Krašto valdybos padėkos raštais apdovanojo: ,,Exultate” vadovę Ritą Kliorienę – už lietuviškos muzikos puoselėjimą; Lietuvių Fondo atstovę Dalią Puškorienę – už ilgametį dalyvavimą JAV LB Tarybos veikloje; dr. Viktorą Stankų – už 38 metų darbą Ohio apygardos ir Cleveland LB apylinkės veikloje, už straipsnius spaudoje; Cleveland LB apylinkės pirmininką Algį Gudėną – už 22 metų veiklą JAV LB, pradedant Čikagos ,,Hotline-Mercy Lift” ir Lemont LB valdybomis ir lituanistę, mokytoją, aukštesniosios lituanistinės mokyklos ,,Aušra” vedėją Vidą Bučmienę – už paruoštus 6 leidinius lituanistinėms mokykloms ir istorijos pratimus.

Po koncerto Rita Kliorienė pakvietė į sceną buvusius ,,Exultate” narius sugiedoti su choru ir visuomene ,,Ilgiausių metų”. Ypatingą įspūdį paliko lietuviškas atžalynas, juk jis yra mūsų lietuvių kultūros tęstinumas, mūsų ateitis.

Sujaudintas koncerto, Cleveland Latvių Bendruomenės pirmininkas Kalvis Kampe, nors ir kalbantis lietuviškai, šįkart latviškai tarė: ,,Mūsų daina – mūsų tauta.” Jis paragino lietuvių jaunimą ,,sekant Šveicarijos pavyzdžiu, burtis į mūsų valstybių bendrą sąjungą, taip užtikrinant mūsų tautoms saugią ateitį”. Ateitį, kurią sergėjo mūsų bendruomenininkai Vytautas Volertas, Vacys Rociūnas, Jonas Gudėnas, dr. Vitoldas Gruzdys ir dr. Vytautas Maurutis.
• • •

Į atsisveikinimą su a. a. Jonu Gudėnu, vykusį gruodžio 16 d., paguosti sūnų Algį Gudėną su žmona Loreta, jų sūnų Eriką, Algio brolį Edmundą atvyko Kristina, Vida ir Ligija Rociūnaitės. Tarti atsisveikinimo žodį iš Philadelphia su sūnumi Gabrieliumi atskrido pusseserė, teisės mokslų daktarė Justina Gudėnaitė. Tiek Gudėnaitė, tiek sūnus Algis atsisveikinime pabrėžė nuoseklų Jono Gudėno būdą. Kai karo metu Lietuvoje aplinkui sproginėjo bombos, jis prie atdaro lango skaitė laikraštį ir nekreipė jokio dėmesio. Kai kitą kartą rusų tankistas gatvėje užklausė, kuriuo keliu važiuoti į Vilniaus miesto centrą, Jonas tyčia nurodė kryptį į kitą pusę, kur tankai įstrigo akligatvyje.

Jonas buvo laidojamas kitą dieną istorinėse Kalvarijos (Calvary) kapinėse, šalia jau besiilsinčios žmonos Doros. Anksti tapęs našliu, jis užsibrėžė tikslą užauginti savo vaikus lietuviška dvasia, įgijęs Lietuvos pasą neseniai balsavo LR rinkimuose. Džiaugėsi, kad jo sūnūs, jau gimę Amerikoje, tapo dabartinės Lietuvos Respublikos piliečiais ir dalyvauja JAV LB veikloje.


JAV LB pasitarime Cleveland dalyvavo: LB atstovė Lietuvių sody­bos pati­kė­tinių valdyboje N. Bal­čiū­­nie­nė, Ohio apygardos vi­cepirmininkas dr. V. Stankus, LR gen.  garbės konsu­lė I. Bublienė, Ohio apygardos pirmininkė N. Vu­čia­nienė, LB Krašto valdybos pirmininkė S. Šimku­vie­nė, Cleveland apylinkės pirmininkas A. Gudėnas, apy­lin­kės fi­nansų vice­pirmininkė dr. Z. Mas­čins­kienė, JAV LB Lie­tuvių Fondo atstovė D. Puš­­ko­rie­nė, JAV LB Socialinių reikalų tarybos pirmininkas G. Supronas ir Lietuvių klu­bo/namų pirmininkė R. Degu­tienė.  Kęstučio Sušinsko nuotr.