fl
Nedidelėje Church of the Cross bažnyčioje susirinko per 80 lietuviškų šeimų.
Rasos Beconienės nuotr.

Dvasinis ir šeimyninis pobūvis

Naujieji metai su pakilia nuotaika prasidėjo sekmadienį, sausio 15 d., nedideliame vakariniame Florida valstijos pakraštyje – Fort Myers miestelyje. Vietinė JAV Lietuvių Bendruomenės Pietvakarių apylinkė sukvietė apylinkės lietuvius ir jų šeimas į neeilinį renginį.

Nedidelėje Church of the Cross bažnyčioje susirinkusios per 80 lietuviškų šeimų susitiko su iš Lietuvos atvykusiais pranciškonais. Tarp jų buvo pranciškonų viceprovincijolas brolis Linas (Kretingos klebonas), brolis Algis (Vilniaus vienuolyno viršininkas) ir visų mylimas ir gerbiamas brolis Astijus Kungys. Visi tikintieji nuoširdžiai dalyvavo šv. Mišių aukoje ir vaikučio krikšto sakramento priėmime. Matyti buvo ir svečių iš artimų Venice ir Palm Beach miestų. Broliai pranciškonai savo nuoširdžiu dalyvavimu, maldomis bei palaiminimais atgaivino ir sustiprino dalyvių širdis ir sielas.

Po šv. Mišių apylinkės veikėja Zita Siderienė pakvietė visus dalyvius į kaimynystėje esantį klubą tęsti vakaro programą. Pasivaišinus cepelinais, saldumynais ir vyno stiklu, brolis Kungys tarė ugningą žodį, prisimindamas sausio 13 dienos tragiškus įvykius ir pabrėždamas tėvynės meilės svarbą. Ta pačia proga broliai pranciškonai, padedami dalyvių, padainavo keletą lietuviškų ir itališkų dainų. Pobūvio dalyviai dosniai apdovanojo svečius brolius pranciškonus su viltimi artimoje ateityje juos vėl pamatyti ir sutikti Fort Myers mieste.

Tai tikrai buvo neeilinis įvykis saulėtoje Florida padangėje. Nuoširdi padėka priklauso JAV LB Pietvakarių apylinkei ir daugybei darbščių talkininkų. Tikimės sulaukti panašių renginių ir artimoje ateityje. Nepamirškite, kur vienas lietuvis, ten – visa Lietuva!

Svečias iš šiaurės

fr

Lietuviai broliai pranciškonai laiko šv. Mišias.

pr
Visi tikintieji nuoširdžiai dalyvavo šv. Mišių aukoje ir vaikučio krikšto sakramento priėmime.