wauke

Užpustytais keliais į lietuvišką mokyklą!

Po ilgų ir turiningų žiemos atostogų 2009 m. sausio 10 d. pilni įspūdžių ir noro vėl kibti į mokslus Waukegan/Lake county ir šiaurinio Illinois lietuviukai vėl susirinko į pamokas Gedimino lituanistinėje mokykloje (GLM). Tą dieną neišsigandę gilių pusnių, pūgos, nenuvalytų ir užsnigtų kelių ir žandukus žnaibančio šaltuko, GLM mokinukai rinkosi į klases ir tęsė savo šeštadieninius užsiėmimus lietuviškoje mokyklėlėje. Smagu buvo ir vėl susitikti draugus ir mokytojus, išmokti kažko naujo. Oras tą dieną tikrai nelepino. Į mus bežiūrėdami amerikiečiai – mokyklos patalpų savininkai stebėjosi, iš kur tokiu oru ryžto ir atkaklumo savo tautos tradicijoms, kai lauke žemė su dangumi maišosi...

Išties, nei pūgos, nei užpustyti keliai negali nugalėti ryžto, deja, mes nepajėgūs įveikti skubančio laiko. Laikas nenumaldomai bėga, skuba į priekį, o, rodos, dar taip neseniai pradėjome ruoštis didžiosioms metinėms šventėms, rinkomės į Kalėdinę eglutę, kuri jau yra tapusi tradicine GLM švente, ir jau septintus metus iš eilės rengiama prieš kiekvienas Kalėdas. Šiais metais ji vyko gruodžio 20-tąją Libertyville Civic Center. Šventė buvo graži. Susirinko daug šventės dalyvių žiūrovų ir svečių. Ačiū mokytojoms, kurioms taip šauniai vadovauja energingoji direktorė Ingrida Špokienė, už puikiai paruoštą spektaklį ir mokinių šventinę programėlę. Šventei šokius paruošė mokytoja Aušra Jasaitė-Paulauskas, dainelių išmokė mokytoja Asta Buračaitė. Joms, ruošiant GLM mokinių pasirodymą, aktyviai talkino ir kitos mokytojos E. Olberkienė, A. Starienė, V. Daily, A. Leider, J. Gonta, G. Šerniuvienė, S. Scedrina. Nuoširdus ačiū tėveliams, kad vaikai buvo aprėdyti išradingiausiomis kaukėmis ir gražiausiais kostiumais! Ačiū maestro – Arūnui Augustaičiui, pasirūpinusiam garsu ir muzika. Norime nuoširdžiai padėkoti Kalėdų seneliui, kuris atskubėjo pas mus su didžiausiu maišu dovanų, pakėlė šventinę nuotaiką ne tik vaikučiams ir tėveliams, bet ir visiems šventės svečiams! Dėkojame Hansui, tokio šaunaus, išradingo ir linksmo Senelio labai lauksime ir kitais metais!

Buvo smagu kartu susirinkus nuotaikingai užbaigti senus metus ir pasitikti naujus, švenčių metu pabūti savame rate, tokiame šauniame ir nemažame tautiečių būryje! Puiku, smagu ir lietuviška! Neapsieita, kaip ir visuomet, tradiciškai, be lietuviškų skanių cepelinų, lietuviškos giros. Cepelinai šįkart buvo atgabenti iš ,,Shtrams Deli” ir pagaminti čia dirbančios lietuvės virėjos. Jie buvo skanūs, visi džiaugėsi bevalgydami.

Kokia gi šventė be mūsų brangių svečių, rėmėjų ir mokyklos globėjų, kurie net šaltą ir speiguotą popietę mūsų neužmiršo ir atvyko Kalėdas atšvęsti  kartu su visa GLM šeimyna! Visus pasveikino ir gerų švenčių linkėjo JAV LB Waukegan/Lake County apylinkės iždininkas, mokyklos krikštatėvis Gediminas Damašius. Dėkingi jam esame ne tik už gražius linkėjimus, bet ir už Damašių šeimos piniginę dovanėlę mokyklai. Taip pat dėkojame Elenai Skališienei, Mildai Colsmann, Angelei Kavakienei, Violetai Rutkauskienei, Remigijui Ivanovui už kalėdinę auką mokyklai. Ta proga nuoširdžiai dėkojame visiems, mokyklą remiantiems ir palaikantiems jos gyvavimą. Ypač nuoširdžiai norime padėkoti jau daugelį metų mums neįkainojamą paramą suteikiančiam Lietuvių Fondui ir JAV LB Švietimo tarybai. Linkime Jiems gerų metų ir gražių darbų vardan bendro mūsų visų labo. Nuoširdus ačiū ,,Shtrams Deli” (Wheeling) savininkui, kurio dėka vaišinomės lietuviškais cepelinais, o ir mokyklėlės iždas gavo paramą. Ačiū Jums visiems – vaikučių, mokytojų, tėvelių vardu!

Pasinaudojant proga, kviečiame visus, kurie turi mokyklinio amžiaus vaikučių, jungtis į mūsų mažutę, bet labai mielą ir draugišką mokyklos šeimynėlę! Mokintis kartu, švęsti kartu, draugauti kartu – mūsų vaikučių, mūsų lietuvybės, mūsų tolimos Tėviškės vardan! Visiems puikių Naujųjų metų!

Mokykla veikia kiekvieną šeštadienį nuo 9 val. ryto iki 1 valandos po pietų. 

Ieškokite mūsų adresu:
10 South Lake St.
Mundelein, IL 60060
GLM direktorės tel.:1-815-334-1970
Tėvų k-to pirm. tel.: 1-847-668-1731
Beata Ivanauskienė
Gedimino lituanistinės mokyklos
 tėvų k-to pirmininkė

* * *
Papildant GLM tėvų k-to pirmininkės B. Ivanauskienės išsakytas mintis, malonu padėkoti visam tėvelių komitetui ir ypač Daujotų, Eidukevičių, Ivanauskų šeimynai ir kt., kurie tikrai daug širdies ir darbo įdėjo, kad ši popietė būtų šventiška ir pasisekusi.

Violeta R.