Pripažintas pirmasis Marijos apsireiškimas JAV

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Praeitų metų pabaigoje žiniasklaida išplatino žinią, kad Green Bay, Wisconsin, vyskupijos valdytojas vysk. David Ricken patvirtino pirmąjį Mergelės Marijos apsireiškimą JAV. Mergelė Marija apsireiškė tris kartus 1859 m. spalio mėnesį Adele Brise, 28 metų emigrantei iš Belgijos. Apsireiškimo metu ji gyveno Robinsonville miestelyje (dabar Champion), Wisconsin. Apsireiškimo vietoje pastatytą koplyčią kasmet aplanko daug tikinčiųjų.

Internete duodama informacija teigia, kad dabar pasaulyje yra dvylika Mergelės Marijos apsireiškimo vietų, patvirtintų Katalikų Bažnyčios hierarchijos. Turbūt garsiausios apsireiškimo vietovės yra Guadalupe Meksikoje (1531), Liurdas Prancūzijoje (1858) ir Fatima Portugalijoje (1917). JAV žiniasklaidai mažai žinomas Marijos apsireiškimas Šiluvoje, Lietuvoje (1608).

Įdomu, kad vyskupijos valdytojas, o ne Šventasis sostas Vatikane nusprendžia apsireiškimų, įvykusių jo valdomoje vyskupijoje, tikimumą. Ne visi tariami apsireiškimai – jų yra šimtai – yra Bažnyčios pripažįstami. Netikrais apsireiškimais paskelbti ,,matymai” Necedah, Wisconsin ir Bayside, New York vietovėse. Prie vyskupų nepripažintų apsireiškimų taip pat priskirtini apsireiškimai Medjugorje, anksčiau buvusioje Jugoslavijoje. Yra dvi apsireiškimų pripažinimo pakopos. Pirmoje pakopoje vyskupas gali patvirtinti, kad tikinčiųjų lankoma vietovė neprieštarauja tikėjimo tiesoms ir yra skatintina arba nors nedraudžiama. Prie tokių galima priskirti Medjugorje. Antroje pripažinimo pakopoje vyskupas daro išvadas dėl paties apsireiškimo autentiškumo. Čia reikia rasti, kad įvykis buvo viršgamtinis.

Turima informacija dėl apsireiškimo pirmenybės JAV lyg ir prieštaringa. Apsireiškimas Adele Brise įvyko 1859 metais, bet tik dabar vyskupo pripažintas autentišku. Kitas, daug vėlesnis apsireiškimas vienuolei Mary Ephrem, pirmą kartą įvykęs 1956 m. rugsėjo 25 d. Rome City, Indiana, vyskupų buvo pripažintas daug anksčiau, nei dabar pripažintas apsireiškimas buvusiame Robinsonville miestelyje 1859 metais.

Daug metų Green Bay vyskupai rėmė maldininkų (piligrimų) bei tikinčiųjų apsilankymus Champion vietoje, bet nebuvo pareiškę savo sprendimo dėl apsireiškimų autentiškumo. 2009 m. sausio 9 d. vyskupas David Ricken pradėjo oficialią peržiūrą, sudarydamas specialią žinovų komisiją. 2010 m. gruodžio 8 d. tas pats vyskupas, remdamasis komisijos rekomendacijomis, Champion apsireiškimą paskelbė antgamtine moraline realybe, verta tikinčiųjų pagarbos ir dėmesio. Tačiau tas paskelbimas tikinčiųjų neįpareigoja tuo tikėti.

Apsireiškimo metu Mergelė Marija merginai Adele Brise davė užduotį evangelizuoti šio ,,laukinio krašto” vaikus ir juos mokyti, ką reiškia būti išganytam. ,,Eik ir nieko nebijok. Aš tau padėsiu”, – kalbėjusi Mergelė Marija. Atsiliepdama į jai skirtą misiją, po apsireiškimo Adele Brise tapo pranciškonų vienuole, daug keliavo po savo valstiją (daugiausia pėsčiomis) ir, mokydama vaikus bei suaugusius, skleidė Kristaus Evangeliją. Vėliau netoli apsireiškimo vietos ji įsteigė katalikų mokyklą ir įkūrė pranciškonų bendruomenę. Šešetą metų prieš jos mirtį 1896 metais miestelis, tada vadintas Robinsonville, pakeitė savo pavadinimą į Champion – Belgijoje esantį miestelį. Miestelio vardo pakeitimas buvo padarytas jos prašymu. Pasirodo, kad būdama dar vaikas, ji pažadėjo Mergelei Marijai, kad ji įstos į belgių vienuolyną Champion apylinkėje (Belgijoje). Dabar, jau būdama Amerikoje, ji savo pažadą ištesėjo, perkeldama miestelio pavadinimą iš Belgijos į naują kraštą. Gal tai primityvus, bet labai reikšmingas savo pažado išpildymas.

Apsireiškimų tiesiog įrodyti neįmanoma, tad reikia telkti netiesioginius argumentus. Ar apsireiškimai yra suderinami su Šventuoju Raštu, su Bažnyčios tradicijomis ir mokymais? Taip pat svarbu nuspręsti, ar apsireiškimas veda prie ,,dvasinės naudos” tikinčiųjų gyvenime. Apsireiškimą turėjusios gyvenimas irgi gali būti dalis įvertinimo. Ar tas gyvenimas nesipriešino dorovei ir kitų nepiktino? Kas ypač paveikė tyrinėjimo komisiją, buvo Adele Brise nuolankus pasišventimas iš Mergelės Marijos gautiems nurodymams, o ne nepaliaujamas dėmesys pačiam apsireiškimui ir joje dalyvavusiai.

Vysk. Ricken stebina apsireiškimo vietoje išdygusios Marijos šventovės atnešami vaisiai, įskaitant ir keletas stebuklų. ,,Yra daugybė teiginių apie stebuklus ir išgydymus – fizinius, emocinius ir dvasinius. Jie tebevyksta šiandien”, – teigė jis. Dramatiškiausiu stebuklu laikomi 1871 m. gaisras šiaurės rytų rajone, Wisconsin valstijoje. Gaisras buvo pavadintas Peshtigo gaisru. Dėl labai sauso oro ir didelio vėjo ten kilęs eilinis gaisras nusiaubė 1.2 milijonų akrų plotą, sudegino dvyliką miestelių. Gaisro metu žuvo nuo 1,500 iki 2,500 žmonių. Sakoma, kad tai buvo baisiausias gaisras JAV istorijoje. Pastatyta Mergelės Marijos koplyčia kaip tik buvo atskubančio gaisro ruože. Matydama artėjantį gaisrą, vienuolė Adele su tikinčiaisiais karštai meldėsi, kad gaisras nesunaikintų koplyčios ir kitų šalimais esančių pastatų, išsidėsčiusių 5 akrų plote. Stebuklingai gaisras, iš abiejų pusių apjuosęs esančius pastatus, jų visai nepalietė.

JAV bent 36 valstijoje yra įvairių Marijos šventovių. Jos visos laukia maldininkų. Yra organizuojamos išvykos, platinamos reklamos. Įdomu, kad Champion miestelyje esanti Our Lady of Good Help šventovė, priklausanti Green Bay vyskupijai, tuose sąrašuose neminima. Gal norėta ją palikti tikintiesiems, o ne įvairių naujovių ieškantiems turistams?