Draugijos veikla jau prasidėjo

Sausio 15 d. Ziono Liuteronų bažnyčioje įvyko Psichologinės ir Dvasinės pagalbos draugijos atviras posėdis. Jo metu buvo perskaitytas ir patvirtintas praeito susirinkimo, įvykusio 2008 m. lapkričio 29 d. Lemonte, protokolas.

Įžanginį žodį tarė Draugijos pirmininkas kun. Valdas Aušra. Jis trumpai aptarė, kas buvo nuveikta nuo Draugijos įkūrimo. Pasidžiaugta gražiu renginiu – kalėdiniu vakarėliu, surengtu gerb. Vilijos namuose. Jo metu buvo skaniai pasivaišinta, gražiai pabendrauta, apsikeista dovanėlėmis. Šventinę nuotaiką sustiprino netikėtas Barboros ir Žygimanto apsilankymas. Kiekvienas, padeklamavęs, pašokęs ar padainavęs, buvo papildomai apdovanotas.

Draugijos veikla tik prasideda, tačiau jau galima pasidžiaugti jos rezultatais: išspausdinta pora psichologės Laimos Zavistauskienės straipsnelių, užmegztas bendradarbiavimas su Lietuvoje gyvenančiais ir dirbančiais panašų darbą kolegomis.

Po to sekė iždininkės Vilijos Aukštuolienės ataskaita. Draugijoje yra 22 nariai: kunigai, socialiniai darbuotojai, psichologai, gydytojai ir visi, kuriems nesvetimi kitų žmonių skausmai ir nelaimės. Džiugu, kad į Draugiją įsilieja nauji nariai. Kviečiame visus, norinčius būti Draugijos nariais, įsitraukti į mūsų gretas. Skambinkite telefonu 773-983-6517.

Posėdžio metu aptarta, kaip pagerinti „Psichologinės pagalbos linijos” darbą. Dabar telefonas veiks 2 kartus per savaitę – pirmadieniais ir ketvirtadieniais, nuo 6 val. vak. iki 10 val. v. Primename telefono numerį: 1-866-438-7400.

Buvo apsvarstyti kun. Antano Saulaičio, SJ pateikti pasiūlymai, kaip padėti išsituokusiems, išsiskyrusiems ar esantiems ant skyrybų slenksčio tautiečiams. Buvo nutarta kovo 5 d. surengti seminarą, skirtą lietuviškai visuomenei. Bus aptarta, kaip skyrybos paliečia šeimas: a) teisiškai (advokatė Kristina Wayne); b) suaugusius šeimos narius (psichologė Laima Zavistauskienė); c) vaikus (vaikų psichologė Pranutė Domanskienė); d) bažnytine-religine prasme (kun. Antanas Saulaitis, SJ ir kun. Valdas Aušra).

Toliau buvo aptarta, kaip galima padėti žmonėms, kurie prižiūri žmones, taip pat netektį patyrusiems žmonėms.

Kadangi mūsų Draugijos nariai patys dirba paguodos srityje, nutarta panaudoti susitikimus bent retkarčiais kaip savipagalbos grupelę ar kitais būdais praskaidrinti jų gyvenimą. Aptarus kitus reikalus, posėdis užbaigtas. Kitas posėdis įvyks vasario 26 d. 6:30 v.v. Ziono Liuteronų bažnyčioje. Kviečiame dalyvauti.

Parengė
gyd. Onutė Radzevičienė

kaledos

Draugijos nariai kalėdinio vakarėlio metu.