Penktosios ,,Laisvės” premijos belaukiant

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Tarsi šviesus ir šiltas spindulys siaučiant pūgoms ir stūksant sniego pusnynams iš už lango pradžiugino ,,Draugo” sausio 9 d. laidoje išspausdintas pranešimas apie ,,Laisvės” premijos ir politinių studijų savaitgalį, įvykstantį sausio 31 ir vasario 1 dienomis Pasaulio lietuvių centre, Lemont, Illinois. Iki tol pranešimo apie šį renginį nebuvau nei matęs, nei girdėjęs, jokių užuominų. Tai tikras kontrastas nuo prieš porą mėnesių toje pat vietoje įvykusio XIV Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo, apie kurį jau iš anksto buvo skelbiama ir reklamuojama. Būsimo politinių studijų savaitgalio programa yra tikrai įspūdinga ir imponuojanti. Man asmeniškai parinkta tema ir pranešimų turinys yra įdomesni negu ką tik įvykusio simpoziumo. Ar tai reikštų, kad esu daugiau politika, o ne mokslu besidomintis žmogus?

Savaitgaliui pasirinkta tema, nors įdomi, yra gremėzdiškai aptarta: ,,Lietuvos valstybės, politikos, ekonomikos, kultūrinių ir dvasinių vertybių vystymo perspektyvos ir reikšmė, užtikrinant lietuvių tautos išlikimą Lietuvoje ir išeivijoje XXI amžiuje”. Bet tai neturėtų atbaidyti visuomenės, nes, kaip jau sakiau, pačios temos yra aktualios ir įdomios, o jų pranešėjai yra savo srities specialistai.

Pranešime spaudai rašoma, kad studijų savaitgalyje žada dalyvauti LKN politikos apžvalgininkė Rūta Grinevičiūtė (Lietuva), „Lietuvos radijo”, TV žurnalistas Tomas Dapkus (Lietuva), brigados generolas Arvydas Pocius (Norfolk), ekonomistas prof. Valdas Samonis (Toronto), PLB pirmininkė Regina Narušienė (Chicago), ,,Amerikos lietuvio” politinis apžvalgininkas Bronius Nainys (Chicago), JAV LB New York apygardos pirmininkė Ramutė Žukaitė (New York), prof. kun. Arvydas Žygas (Putnam) ir kiti žymūs JAV LB veikėjai. Man kiek nerimo kelia du žodeliai — ,,žada dalyvauti”. Ar čia tik netikęs žodžių parinkimas ar pranešėjų galutino pasižadėjimo dalyvauti stoka?

Vasario 1 d. 12:55 val. po pietų dr. Rimtautas Marcinkevičius paskelbs 2008 m. ,,Laisvės” premijos laureatą. Premija skiriama kasmet už tautinį ir patriotinį darbą Lietuvos bei lietuvių tautos labui. Iki šiol ši premija buvo įteikta Loretai Asanavičiūtei, pulk. Vytautui Pociui, Ramutei Žukaitei ir Valdui Vasiliauskui. Premiją įsteigė dr. Rimtauto Marcinkevičiaus.

Savaitgalis prasideda sausio 31 d. 9 val. ryto. Iki pietų pertraukos numatomi šie punktai: dr. R. Marcinkevičius moderuos pokalbį apie lietuvių tautos išlikimo Lietuvoje ir išeivijoje perspektyvas. Tomas Dapkus kalbės apie Lietuvos vidinių veiksnių grėsmes šiandieninei Lietuvai. Dr. R. Marcinkevičius išryškins Lietuvos ir išeivijos vieningos veiklos svarbą tautos išlikimui. Tautos išlaikymo išeivijoje svarbos reikalu pasisakys ir Ramutė Žukaitė. Rūta Grinevičiūtė analizuos Lietuvos išorinių jėgų grėsmes valstybės ir tautos išlikimui. Veteranė disidentė Nijolė Sadūnaitė susirinkusiems primins, kad laisvės kova už Lietuvą tęsiasi. Paskutinė programos dalis prieš pietus bus jaunimo simpoziumas tema ,,Kodėl man svarbu būti lietuviu?” Ją moderuos Rūta Kunca ir Jolanta Bačiulytė. Dalyvauja Lemont lituanistinės mokyklos mokytojai, mokiniai ir abiturientai.

Po pietų, nuo 1:30 val., vyks svarstymai apie politinių ir ekonominių sąlygų įtaką tautos išlikimui. Moderuoja Tomas Dapkus. Jis taip pat apžvelgs Rusijos ir Lietuvos saugumo departamentų įtaką LR valstybės valdyme. Apie Prezidento ir Seimo konfliktus kalbės Bronius Nainys. Rusijos ir ES ekonominius svertus Lietuvai aptars Valdas Samonis. Dalia Giedrimienė išryškins Lietuvos ir išeivijos organizacijų veiklos svarbą lietuvybei. Kun. Arvydas Žygas analizuos Bažnyčios ir kunigų vaidmenį tautos išlikime. Bus tęsiami svarstymai apie kultūrinių ir tautinių vertybių svarbą tautos išlikimui. Moderatorė Ramutė Žukaitė. Apie LR oligarchų ir antivalstybininkų įtaką bei grėsmę pasisakys Rūta Grinevičiūtė. Kultūrinių vertybių svarbą išeivijos lietuviams aptars Aleksas Mickus. Regina Narušienė visiems primins dvigubos pilietybės reikšmę išeivijos lietuviams. Apie Lietuvos kariuomenę, kaip valstybės saugumo užikrinimą, pasisakys Arvydas Pocius. Apie pseudomokslinių disertacijų likimą šnekės Ligija Tautkuvienė. 4:30 val. po pietų Arvydas Reneckis pristatys ir parodys filmą, jo turinys kol kas nepaskeltas. Diena bus užbaigta pokyliu, prasidedančiu 6 val. vakare.

Politinių studijų savaitgalis tęsis po sekmadienio 11 val. šv. Mišių. Bus paskelbtas ,,Laisvės” premijos laureatas, išklausytas laureato žodis. Toliau vyks dar keletas paskaitų. Brig. gen. A. Pocius papasakos apie Lietuvos kariuomenės vaidmenį NATO sudėtyje. T. Dapkus savo paskaitoje pažvelgs į naujas Lietuvos laisvės galimybes ir perspektyvas pasikeitus politinei valdžiai Lietuvoje. R. Grinevičiūtė aiškins Rusijos ir Lietuvos antivalstybinių jėgų ekonominės ir politinės veiklos pasekmes Lietuvos valstybingumo išlaikyme. Paskutinė paskaita — V. Samonio atsakys į klausimą: Ar šis Laisvės 20metis yra paskutinis? Bus aptarti Lietuvos keliai ir klystkeliai pasimetusiame pasaulyje.

Šį įdomų ir turiningą savaitgalį rengia Laisvės premijos fondas, California lietuvių Fronto bičiuliai, JAV visuomeninis komitetas už dvigubą pilietybę.

Linkime kūrybingo bei darbingo studijų savaitgalio, kuris turėtų susilaukti visuomenės dėmesio. Sveikiname naują savo darbu ir pavyzdžiu kitus skatinantį ,,Laisvės” premijos laureatą.