,,Draugas” ir Draugo fondas

MARIJA REMIENĖ

Laikams keičiantis, ,,Draugas” išgyveno klestėjimo ir vargo laikotarpius. Keitėsi redaktoriai, administratoriai ir net laikraščio leidėjai. Tačiau laikraščiui išsilaikyti ir išlaikyti reikia ne tik redaktorių, leidėjų, bet ir rėmėjų. ,,Draugo” administracija, redakcija ir leidėjai įvairiais būdais stengiasi išlaikyti laikraštį įdomų ir apsaugoti jį nuo bankroto. Viskas atliekama minimaliomis sąlygomis su nedideliu skaičiumi tarnautojų. 2010 metais administracija išleido gražų, spalvotą kalendorių, naujus kalėdinius atvirukus.

Ta pačia proga norisi pasidžiaugti Draugo fondu (DF), kuris yra tvarkomas direktorių tarybos narių ir ypač sumanaus profesionalaus iždininko Leopoldo von Braun. Paprastai tokie fondai kaip DF turi bent vieną apmokamą sekretorę, investavimo korporaciją ir įvairių kitų sričių talkininkų. Tuo tarpu DF nėra apmokamų tarnautojų. Fondas nepriklauso jokiai institucijai, jis veikia savarankiškai, ir tik DF nariai, paaukoję bent 200 dol., turi balsavimo teisę direktorių tarybos rinkimuose.

Jau kuris laikas DF yra geras užnugaris dienraščiui, jo dėka laikraštis išsilaiko iki dabar. Bet DF nėra neišsemiamas šaltinis. Kadaise jis turėjo vieno milijono dolerių kapitalą, šiandien jis gerokai sumažėjęs dėl kelių priežasčių: ,,Draugo” leidimo išlaidos nuolat kyla, o aukos Fondui labai sumažėjo. DF savo skelbiamų vajų metu nesurenka tiek pinigų, kiek jų išleidžiama laikraščiui remti, tad nuolat tenka naudoti pinigus iš pagrindinio DF kapitalo.

Š. m. sausio 18 d. ,,Draugo” patalpose įvyko DF tarybos direktorių posėdis, kuriame buvo apžvelgta dabartinė padėtis. Per praėjusius 2010 metus ,,Draugo” dienraščiui paremti buvo išleista 89,280 dol. Tais metais įvyko du vajai, jų metu įnašų gauta 35,882 dol. Tad 53,398 dol. skirtumą teko paimti iš pagrindinio kapitalo. Paskutiniu metu pagerėjus akcijų rinkai, DF yra 624,135 dol. pagrindinio kapitalo. Per vienerius metus buvo prarastas 71 DF narys.

,,Draugą” prenumeruoja 2,500 skaitytojų, o DF turi 1,750 aukojančių narių. Kodėl toks didelis skirtumas? Ar negali kiekvienas ,,Draugo” prenumeratorius per metus paaukoti vieną šimtinę DF? Jei taip įvyktų, DF augtų ir nereikėtų dienraščio leidimą sumažinti iki trijų laidų per savaitę.

Kiekviename ,,Draugo” numeryje skaitome aprašymus apie mūsų išeivijos lietuviškų organizacijų veiklą, gėrimės veiklos vaizdais nuotraukose. Prieš įvairius organizacijų renginius ,,Draugas” apie juos parašo, spausdina daug nemokamų žinučių, net keletą savaičių iš eilės. Visos JAV Lietuvių Bendruomenės organizacijos, labdaros draugijos, fondai, klubai išaugo ir klesti ,,Draugo” padedami.

Savaime suprantama, kad dienraščio pareiga informuoti skaitytojus apie mūsų organizacinę veiklą, socialinius, tautinius, religinius, kultūrinius renginius, bet organizacijų pareiga yra prisidėti prie ,,Draugo” išlaikymo. Geriausia ilgalaikė parama ,,Draugui” yra per DF.

Nuo savo veiklos pradžios per 17 metų DF jau yra išmokėjęs ,,Draugui” 1,785.500 dol. Buvo ne vieneri metai, kai DF teko paremti dienraštį didelėmis sumomis, pvz., 2005 m. išmokėta 182,400 dol., 2006 m. – 125,600 dol., 2007 m. – 137,064 dol., 2008 m. – 76,955 dol., 2008 m. – 76,955 dol., 2009 m. – 92,684 dol., o 2010 m. – 89,280 dol.

Milijoninė dolerių suma, kuria buvo paremtas ,,Draugas”, atėjo iš tų didžiųjų DF narių, kurių jau nėra tarp mūsų, ir iš esamų narių. Jiems visiems priklauso mūsų didelė padėka.

Mieli ,,Draugo” skaitytojai, rėmėjai, organizacijos bei klubai, stenkimės išlaikyti vienintelį kultūrinį laikraštį išeivijoje, kuris gyvuoja jau 102 metus. Uždarome savo šventoves, uždarėme lietuviškas radijo programas, išlaikykime savo pirmosios išeivijos laikraštį ,,Draugą” per DF.

Marija Remienė – Draugo fondo direktorių tarybos pirmininkė, 2010 metais apdovanota Jono Basanavičiaus premija.