menas
Dailininkė Loreta Petraitis prie savo darbų.

JAV lietuviai dailininkai ruošiasi parodai Lietuvoje

LAIMA APANAVIČIENĖ

Tie meno mylėtojai, kurie lanko parodas, turbūt pastebėjo, kad Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre seniai buvo parodos atidarymas. Tai nutiko todėl, kad dailininkas iš Lietuvos, kurio parodos atidarymas turėjo vykti sausio pradžioje, dėl finansinių sunkumų negalėjo atvykti. Tad dar neskelbtą parodą reikėjo atšaukti. Tačiau žiūrovams norime pasakyti, kad darbas galerijoje vyksta. Šiuo metu galerija ruošiasi JAV lietuvių dailininkų darbų parodai Lietuvoje, ,,Arkos” galerijoje, kurios atidarymas numatytas gegužė 31 d. 5 val. p. p. Parodoje dalyvaus: Nora Aušrienė (keramika), Regina Palaitis-Benson (tekstilė), Nomeda Grumada (skulptūra) Danguolė Šeputaitė-Jurgutienė (tapyba), Sonata Kazimieraitienė (keramika), Aušrinė Marcinkevičiūtė-Kerr (grafika), Algimantas Kezys (fotografija), Rolandas Kiaulevičius (tapyba), Danguolė Stončiūtė-Kuolienė (grafika), Renata Palubinskas (tapyba), Alvydas Pakarklis (keramika), Loreta Petraitis (tapyba), Audrius Plioplys (konceptualusis menas) ir Irena Šaparnienė (batika).

Šios parodos sumanymas kilo kai 2010 m. gegužės mėn. ,,Arkos” galerija atvežė į Čikagą parodą ,,Lietuviškas sezonas”, kurioje buvo pristatyti 30 žinomų lietuvių menininkų tapybos, grafikos, skulptūros, instaliacijos bei akvarelės darbai. Parodoje atsispindėjo dabartinėje lietuvių dailėje vyraujantis idėjų ir raiškos priemonių pliuralizmas, platus modernizmo tendencijų spektras.

,,Galima būtų pagalvoti apie panašią JAV lietuvių dailininkų parodą mūsų galerijoje”, – tąsyk prasitarė ,,Arkos” galerijos direktorė Dovilė Tomkutė. Mintis patiko, pasikalbėjome su dailininkais ir, gavus jų sutikimą, nutarta tokiai parodai ruoštis. Vienintelė ,,Arkos” galerijos sąlyga buvo – vežamų į Lietuvą dailininkų parodos turėjo būti vykusios Čiurlionio galerijoje.

Parodoje pakvietėme dalyvauti įvairių kartų ir įvairių stilių menininkus. Norime parodyti, kad ir seniau, ir dabar atvažiavę lietuviai menininkai nepasimetė užsienietiškoje jūroje, kad jie kuria, dalyvauja parodose ne tik Čiurlionio, bet ir amerikietiškose galerijose, kiekvienas jų turi savitą braižą. Gaila, kad ne visi kviesti menininkai gali dalyvauti parodoje (finansiniai sunkumai užgulė ne tik Lietuvos, bet ir JAV lietuvių dailininkų pečius).

Seniau JAV gyvenantiems meno mylėtojams nereikia pristatyti tokių menininkų kaip Regina Palaitis-Benson (jos darbus žiūrovai galėjo matyti San Diego, Los Angeles, Houston, Chicago, Pittsburgh, Australijoje, Anglijoje, Lenkijoje, Prancūzijoje ruoštose parodose. Ji apdovanota ,,Quilt National Award of Excellence – 2007”), Algimanto Kezio (kas nežino šio fotografo, o jo parodoms išvardyti reikėtų ne vieno puslapio), Danguolės Šeputaitės-Jurgutienės (rodžiusios savo darbus garsiajame ,,Detroit Institute of Art”, pelniusios ne vieną apdovanojimą), Danguolės Stončiūtės-Kuolienės (2008 m. – Čikagos Čiurlionio galerijos 50 metų jubiliejinės parodos trečios premijos laureatės. Tais pačiais metais jai paskirta ,,Artist in Residence” South Shore Art Center, Cohasset MA, premija. Ji – viena iš kūrybinės stovyklos ,,Meno8Dienos” Neringoje, Vermont, organizatorių, daugybės parodų dalyvė), Audriaus Plioplio (savo darbuose užfiksuojančio mintį ir įtraukiančio žiūrovą į intelektualinį pokalbį). Visi minėti autoriai – jau daugelį metų gyvenantys ir kuriantys JAV.

Kita grupė dailininkų – ne taip seniai atvykę į JAV, tačiau išsaugoję savyje menininką ir šiame Atlanto krante. Smagu, kad savo darbus Lietuvoje sutiko parodyti daugelio parodų Čikagoje organizatorė, keramikė Nora Aušrienė. Į Lietuvą savo darbus siunčia Čiurlionio galerijos 50-mečio parodos nugalėtojai Irena Šaparnienė (jos jau 20 metų kuriami batikos ant šilko darbai gerai žinomi meno mylėtojams. Kovo mėnesį Čikagoje, Jackson Junge Gallery, 1389 N. Milwaukee Ave., atidaroma asmeninė Irenos paroda), Alvydas Pakarklis, Panevėžio stiklo fabrike įkūręs aukštos temperatūros degimo keramikos bazę, kurioje ir šiomis dienomis vyksta keramikos seminarai, ir Čiurlionio galerijos 50-mečio parodos trečios premijos laimėtoja Renata Palubinskas. Renata – ,,Ann Nathan” galerijos Čikagoje ,,veidas” – ne tik įdomi tapytoja, suruošusi ne vieną puikią parodą. Ji ir knygų iliustratorė, prieš keletą metų išleidusi knygelę vaikams ,,Šuniuko kova prieš terorizmą”. (Skaitytojams priminsime, kad Čiurlionio galerijos 50-mečio premijų mecenatė buvo dailininkė Magdalena Stankūnienė).

Parodoje ,,Arkoje” dalyvaus ir 2006 m. JAV LB Kultūros tarybos Meno premijos laimėtoja N. Grumada, turinti ne vieną amerikietišką apdovanojimą (2000 m. – pirmas apdovanojimas Evanston Lakeshore meno festivalyje, 2001 m. – Patron premija Wilmette meno festivalyje, 2002 m. ir 2003 m. meno mugių Buffalo Grove ir Evanston apdovanojimai. 2004 m. jai buvo įteikta Čikagos kultūros departamento meno premija). Nomeda – Čikagos dailininkų koalicijos ir Greenleaf meno centro narė.

Besidomintys menu amerikietiškoje spaudoje tikriausiai ne kartą skaitė apie per 20 projektų (Green Hills viešojoje bibliotekoje, Palos Hills, IL; CTA metro stotyje, Evanston, IL; Colin Powell vardo vidurinė mokykloje, Matteson, IL ir t. t.) sukūrusią keramikę S. Kazimieraitienę.

Tikimės, kad Lietuvos žiūrovui bus įdomus ir dailininkas Rolandas Kiaulevičius, teigiantis, kad ,,menininkui tautybė neturi reikšmės, darant karjerą JAV” ir pripažįstantis, kad konkurencija mene – labai didelė. Tačiau tai nesutrukdė tapytojui išleisti savo iliustruotą knygą ,,Zoolidays”, suruošti ne vieną parodą, tapti Eastern Connecticut State University ir New Haven University dėstytoju, dalyvauti įvairiausiuose projektuose.

Daug metų su oda dirbusi ir daugybėje parodų dalyvavusi dailininkė A. Marcinkevičiūtė-Kerr neseniai nutarė save išbandyti grafikos srityje. Tuos jos bandymus galėjo įvertinti Čiurlionio galerijos lankytojai, o dabar ji ruošiasi juos parodyti ir Lietuvos žiūrovui.

Žinoma, JAV yra gausybė lietuvių dailininkų, kurie žinomi savo darbais. Grupė ,,Arkoje” dalyvausiančių autorių – tai dailininkai lietuviai, rodę savo darbus Čiurlionio galerijoje pastaraisiais metais. Galerijos vadovybė džiaugiasi, kad dailininkai lietuviai savo parodas rengia ne tik amerikietiškose galerijose, bet su malonumu dalyvauja ir parodose lietuviškoje galerijoje. Ar ne puiku, kad, nepaisant jokių ,,audrų”, Čiurlionio galerija gyvuoja per 50 metų, kad tęsiamos pirmtakų pradėtos tradicijos?

Įdomu tai, kad paroda bus rodoma ne tik ,,Arkos” galerijoje. Ją ketinama vežti į Marijampolę bei Kėdainius.

JAV lietuvių dailininkų paroda ,,Arkos” galerijoje bus puiki proga parodyti, kad kūrybingas žmogus, kokiame pasaulio krašte jis begyventų, tęsia kūrybinį darbą, randa nišą savo kūrybai. Džiaugiamės, kad mūsų dailininkai, nesvarbu, kada ir kokiomis sąlygomis jie atsidūrė svečioje šalyje, neišbarstė savęs.

Organizatoriai nuoširdžiai tiki, kad paroda ,,Arkos” galerijoje sudomis Lietuvos meno mylėtojus, leis labiau susipažinti su šiuolaikiniais menininkais, dirbančiais JAV ir atvers naujas galimybes plėtoti bendrakultūrinį dialogą tarp mūsų šalių.

Čiurlionio galerija nuoširdžiai dėkoja visiems, kurie prisideda ruošiant šį projektą – asmeniškai D. Šeputaitei-Jurgutienei, skyrusiai lėšų būsimos parodos katalogo išleidimui, JAV LB Kultūros tarybai, parėmusiai būsimą parodą finansiškai, ,,Arkos” direktorei D. Tomkutei ir visiems šios galerijos darbuotojams, kurių laukia didelis darbas ruošiant parodą, LR užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamentui, sutikusiams padėti pervežti darbus iš vienos galerijos į kitą Lietuvoje, Vidai Mažrimienei, leisiančiai katalogą ir visiems kitiems, geranoriškai prisidedantiems prie šios parodos rengimo.

menas

Alvydas Pakarklis ruošiasi parodai Lietuvoje.

menas
Sonatos Kazimieraitienės sukurtas sienos pano Green Hills viešajai bibliotekai, Palos Hills, IL.
Nuotraukos iš asmeninių menininkų albumų